• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 306 items
 1. abroncsgyártó technológiai szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   a) Tudás: A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik * az abroncsok alapanyagait és az azokban lejátszódó kémiai változásokat, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre; * az alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjait; * az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat és technikákat; * a késztermékek üzemelés közbeni viselkedését, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereit; * az abroncsgyártás folyamatát, az alapanyag-előállításra, félkésztermék-gyártásra és  a felépítésre vonatkozó ismereteket, az ott előforduló gépek típusait és működési elvét; * az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveit; * az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeit, a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának lehetőségeit.        b) Elsajátítandó általános kompetenciák: * írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; * hatékony problémamegoldó képesség; * képesség a csoportmunkában való munkára; * etikus viselkedés.        Szemé ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

  A képzés célja olyan, a korábbi agrárgéptani képzésben nagyrészt nem szereplő korszerű alap, alapozó és szakgéptani, valamint az irányításhoz, munkaszervezéshez, pályázatok sikeres elnyeréséhez szükséges ismeretek elsajátítása, melyek az agrárágazatban gazdálkodást folytatók, irányítók, gépkereskedők vagy szaktanácsadók számára a termelési folyamatok mélyebb megértéséhez, a gazdaság reálfolyamataiban való sikeres részvételhez, így a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlenek.  Műszaki alap- és alapozó ismereti elemek: a.) a műszaki rajzi ábrázolás megismerése és középszintű elsajátítása, b.) a gépeket alkotó tipizált elemek rendszerezésének és alkalmazási területeinek megismerése, azok alkalmazása egyszerű szerkezetekben, c.) energetikai ismeretek, fosszilis és megújuló energiahordozók, energia-átalakítók, az energiagazdálkodás alapjainak és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása d.) a gépeket, szerkezeteket alkotó anyagok jellemzőinek, statikai és szilárdságtani leírásuknak ismertetése, a méretezés általános módszereinek elsajátítása. Az agrárágazat általános és speciális gépei, eszközei, berendezései: A szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti termesztés, az állattartás, az erdészet és halászat gépeinek, eszközeinek és berendezéseinek működés-elemzése, műszaki paramétereik, korszerű technikai eljárások alkalmazása a gépeken, méretezésük alapelvei.  A mezőgazdasági építészet alapjai és sajátosságai. Gépüzemeltetési és irányítási szakismeretek: olyan tudás átadása, mely a műszaki ismeretek mellett nélkülözhete ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja: A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottsá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alapszintű járműgépész szakmérnök

  Az alapszintű járműgépész szakmérnök szakirányú továbbképzés alapvető célja a járművek (vasúti, közúti, vízi és légi) üzemeltetése, tervezése, fejlesztése és a velük kapcsolatos kutatások, gyártás és javítás területén dolgozó, legalább alapfokozattal, illetve azzal egyenértékű oklevéllel rendelkező mérnökök olyan továbbképzése, amely magába foglalja egyrészt a mérnöki alap- és szakismeretek szinten tartását, másrészt a legújabb tudományos eredmények megismertetését. Az egyes ágazatok és szakirányok tárgyainak kiválasztásában, illetve azok tematikájának összeállításában nagymértékben figyelembe vesszük a hallgatóságot foglalkoztató intézmények, vállalatok szakirányú igényeit. Személyes adottságok készségek:- kreativitás,- rugalmasság,- problémafelismerő és problémamegoldó képesség,- jó tanulási készség, memóriával,- széleskörű műveltség,- információ-feldolgozó adottság,- nyitottság a továbbképzésre,- alkalmasság a magas szintű intenzív önálló és team munkára. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők a (választott szakirány szerinti) járművek - kutatása, fejlesztése, - gyártása és- üzemeltetése (használata, kiszolgálása, karbantartása, javítása)terén szerezhetnek olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve a járműmérnöki szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek alkalmasak a járművekkel kapcsolatos szakmai tevéke ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alapszintű járműipari tervező szakmérnök

  A képzés célja: Elsődlegesen az iparvállalatoknál, mérnökirodákban – beleértve a kis- és középvállalkozásokat is – alapvetően termékfejlesztéssel, új termékek tervezésével, meglévő gyártmányok modernizálásával foglalkozó mérnökök továbbképzése. A tervezett program átfogja a teljes termék-életciklust, a termékelképzeléstől kiindulva a használatból való kivonást követő recycling szempontjait is beleértve. A fenti cél elérhető egy olyan rugalmas, moduláris felépítésű tantervi struktúrával, amely lehetővé teszi mind az egy-egy szűkebb műszaki szakterületen való specializálódást, mind a tervezői tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb területeken való továbbképzést, illetve a kettőnek a hallgató ál-tal választott kombinációját.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat - a járművek, járműelemek korszerű, automatizált tervezési módszerei, - a gyártmányfejlesztés általános körülményeinek a folyamat koordinálásának, irányításának, valamint, - a választható szakterület (pl. könnyűszerkezetek, technológiák) ismereteinek az elsajátításával, a megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazásával.   A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve a járműipari tervezési szakterületen kialakuló kompetenciájukat.   Az alapszintű járműipari tervező szakmérnök végze ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alapszintű járműtechnikai menedzser

  Az alapszintű járműtechnikai menedzser  szakirányú továbbképzés alapvető célja:A közúti, vasúti, vízi és légi járművek, valamint az építő- és anyagmozgató gépek gyártása, a gépekben végbemenő folyamatok kutatása, valamint ezen gépek és a belőlük alakított géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait is figyelembe vevő üzemeltetése, karbantartása és javítása terén dolgozó szakemberek számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű ismeretek nyújtása, hogy munkájukat korszerű kutatási, vizsgálati, mérési és adatfeldolgozási, modellezési módszerek birtokában, rendszerszemléleti alapokon, a modern tervezési, gyártási eljárásokkal számolva, az élettartamköltség fajlagos minimalizálására épülő átfogó gazdasági szemlélettel, a környezetvédelem új szempontjait érvényesítve és az előre adott biztonsági, kockázati szintet tartva, egy magasabb szinten folytathassák alkotó, szervező és irányító tevékenységüket, felkészülhessenek a műszaki menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve az építésgépesítés szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek az említett területeken alkalmasakká válnak:* a járműtechnikai rendszerek fejlesztését, gyártását, működtetését, vizsgálatát - nemzetközi és hazai jogszabályokban (alkalmassági elő ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

  A képzés célja:A jelenlegi hazai gazdaságban a termelés biztonságát, minőségét és környezetbarát megvalósítását szolgáló szak indítása szükséges. Ennek keretében a mérnököknek olyan új, komplex ismereteket kell megszerezni, amelyek például a hibafeltárásban, megelőzésben és javításban egyaránt hozzásegítik a felelősségteljes munkavállaláshoz és végzéshez. Ugyanakkor rendkívül fontos az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a korszerű anyagok és technológiák ismerete, valamint az informatikai ismeretek (pl. szoftverek) megszerzése, illetve továbbfejlesztése. A karbantartás és a járműfenntartás az egyre növekvő és szélesedő választékú hazai járműparkot alapul véve jelentős kihívás a szakember utánpótlás képzésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- karbantartás-elmélethez kapcsolódó szakmai anyagok (károsodáselmélet és javítási technológiák, műszaki diagnosztika) megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (felújítás környezetvédelme, informatika, minőségbiztosítás) elsajátításával, valamint- a karbantartó és járműfenntartó rendszerek működtetésével kapcsolatos speciális ismeretek (szereléstechnológia, felületvédelem, tribológia stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alapszintű műszeres analitikus specialista

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező alapszintű műszeres analitikus specialisták képzése, akik a vegyiparban, a szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, a mezőgazdaság területén, az élelmiszeriparban, klinikai laboratóriumokban, tudományos kutató helyeken, hatósági és szolgáltató laboratóriumokban képesek kémiai és műszeres analitikai feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, publikált módszerek adaptálására és laboratóriumi minőségirányítási feladatok megoldására. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alapszintű műszeres analitikus specialisták megismerik:- a korszerű műszeres analitikai módszerek (elemanalitika, nyomelemanalitika, atomspektroszkópia, molekulaspektroszkópia, tömegspektroszkópia, gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, csatolt módszerek, immunanalitika, bioanalitika) elméleti alapjait, a műszerek felépítését, a módszerek gyakorlati alkalmazását, - analitikai feladatok értékelésének és az alkalmas műszeres analitikai módszer kiválasztásának módszereit,- új analitikai módszerek kidolgozásának, módszerek adaptálásának, illetve módszerek dokumentálásának eljárásait,- laboratóriumi minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, dokumentálásának, bevezetésének és irányításának elméletét és gyakorlatát, - analitikai módszerek validálásának előírásait és módszereit,- analitikai módszerek adatainak és eredményeinek értékelésére szolgáló statisztikai módszereket,- új ism ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. alkalmazott környezetvédelmi specialista

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek elsajátítják:   a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismereteket, a levegő, a víz, a talaj fizikai-kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmazát; a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait; továbbá ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait. Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgatók   képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot; megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A preventív környezetvédelem olyan szakembereket igényel a levegő, a víz- és talajminőség védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés, a települési környezetvédelem területén, akik a jogi szabályozás szellemében a prevenció műszaki jellegű, nem csupán mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét. ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek   A képzés során elsajátításra kerül a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismeretek, a levegő, a víz, a talaj fizikai kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmaza. A hallgatók megismerik a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait. Alapos ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait.   Személyes adottságok, készségek   Képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot. Megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzett szakemberek a preventív környezetvédelem igényeinek megfelelően a levegő, a víz- és talajminőség-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés és a települési környezetvédelem területén megszerzett ismereteiket hasznosítva, a jogi szabályozás szellemében, a prevenció műszaki jellegű, mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages