• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Maantiede, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa suoritetaan pääaineen syventävät opinnot ja sivuaineopintoja. Pääaineopintoihin sisältyy tutkimusmenetelmäopintoja, pro gradu -tutkielma ja valinnaisia opintoja.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Geology, Master of Science (2 years)

  För närmare information om studiernas innehåll  se: http://www.abo.fi/ansok/geologisok ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Maantieteen LuK-tutkintoPerusopintokokonaisuudessa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen, alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun ja maantieteen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustaitoihin sekä suunnitellaan oman tutkinnon tavoitteita, sisältöä ja aikataulua. Aineopinnot sisältävät temaattisia opintoja, menetelmäopintoja ja tutkimustaitoja kehittäviä opintoja. Luonnon-, ihmis- ja alue- ja kehitysmaantieteen opintokokonaisuudet tuottavat laaja-alaisen maantieteellisen ymmärryksen. Maantieteen menetelmien opintokokonaisuudessa harjoitellaan ihmis- ja luonnonympäristöjen tutkimusmenetelmiä sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmiä. Tutkimus ja tieteellinen viestintä -opintokokonaisuudessa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan oma tutkimus, hankkimaan ja arvioimaan maantieteellistä tietoa sekä keskustelemaan ja antamaan palautetta muiden tutkimuksesta. Aineopintoihin voi sisällyttää valinnaisia opintoja, joita voivat olla esimerkiksi ulkomailla suoritetut opinnot sekä työharjoittelu. Maantieteen FM-tutkintoMaantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monien nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehdittujen ilmiöiden, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa. Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geography, Master of Science (2 years)

  Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat (ks. tutkimuksen painopisteet). Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa. Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin auttaa opiskelijaa kiinnittymään maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Geology, Master of Science (2 years)

  As one of the principal natural sciences, geology comprises the evolution of the nature of the Planet Earth and other planets, from the earliest stages of the solar system into the present-day natural processes. Different environments of the Earth have developed during long-term geological processes and understanding of the processes has become more and more important to the society. The solving of many significant societal issues and global challenges, such as the supply of metallic minerals, oil and drinking water, as well as urban planning and engineering and environmental planning and conservation, requires solid expertise in geology to support the decision-making. The central goal of the studies is that the student will understand the physical-chemical processes that affect the Planet Earth, and will be further able to apply the knowledge for scientific or practical purposes. The studies include both theoretical and practical teaching, part of the latter conducted in the field. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Degree Programme in Geography (4 yrs)

  The total amount of credit points is 25 ECTS credits and it includes: 1.Field specific studies 16-21 credits:    -Research plan seminar 4 credits      -Other field specific studies 12-17 credits:      may include lecture courses, scientific conferences, extended research visits 2. General and transferrable skills studies 4 credits:    - Introduction to UniOGS 1 credit    - Research ethics 2 credits    - Follow-up group meetings and reporting 1 credit Teaching tasks 0-5 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies). In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. Additional information: Students without a background in geography may be required to take up to 10 credits of bridging studies of history, development and current debate of geography. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maisterihaku, Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Geography- Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

  Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still important starting-points in geography. At the University of Oulu, geography is divided into five fields of specialization: physical geography, human geography, tourism geography, geoinformatics as well as regional development and regional policy. Geography has a special role as a mediator between social and natural sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, regional planning or as experts and subject teachers. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages