• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinööriopintojen rakenne koostuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen 150 op työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus Täydentävä osaaminen 30 op valitset kaksi 15 op:n moduuleista Vapaasti valittavat opinnot 15 op Venäjä-osaamisesta innovaatio-opintoihin Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna Opinnäytetyö 15 op Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Monimuoto-opintojen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa. Ydinosaaminen Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista: Metsätalouden viestintä Metsät ja puut tutuiksi Metsistä metsätalouteen Metsät ja yhteiskunta Metsänhoito Puunhankinta Metsäsuunnittelu Metsäalan liiketoimintaosaaminen Metsäomaisuuden hoito Täydentävä osaaminen Metsävaratiedon hallinta Kehittyvä puunhankinta Metsä ja ihmiset Kansainvälinen metsätalous Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut Venäjä-opinnot Yrittäjyysopinnot Täydentävän osaamisen opintoja voit hyväksilukea aiemman tutkintosi opinnoista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Monimuoto-opintojen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa. Ydinosaaminen Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista: Metsätalouden viestintä Metsät ja puut tutuiksi Metsistä metsätalouteen Metsät ja yhteiskunta Metsänhoito Puunhankinta Metsäsuunnittelu Metsäalan liiketoimintaosaaminen Metsäomaisuuden hoito Täydentävä osaaminen Metsävaratiedon hallinta Kehittyvä puunhankinta Metsä ja ihmiset Kansainvälinen metsätalous Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut Venäjä-opinnot Yrittäjyysopinnot Täydentävän osaamisen opintoja voit hyväksilukea aiemman tutkintosi opinnoista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Perusopinnot Metsätalousinsinöörin perusopinnot rakentuvat kokonaisuuksista, joita ovat: - metsätalouden viestintä- metsät ja puut tutuiksi- metsistä metsätalouteen- tutkimus- ja kehittämistoiminta Nämä opintokokonaisuudet luovat sinulle osaamista, jota syvennät ammattiopinnoissa. Kaikissa opintojaksoissa on soveltava ote metsäasioihin, esimerkiksi matematiikassa kerrataan asioita ja lasketaan puuston tilavuutta, aineiden pitoisuutta tai pinta-alaa. Ammattiopinnot Metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Opiskelutavat vaihtelevat, välillä työskentelet ryhmissä ja välillä itsenäisesti. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista perustuu projekteille. Opiskelutavat tukevat työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja ja taitoja työskennellä itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti. Metsäalan liiketoimintaosaamisen ja metsäomaisuuden hoidon opintokokonaisuudet ovat myös ammatillisia perusopintoja. Niissä rakentuu työelämässä tarpeellinen talouden osaaminen. Syventävät opinnot Syventävien opintojen aika on kolmantena ja neljäntenä vuonna. Valinnoillasi tuet urasuunnitelmaasi. Voit valita seuraavat opintokokonaisuudet: - metsävaratiedon hallinta- kehittyvä puunhankinta- metsä ja ihmiset- kansainvälinen metsätalous- innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen- Venäjä-osaaminen Vapaisiin opintoihin voit sisällyttää kieliopintoja, syventää logistiikkaosaamistasi tai vaikka laajentaa ekosysteemipalveluosaamista. Opinnoissasi sinull ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsä­talousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupai­kat voidaan vielä hyvin tunnistaa. o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotan­non tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyk­sissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. • Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratiedon keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käytön osaaminen. • Metsien käytön suunnitteluosaaminen o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma. • Metsätalouden liiketoiminta- ja johtamisosaaminen o Opiskelija oppii kytkemään taloudellisuuden ja liiketoiminnallisuuden metsätaloudellisiin ratkaisuihin. Hän vahvistaa kykyjänsä luoda ja toteuttaa yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa metsäalalla. o Opiskelija oppii valmiudet nykypäivän kriteerit täyttävään johtamis- ja esimiestyösken ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Siirtohaku, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsä­talousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupai­kat voidaan vielä hyvin tunnistaa. o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotan­non tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyk­sissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. • Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratiedon keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käytön osaaminen. • Metsien käytön suunnitteluosaaminen o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma. • Metsätalouden liiketoiminta- ja johtamisosaaminen o Opiskelija oppii kytkemään taloudellisuuden ja liiketoiminnallisuuden metsätaloudellisiin ratkaisuihin. Hän vahvistaa kykyjänsä luoda ja toteuttaa yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa metsäalalla. o Opiskelija oppii valmiudet nykypäivän kriteerit täyttävään johtamis- ja esimiestyösken ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Avoimen väylä, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Natural Resources

  Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet.Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för viltvård och jakt under studietiden. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

  Koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kokonaiskuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit, mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan. Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat tulevat myös tutuiksi ja opit laatimaan ja päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa työelämälähtöisen projektin. Kolmannen ja neljännen vuoden välillä sovellat oppimiasi asioita harjoittelujaksolla. Neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi puunhankinnan, metsänhoidon ja metsätietojärjestelmien osalta. Neljäntenä vuonna teet myö ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages