• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156266 items
 1. Turistični management (European master in tourism management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Turistični management / European Master in Tourism Management (EMTM) izvajajo Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Univerza v Gironi: Faculty of Tourism and Communication, Girona, Španija; Univerza na Južnem Danskem: Faculty of Arts, Esbjerg, Danska. Namen študijskega programa je prispevati k razvoju znanj in sposobnosti, potrebnih za uspešno in učinkovito ravnanje projektov in programov ter za uspešno vodenje pretežno ali deloma turističnih (in tudi ne-turističnih) podjetij in organizacij, ki delujejo na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Cilj študijskega programa je ponuditi slušateljem možnost nadgradnje oziroma zaokroženo znanje s področja managementa v turizmu, s področja trajnostnega razvoja turizma, kar bi omogočilo bolj strokovno in profesionalno vodenje turističnih podjetij, projektov in razvoja na tem področju. Študijski program se nanaša tako na narodnogospodarsko dimenzijo turizma (le kot okvir za razumevanje pojava in osnova za povezovanje in sodelovanje z vladnimi in nevladnimi narodnogospodarskimi, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami), kot tudi na lokalno dimenzijo. Diplomanti s pridobljenimi znanji lahko nadaljujejo izobraževanje na doktorskih študijskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik p ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekonomske in poslovne vede (Economics and Business Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij je po strukturi in organiziranosti primerljiv z najboljšimi doktorskimi programi v državah EU. Namenjen je vsem, ki želijo svoja znanja izpopolniti z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, poglobiti razumevanje s področja kvalitativne in kvantitativne analize ter uporabe analitičnih orodij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kvantitativne finance in aktuarstvo (Quantitative finance and actuarial sciences)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S sodobnim aplikativnim programom, ki zajema področji kvantitativnih financ in aktuarstva, bo diplomant pripravljen na praktične in zahtevne izzive aktuarstva, upravljanja finančnega premoženja in obvladovanja finančnih tveganj. V globalni finančni krizi se spreminja institucionalni in regulatorni okvir, kar spreminja nekatere predpostavke matematičnih modelov v financah. Sposobnost prilagajanja zahtevnih analitičnih in modelskih pristopov k trenutnim problemom v financah postaja vedno pomembnejša konkurenčna prednost zaposlenih v finančnem sektorju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (Management and economics in health care)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu omogoča ekonomsko razumevanje zdravstvene dejavnosti in da znanja o organizaciji zdravstvenih izvajalcev in oblikovanju zdravstvenih sistemov. Študente usposobi za managiranje izvajalcev zdravstvenega varstva in vas opremi z vsemi temeljnimi znanji za to delo. Pridobili boste osnovna znanja o računovodstvu, financah, ravnanju z viri, managerskih orodjih, informatiki in nabavi pri izvajalcih zdravstvenega varstva. Spoznali boste tudi ekonomske analize v zdravstvu, javno-zasebno partnerstvo v zdravstvu, zdravstveno zavarovanje, etiko v zdravstvu, statistiko in ekonometrijo v zdravstvu, demografijo, trženje v zdravstvu in farmakoekonomiko. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Strojništvo- razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati. S tem namenom je študijski program razdeljen na vrsto študijskih smeri, ki jih glede na strokovne vsebine delijo na osnovne in interdisciplinarne smeri. Program neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. V času študija študent osvoji osnovne gradnike metodologije razvojno raziskovalnega dela ter si pridobi potrebne sposobnosti za samostojno in/ali skupinsko reševanje najzahtevnejših razvojnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropology (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog, za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Računovodstvo in revizija (Accounting and auditing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Z znanjem, ki ga bo diplomant pridobil na programu, bo sposoben pripravljati računovodska poročila v gospodarskih družbah, bankah in zavarovalnicah. S pridobljenim znanjem bo lahko pripraviti računovodske informacije, ki bodo kakovostna podlaga za sprejemanje vseh vrst poslovnih odločitev, od strategije do vsakodnevnih odločitev in nadziranja odločitev. Razvite bodo sposobnosti kritičnega razmišljanja, ki je ključno za uspešno delo v računovodstvu in v reviziji ali davčni inšpekciji. Pridobljena znanja bodo omogočila celovit pregled nad poslovanjem podjetja in uspešnosti njegovih delov, kar je v dinamičnem poslovnem okolju ključen element za hitro prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program Turizem ponuja poglobljeno razumevanje turističnega poslovanja, managementa, trženja, turističnega razvoja in njegovih učinkov. Posebej bodo pridobljena znanja in veščine o poslovanju na osnovi vrednot in zahtev trajnostnega razvoja. Diplomanti bodo usposobljeni za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksne probleme turističnega poslovanja in razvoja, s katerimi se srečujejo turistična podjetja, destinacije, organizacije javnega sektorja in nevladne organizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

  Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniško-inženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovno-praktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok ter je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Mednarodno poslovanje (International business)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program temelji na regionalnih značilnostih in prednostih strateške pozicije Slovenije v Evropi. Ponuja zanimivo medkulturno učno izkušnjo v srcu Evrope, v navidezno majhnem, a izjemno pomembnem stičišču kultur, ekonomskih sistemov in zgodovinskih prepletanj. Vizija programa je postati ne le mednarodno, ampak globalno priznan magistrski program, temelječ na globalni integraciji mednarodnih poslovnih praks in različnosti kulturnih okolij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages