• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. alapszintű építésgépesítési szakmérnök

  A képzés célja:A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó építőiparban dolgozó és az építési folyamatok gépesítésével vagy az elemek előregyártásával foglalkozó mérnökök képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatoknak legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az építőipari folyamatok és az építésgépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - építőgépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (építőgépek automatizálása, diagnosztikája stb.) tanulmányozásával.A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. Személyes adottságok, készségek: - kreativitás,- rugalmasság,- problémafelismerő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alkalmazott térinformatikus

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- adatbázis-tervezési módszerek, ismeretek,- adatkezelési módszerek, elemzéssel összefüggő ismeretek,- korszerű adatgyűjtési módszerek (GPS, inerciális rendszerek, LIDAR),- a távérzékelés eljárásai, térbeli adatgyűjtési rendszerek,- humán és műszaki területek speciális rendszer-felépítése. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a végzettek képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- adatbázisok felépítésére különböző szakterületeken,- gyors, esetenként speciális tematikus adatgyűjtésre,- a geometriai, geodéziai, vetülettani problémák megoldására,- az adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására (távérzékelés, GIS),- minőségbiztosítási eljárások kidolgozására. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző,  problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat-, és konszenzusteremtő készség. A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - állami és önkormányzati intézményeknél, ahol az adatkezelés igényli a térinformatika alkalmazását,- műszaki és természettudományi oktatási intézményekben, ahol az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereit oktatják, kutatják,- az ipari-szolgáltatói területeken, ahol térképészeti, felmérési munkákkal foglalkoznak,- a humán területen ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építéskivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási - hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani a fentiekben leírt műszaki feladatokat, és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, az eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az építészmérnök a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat és az építészetre ható képzőművészeteket. - Ismeri a települések kialakulásának, fejlődésének történetét, okait, átlátja a korszerű településfejlesztés elveit, módszereit, szabályzási eszközeit. - Ismeri az építészettörténet korszakait, stílusait, fontosabb alkotásait és elméleteit, rálátása van az építészettörténeti korszakok kialakulására és azok összefüggéseire. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és é ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során, figyelemmel az alapképzés során megszerzett ismeretekre, képességekre és készségekre is, biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építész a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat, az építészetre ható társadalmi folyamatokat. - Ismeri az építészet történetét, korszakait és főbb alkotásait, annak kapcsolatát a társművészetekkel. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és épületeit. - Érti az ember, az épített- és a természeti környezet közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Architectural Artist

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőművész a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészet több aspektusának főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről. - Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszerek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Architectural Designer

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra. Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építőművész a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájáh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Architectural Engineer

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítéshez kapcsolódó - a vonatkozó rendeletek szerint e szakképzettség birtokában közvetlenül végezhető - tevékenységek (szerkesztői, rajzolói, műszaki előkészítői, építéskivitelezési, épületfenntartási, építőanyag vagy épületelem gyártási és forgalmazási, hatósági, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építészmérnök a) tudása - Rálátása van az építészethez kapcsolódó humán tudományokra, az építészetre ható társadalmi folyamatokra. - Ismeri az építészet történet fontosabb korszakait, alkotásait, a kortárs építészet és társművészetek megjelenési formáit, rálátása van a települések fejlődésének történetére. - Érti az ember, az épített és a természeti környezet közötti alapvető kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az épületek tervezésének alapelveit, lépéseit. - Ismeri a jellemző épületfajták fontosabb funkcionális, társadalmi és jogszabályi követelményeit. - Ismeri az épületek alapvető konstruálási és méretezési elveit, jellemző megoldásait, az építés anyagainak tulajdonságait, különös tekintettel az épületfizikai, tűzvédelmi és egyéb szabványokban rögzített műszaki követelményekre. - Ismeri az energiahatékony és környezettudatos építés korsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. aviation engineer

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. aviation specialist

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakember

      A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterülen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére; rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére; integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a balesetelemzés és -ér ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages