• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 48 items
 1. Teātra māksla (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Programmas "Mākslas" apakšprogramma "Teātra māksla". Specializācijas - laikmetīgās dejas māksla, - laikmetīgās dramaturģijas teksti, - teātra režija. Katrai no specializācijām ir atšķirīgs uzņemšanas radošais konkurss. Apakšprogrammas studējošie iegūst padziļinātas teorētiskās zināšanas skatuves mākslas teorijas un metodoloģijas dažādos aspektos un attīsta praktiskās iemaņas un savu individuālo radošā darba metodiku meistardarbnīcās un praktiskajās nodarbībās. Apakšprogrammas teorētiskā daļa ietver teātra, drāmas, režijas un aktiera meistarības teoriju, kā arī pētniecības metodoloģiju un specialitātes diskursu svešvalodā. Studenti apgūst arī kursus, kas saistīti ar teātra telpu, scenogrāfiju un gaismu, narāciju un montāžu mākslā, skaņu un mūziku teātrī, kā arī piedalās radošajās skatuves mākslas un aktiera meistarības laboratorijās, individuālajos uzdevumos pakāpeniski attīstot savu radošā darba metodi un sev interesējošo maģistra darba tēmu. Mācību programma piedāvā plašu spektru izvēles kursu gan par aktuālām tendencēm mākslas un kultūras teorijā, gan specifiskām skatuves mākslas jomām un metodēm. Studiju apakšprogramma veidota tā, lai nodrošinātu ciešu teorijas un prakses mijiedarbību, veicinātu studentu individuālo profesionālo izaugsmi un analītiskās spējas, kā arī attīstītu argumentācijas iemaņas un diskusiju kultūru. Līdztekus individuālajam darbam mentoru vadībā un teorijas apgūšanai lekcijās, studentiem tiek organizēti regulāri kolektīvie semināri, kā arī kolektīvas praktiskās nodarbības u ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Dramatiskā teātra režijas māksla (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Bak. studijas

  Apakšprogrammu „Dramatiskā teātra režijas māksla” izstrādājusi un īsteno LKA Teātra un audiovizuālās mākslas katedra, un tā veidota atbilstoši LR Augstskolu likumam un LKA Senāta lēmumiem. Apakšprogrammas mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas, praktiskas iemaņas un pieredzi mūsdienu teātra mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā, sniegt zināšanas par skatuves mākslas izteiksmes veidiem, sākot ar elementāru vingrinājumu ciklu un mazo formu skatuviskās darbības uzdevumiem, līdz darbam ar dažādu laikmetu un stilu dramaturģiskiem darbiem. Režijas studijas ir cieši saistītas ar apakšprogrammas Dramatiskā teātra aktiera māksla studijām, kopīgā apmācības procesā studējošie tiek apgūst aktiera meistarības pamatprincipus un iemaņas darbā ar aktieri. Apakšprogramma veidota, studiju procesā vienlīdz lielu uzmanību pievēršot gan profesionālo zināšanu apguvei, gan personības attīstībai. Apmācības kursa pamatā ir pārliecība, ka jebkurš mākslinieks veidojas no sevi apzinošas, izjūtošas personības, kura prot savu amatu. Apmācība rit trīs virzienos: personības veidošana (kultūras teorija un mākslu vēsture), sava es apzināšanās (pašanalīze un uzdevumi sevis izzināšanai), amata iemaņu apgūšana (režijas meistarība). Kā bakalaura darbs apakšprogrammā tiek sagatavots vairākcēlienu skatuves iestudējums. No 2012. gada rudens studiju process režijas studentiem tiek organizēts atjaunotajā Teātra studiju bāzes ēkā „Zirgu pasts”, kas ir modernākais mazais teātris Latvijā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mūzikas terapija- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai izglītības iestādē - turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Mākslas terapija- Prof. mag. studijas

  Specializācijas: Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Kvalifikācija: - Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, - Mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Studiju priekšmeti - Mākslas terapijas, medicīnas, psihoterapijas, psiholoģijas kursi - Specializācijas kursi: vizuāli plastiskā, mūzikas, drāmas vai deju un kustību terapijā - Pētnieciskās metodes, prakse, supervīzija. Iegūtās zināšanas Spēja aprakstīt un izskaidrot medicīniskās (psihoterapeitiskās u. c.), sociālo zinātņu (psiholoģijas) un mākslas koncepcijas, kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi. Iegūtās prasmes Izmantot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā, strādājot patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā ar dažādiem klientiem/pacientiem, un sava darba efektivitātes novērtēšana. Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem vai pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Ja mākslas terapeits strādā ārstniecības iestādē un ir tieši ir iesaistīts veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, savu profesionālo darbību viņš veic multiprofesionālā vai multidisciplinārā komandā. Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem, kuri vēlas radoši sekmēt sav ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tradicionālā kultūra un latviešu folklora (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Bak. studijas

  Programmas "Māksla" apakšprogramma. Apakšprogrammas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par tradicionālo kultūru un latviešu folkloru, orientējoties ne tikai uz folkloristiku, bet arī citām ar nemateriālo kultūras mantojumu saistītām nozarēm – etnogrāfiju, arheoloģiju, etnomuzikoloģiju, novadpētniecību, mitoloģiju u.c. Paralēli tradicionālās kultūras studijām tiek apgūtas zināšanas literatūras, mākslas, mūzikas, filozofijas vēsturē un teorijā, loģikā, kultūras antropoloģijā, svešvalodās u.c. Studiju procesā iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, piedaloties lauka pētījumos un ekspedīcijās Studējošie iesaistās dažādos ar tradicionālās kultūras izpēti saistītos projektos – folkloras liecību apzināšanā, kultūrvides dokumentēšanā, arheoloģiskajos izrakumos u.c. Apakšprogrammas absolventu kvalifikācija, prasmes un zināšanas nodrošina iespēju strādāt dažādās kultūras organizācijās, muzejos, medijos, izdevniecībās u.c. Absolventi studijas var turpināt humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantūras programmās gan Akadēmijā, gan citās augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Studiju galvenais mērķis ir atvērt topošo filmu režisoru un producentu jaunrades un organizatoriskās spējas, atbilstoši mūsdienu pasaules kino valodas kontekstam, veicināt Latvijas kinomākslas profesionalitāti, pārmantojamību, ilgstamību un atpazīstamību. Apakšprogramma sniedz padziļinātas zināšanas kino mākslas sarežģītajā struktūrā, īpašu uzmanību pievēršot filmu režijai un producēšanai. Studējošie padziļināti apgūst katru filmu formveides daļu, nezaudējot kinomākslas un tās ražošanas procesa kopskatu. Studijās īpaša uzmanība pievērsta vizuālo tēlu semantikai, filmējamās vides organizēšanai un fiksēšanai, kino tehnoloģiju iespējām, filmas dramaturģijai, filmas montāžai, aktiera mākslai un darbam ar aktieri, filmas producēšanas procesam un tās novadīšanai līdz auditorijai. Akadēmijas studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Muzeju un kultūras mantojuma studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Apakšprogrammas Muzeju un kultūras mantojuma studijas mērķis ir studējošo akadēmiskā un profesionālā izaugsme, sniedzot iespēju iegūt starptautiski aktuālas zināšanas un prasmes kultūras mantojuma saglabāšanā, pārvaldībā un muzeju darbībā. Studiju apakšprogramma sniedz mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, interpretācijas un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, mantojuma pārvaldību un muzealizācijas procesiem. Studiju gaitā tiek iepazīta kultūras mantojuma institūciju un to skaitā muzeju darba specifika. Maģistrantūras studijas piedāvā teorētiski sakņotas zināšanas saistīt ar praktisku pieredzi, kas gūstama kultūras mantojuma institūcijās un muzejos Latvijā, tai skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās – E. Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā – un sadarbības organizācijās. Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma institūciju un muzeju darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan ikvienam interesentam, kas vēlas padziļināt zināšanas izvēlētajā studiju jomā vai savu darbību uzsākt kultūras mantojuma pētniecībā un saglabāšanā. Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti zinoši un profesionālās darbības ziņā pieredzējuši kultūras mantojuma un muzeoloģijas speciālisti Latvijā, savukārt starptautiski diskutētos muzeju darba un kultūras mantojuma jautājumos tiek pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm. Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursus – tai skaitā muzeju un kultūras mantojuma teorija, muzeju krājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija, materiā ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Jaunie mediji un audiovizuālā māksla- Mag. studijas

  Jauna kopīgā studiju programma ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA". Studiju programmas apakšvirzieni - Digitālo tīklu mediji un skaņas māksla; - Vizuālā māksla un interaktīvais dizains. Programmas saturs: Mākslas pētījumu metodoloģija; Mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju vēsture; teorijas un prakse; Vizuālā kultūra un mediju teorija; Akustiskās mākslas un audio kultūra; Interaktīvie mediji; Kultūrā balstīta ekonomika un radošās industrijas. 1. Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas,mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā. 2. Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs. 3. Etnohoreoloģija un jauno mediju vide pievēršas profesionālo kompetenču pilnveidei tautas horeogrāfijas kā nemateriālā mantojuma saglabāšanai un attīstībai, saistot to ar digitālo mediju vidi un sekmējot pētniecībā balstītu kvalitatīvu māksliniecisko praksi Dziesmu un deju svētku tradīciju kontekstā. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Instrumentālā mūzika- Prof. bak. studijas

  Instrumentālā mūzika ar apakšprogrammām: • Taustiņinstrumentu spēle: specializācijas klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle • Stīgu instrumentu spēle: specializācijas vijole, alts, čells, kontrabass, arfa, kokle • Pūšaminstrumentu spēle: specializācijas flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežrags, trompete, trombons, eifonijs, tuba • Sitaminstrumentu spēle • Vēsturisko instrumentu spēle o specializācija Taustiņinstrumentu spēle: profili klavesīna spēle, ērģeļspēle; o specializācija Stīgu instrumentu spēle: profili Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, Vēsturiskā kontrabasa spēle (violone), Lautas spēle; o specializācija Pūšaminstrumentu spēle:profili Blokflautas spēle, Traversflautas spēle, Baroka obojas spēle, Baroka klarnetes spēle, Baroka fagota spēle, Naturālā mežraga spēle, Naturālās trompetes spēle, Baroka trombona spēle; • Džeza mūzika: specializācijas Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Kontrabasa spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Vibrofona spēle, Sitaminstrumentu komplekta spēle. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages