• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta területen

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökA képzésben elsajátítható ismeretek a pedagógiai terápia elméletére és gyakorlatára vonatkoznak, mint komplex személyiségfejlesztő eljárások egyikére. A képzésben résztvevő felsőfokú végzettségű szakember megtanulja az egyéni és csoportmunka irányítását és szervezését, a terápiás technikák alkalmazását, pedagógiai kontrolljának szabályozását és a pedagógiai hatások tudatos alkalmazását. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökAlkalmasság a pedagógiai terápiás attitűd kialakítására, képesség önmaga és mások személyiségének alakítására. A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatóságaKötelező ismeretkörökSzakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Választható ismeretkörökA pedagógiai terapeuta a közoktatás, az egészségügy és a szociális ágazat bármely területén felhatalmazott tanórai és tanórán k ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

  A) Kötelező ismeretkörök A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek    A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri  a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait; a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni a számára fontos szabályozásoknak; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit; azt, hogy az óvodák szervezeti kultúráját miként lehet fejleszteni; az intézmények eredményes irányítását, kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére; és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekben; az EU munkáját, szervezeti felépítését; és érti a társadalmi változások és a közoktatás összefüggéseit.   Személyes adottságok, készségek   A képzést elvégző pedagógus képes különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni; a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni; együttműködni a nevelőtestületével; különböző folyamatsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szociális terepgyakorlat vezető

  A képzés célja:  A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a gyermekvédelem és/vagy a szociális szféra terepgyakorlatainak irányítására, értékelésére, valamint saját szakmai tudásuk minél hatékonyabb és eredményesebb átadására. Megszerezhető ismeretek: - szociális elméleti ismeretek; - a szociális képzések rendszere és jellemzői; - tereptanári, gyakorlatvezetői ismeretek és készségek fejlesztése (tervezés, vezetés, felügyelet, ellenőrzés, esetmegbeszélés, szupervízió); - készségfejlesztés (kommunikációs, tanácsadási és konfliktuskezelési technikák); - befolyásolás elmélete; - mentálhigiénés ismeretek. A végzett hallgató legyen képes - a terepgyakorlatokat szakszerűen megtervezni; - a szolgáltatások és a munkatevékenység bemutatását megszervezni; - a gyakorlaton részt vevő hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését elősegíteni; - a terepgyakorlaton részt vevő hallgatók szakmai fejlődését támogatni; - a gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni. A végzett hallgató rendelkezzen - jó kommunikációs- és szervezőkészséggel; - integráló készséggel a képzőhely, a terephely és a gyakornokok elvárásainak, céljainak és lehetőségeinek tekintetében; - hatékony felügyeleti és ellenőrzési készségekkel és eszközökkel. A szakképzettség alkalmazása: A végzett hallgatók a megszerzett szakképzettséget a szociális szakmai területhez tartozó szakképzések terepgyakorlatainak szervezésénél, tervezésénél, kialakításánál és megvalósításánál tudják alkalmazni a ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. társművészetek pedagógusa

  Életkortól függetlenül, a legkisebb gyermekektől a felnőttekig, a befogadók az ezredfordulón nap mint nap médiaközi jelenségek sokaságával találkoznak, s ezek a művészi jelenségek (képeskönyvek, plakátok, filmek, színházi előadások, stb.) éppen mediális összetettségük miatt dekódolhatatlanok vagy csak részben dekódolhatók maradnak számukra. Mivel az eddigi képzési formákban a pedagógus, a művészeti szakember korábbi tanulmányai során vagy egyik vagy másik művészeti terület közvetítésében szerzett jártasságot, a művészeti analógiákat, átfedéseket firtató kérdésekre nem tud inspiratív választ adni. A társművészetek pedagógusa szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók olyan ismereteket és kompetenciákat sajátíthatnak el, melyeknek birtokában képesek lesznek a művészetek különböző megjelenési formáiban, intermediális jelenségeiben felismerni az esztétikai értékeket, elkülöníteni ezeket az értéktelentől és a giccstől; képesek lesznek továbbá a művészetpszichológia alapvető kérdéseinek ismerete birtokában a művészeti jelenségeket, szimbólumokat és ezeket analógiát motiváló, személyiségfejlesztő eszközökként felhasználni, mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli tevékenységek szervezése során. A szakképzés során szerezhető ismeretek:- esztétikai ismeretek;- komparatisztikai ismeretek;- poétikai ismeretek a multimediális műfajokról;- színháztörténeti ismeretek;- az irodalom, zene és képzőművészet analógiái;- pszichológiai (alkotás- és befogadás-lélektani) ismeretek;- pedagógiai ismeretek: élménypedagógia, reformp ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Educational Scientist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A neveléstudomány szakos bölcsész a) tudása Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit. Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit. Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri a kutatásra vonatkozó etikai normákat. Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan elemzi, értelmezi. Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekben, ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különb ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Andragogue

  A képzés célja andragógusok képzése, akik megszerzett tudományos ismereteik és gyakorlati tapasztalataik birtokában képesek az andragógia mint tudomány és a felnőttképzés mint praxis értelmezésére, viszonyrendszerének feltárására és megértésére. Képes felnőttoktatási és - képzési intézmények és szervezetek vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljes körű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismerik az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit, a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására, andragógiai kutatások megvalósítására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az andragógus a) tudása Ismeri az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében. Ismeri a felnőttképzés gazdasági, közgazdasági, politológiai, politikai és etikai vonatkozásait és jogi aspektusait. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Special Needs Educator

  A képzés célja olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik birtokában, holisztikus, megfelelő etikai megalapozottsággal bíró emberképpel képesek a nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként értelmezett gyógypedagógia-tudomány és legfontosabb határtudományai legkorszerűbb eredményeinek szintetizálására, teória és praxis kölcsönhatásainak aktuális vizsgálatára és értelmezésére. Képesek szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, a tevékenységük szempontjából releváns elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és nemzetközi összehasonlítására, általános szaktudományos és szakmai műveltsége elmélyítésére, a tudományos kutatásra, a gyógypedagógiának az ellátórendszerekben való magas szintű művelésére, gyógypedagógiai innovációk kidolgozására és bevezetésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gyógypedagógus a) tudása - Magas szinten, strukturáltan és átfogóan ismeri a gyógypedagógia és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok: neveléstudomány, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, fogyatékosságtudomány, pszichológia, jogtudomány legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és problémamegoldási módszereit. - Ismeri és értelmezni tudja a gyógypedagógia-tudományhoz, fogyatékosságügyhöz, fogyatékos személyekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi inter- és multidiszciplináris kutatások legújabb kutatási eredménye ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-6. osztályában

  Az angol nyelv tanítása az általános iskola 1-6. osztályában szakirányú továbbképzési szakképzettség birtokában a végzettek   legyenek  képesek * felsőfokon beszélni az angol nyelvet azaz: az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; * az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; * általános szövegek alapszintű fordítására; * Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és hivatásuk gyakorlása során; * elsajátítani az idegen nyelv struktúráját, jellemzőit, helyét a többi idegen nyelv között; * elsajátítani azokat a módszereket és technikákat, amelyek alkalmazhatók a korcsoport (6-12. év) leghatékonyabb, kommunikatív idegen nyelvtanításában hozzájárulni, hogy a szakirányt elvégzett tanítók a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulhassanak; * a fejlődés különböző állomásain differenciált egyéni- és csoportprogramok készítésére és lebonyolítására; * együttműködésre szak- és társintézményekkel; * együttműködésre családokkal, krízishelyzetek kezelésére * ismeretek önálló, kritikus megfogalmazására, * nevelési helyzetek, problémák elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, * problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására, * a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási alapképességek fejlesztésére, * multi- és interkulturális nevelésre, * a tanítási órán/foglalkozáson kívüli ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. grafoanalitikus szaktanácsadó

  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik grafoanalitikai tanulmányaik során megszerzett magas szintű és a későbbiekben is állandóan fejlesztett szakmai tudásuk birtokában képesek megfelelni a grafoanalitikusi feladatkörükből adódó követelményeknek, és képesek az önálló kutatómunkára, annak eredményeivel hozzájárulva a szakmai elmélet és módszertan fejlesztéséhez is.     Elsajátítandó kompetenciák:- a kézírás és a személyiség közti összefüggések feltárásának képessége- problémaelemzési és megoldási képesség- rendszerben való gondolkodás- együttműködés és kooperáció- interperszonális és mentális rugalmasság- empatikus készség- visszacsatolási készség- felelősségtudat Tudáselemek:- kulcskompetenciák- differenciálás- diagnosztikai mérések- értékelés- szegregáció- integráció- inklúzió- önkifejezés fejlesztése- konfliktuskezelés- tolerancia- empátia- problémamegoldás Megszerezhető ismeretek:- grafoanalitikai és pedagógiai elméleti és gyakorlati szakismeretek- általános és a grafoanalitika alkalmazási területeihez kapcsolódó pszichológiai ismeretek- kutató- vagy tudományos munkát segítő módszerek, technikák Személyes adottságok, készségek:- rendszerszintű gondolkodás- kommunikációs és kooperációs képesség- empátia és tolerancia- önfejlesztés képessége- problémaérzékenység és problémamegoldó képesség- kifejező nyelvi készség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetbenA grafoanalitikus szaktanácsadó szakmai ismeretei birtokában az adott grafikum – kézírás, valamint rajz, firka – vizsgálatával képes a grafik ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyermek rekreációs- és gyógyúszás oktató

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A rekreációs és gyógyúszó edzések önálló szervezése, tervezése, vezetése.Az óvodai-, iskolai úszótanfolyamok szervezése, vezetése. A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek javítására szolgáló úszógyakorlatok illetve edzésprogram kidolgozása.A különböző korosztályú gyerekekre adaptálva rekreációs edzésprogramokat összeállítása.A különböző pedagógiai, sportpedagógiai, sportpszichológiai ismeretük birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési módszereket felhasználni.A gyermekek képességfejlődésének követése digitális adatkezeléssel. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra.A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra.A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek ismerete.Sportpedagógiai, sportpszichológiai alapismeretek.A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai.Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás. Digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás. Személyes adottságok, készségek:    Készségszintű úszótudás három úszásnemben.    Motoros képességek az úszás követelményekhez igazodó szintje.    Jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészség.    Jó egészségi állapot.      Kreativitás.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek:A rekreációs- és gyógyúszó edzések szervezésére, tervezésére, vez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages