• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
 1. Pirmsskolas izglītības skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c. Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences: - spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām; - spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē; - spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā; - spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā; - spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģ ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pirmsskolas izglītības pedagogs- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, izzinot pirmsskolas pedagoģiju, psiholoģiju un citu ar izglītību un cilvēka dzīves darbību saistīto zinātņu pamatus, saistot tos ar pasaules un Latvijas pirmsskolu praksi, un apgūstot pirmsskolas izglītības pedagogam nepieciešamās kompetences darbam valsts un privātajā sektorā, lai mērķtiecīgi veicinātu bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību, no kā izriet studiju programmas uzdevumi: •nodrošināt apstākļus akadēmisko zināšanu apguvei, praktiskās pieredzes iepazīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, personiskās pieredzes uzkrāšanai pedagoģiskajā darbībā, tādējādi atklājot studiju saturu atbilstoši mūsdienu pasaules progresīvajai praksei bērna attīstībā un audzināšanā; • iegūt intelektuālās, profesionālās un praktiskās kompetences pirmsskolas pedagoģijā, ko students demonstrē pētnieciskā vidē: •intelektuālās kompetences – prast aprakstīt, formulēt pedagoģisko problēmu, veikt analīzi, izmantojot zinātniskas metodes; •profesionālās kompetences – demonstrēt būtiskāko priekšmetā, teoriju un jēdzienu izpratni pirmsskolas pedagoģijā; savas pētnieciskās jomas robežās izvērtēt un izvēlēties atbilstošu metodiku; •praktiskās kompetences – analizēt sarežģītus praktiskus jautājumus pirmsskolas pedagoģijas profesionālā kontekstā; pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties uz konkrēto studiju kursu; •veicināt studentu gatavību iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu lietojumu Latvijas, kā arī Eiropas pašr ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Profesionālās izglītības skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, praktiskajā arodpedagoģijā, audzināšanas teorijās, didaktikā, izglītības programmu veidošanā, kā arī vispārizglītojošos studiju kursus. Iegūstamā kvalifikācija: profesionālās izglītības skolotājs Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Secondary Teacher Education Programme- school years 7-9- Mathematics

  Secondary Teacher Education Programme - school years 7-9 - Mathematics ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Secondary Teacher Education Programme- school years 7-9- Biology

  Secondary Teacher Education Programme - school years 7-9 - Biology ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. International Teacher Education for Primary Schools

  The International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) educates students to become teachers in international schools. The program is in English and prepares you to work in classrooms around the world. ...

  Provider NameUniversitetet i Sørøst-Norge

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Pirmsskolas skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs: Pedagoģija un psiholoģija; Izglītības procesa plānošana un vadība; Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati; Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi; Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi; Bērna bioloģiskā attīstība; Pedagoģiskais process pirmskolā; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Prakse. Iespējas pēc kvalifikācijas ieguves: - strādāt par pirmsskolas skolotāju - turpināt studijas LiepU bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” vai citās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Higher Certificate in Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Higher Certificate in Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 10. Higher Certificate in Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NamePORTOBELLO INSTITUTE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland

Pages