• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 50 items
 1. Chemistry- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Advanced Organic Chemistry, Advanced Physical Chemistry, Advanced Analytical Chemistry, Contemporary Sythesis Methods, Heterocyclic Chemistry, Selected Section of Instrumental Analytical Chemistry, Kinetics of Chemical Processes, Fuel Chemistry, Provision of Quality in the Analytical Chemistry. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Chemistry- Doctoral studies

  The Doctoral study programme in Chemistry offers educational opportunities for advanced study and research designed to prepare students for roles in research and educational institutions, industry and government. The aim of the doctoral programme in chemistry is to train highly qualified researchers and professionals for self-dependent academic, scientific and practical work with internationally comparable competence in the area of chemistry, as well as an internationally comparable doctoral degree. The tasks of the doctoral programme in chemistry are: - to demonstrate a systematic understanding of an aspect of the science of chemistry and mastery of those skills and methods of research associated with the topic of student research area: analytical, organic, inorganic, physical or education chemistry; - to develop abilities related to critical thinking, analysis and argumentation so as to enrich the intellectual potential of the country; - to make a contribution through original research that extends the frontier of knowledge in chemical science by developing a substantial body of work, some of which merits national or international refereed publication; - to get competences which fit them for employment as professional chemists in senior positions in chemical and related industries, in public service, or for a progression to a career in academic research. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Cietvielu fizika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt iespēju iegūt starptautiski atzītu zinātņu doktora grādu fizikā, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, pētnieciskam un praktiskam darbam fizikas nozarē atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: - iegūta prasme patstāvīgi veikt pētījumus augstā zinātniskā līmenī; - iegūta prasme lietot un pilnveidot modernas pētījumu metodes cietvielu fizikā; - apgūta jaunākā zinātniskā tehnoloģija un inovāciju komercializācijas paņēmieni; - pilnveidotas prasmes zinātnisko rakstu noformēšanā un publicēšanā, kā arī starptautiskajā zinātniskajā sadarbībā; - pilnveidota prasme saistīt pētījumu rezultātus ar uzņēmējdarbību. Doktorantiem ir iespēja: - studēt augsti kvalificētu speciālistu vadībā; - iesaistīties doktorantu starptautiskajās apmaiņas programmās un veikt pētījumus ārvalstu augstskolās; - kļūt par kompetentu, zinošu un konkurētspējīgu speciālistu fizikas un ar to saistīto tehnisko zinātņu jomā; - iespēju piedalīties ar pētījumu tēmu saistītu projektu izpildē; - studējot par valsts budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Doktora studiju programmas „Cietvielu fizika” pētnieciskā pamatbāze ir Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, kurā ir vairākas laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu pētniecisko aparatūru. Studiju programmu beigušie: - ir pieprasīti speciālisti ražošanas uzņēmumos, augstskolās, kurās studē dabaszinātnes, kā arī pētnie ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte. Programmas izveides nepieciešamību nosaka pašreizējā situācija Latvijā: eksakto zinātņu skolotāju katastrofālais trūkums Latvijas skolās, nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē, kā arī dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā. Studējošie programmu var apgūt 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmai ir vairākas priekšrocības un tā vairāk atbilst skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās viena priekšmeta skolotāju programmas. Tā nodrošina daudzpusīgākas un plašākas skolotāja k ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Fizika (cietvielu fizika, optisko sakaru fizika, fizikas didaktika)- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā. Studiju programmas saturs: teorētiskie kursi (Kristālfizika, Kondensētas vielas fizika, Grupu teorija un tenzoru analīzes elementi, Gaismas mijiedarbība ar vielu, Radiācijas defekti cietvielās,Visuma pētīšanas fizikālās metodes, Fizikas didaktikas aktuālās problēmas, Fizikālo procesu datormodulēšana u.c.). Fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam. Prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijās. Zinātniski pētnieciskā darbība izvēlētajā fizikas nozarē. Studiju laikā studējošais var: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi; studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.); iz ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Fizika, astronomija un mehānika- Doktora studijas

  Fizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs: •Cietvielu fizika •Fizikas didaktika •Kondensētas vides fizika •Ķīmiskā fizika •Lāzeru fizika un spektroskopija •Materiālu fizika •Medicīniskā fizika •Atomu un molekulu fizika •Optika •Pusvadītāju fizika •Siltumfizika un molekulārā fizika •Šķidrumu un gāzu mehānika •Teorētiskā fizika •Astronomija un fundamentālā astrofizika •Polimēru un kompozītmateriālu mehānika Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās. Piemēram, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts. Tāpat speciālisti tiek gatavoti tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām institūcijām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās. Programmas absolventi veiksmīgi strādā par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās. Fizikas doktora studiju programmas realizēšanā piedalās LU Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas nodaļas un tās struktūrvienību profesori, pasniedzēji un darbinieki, LU Astronomijas ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Fizika- Bak. studijas

  Programmai ir divas specializācijas: - Nanotehnoloģijas - Materiālu apstrādes tehnoloģijas. Studiju laikā Tu apgūsi: klasiskās un modernās fizikas kursus: mehāniku, optiku, elektromagnētismu, cietvielu fiziku, kvantu fiziku, fizikālo procesu datormodelēšanas un ciparu elektronikas pamatus, moderno materiālu fiziku, elektrotehniku, optiskās komumikāciju sistēmas, kosmoloģiju u.c.; augstākās matemātikas un datorzinātņu kursus; profesionālo angļu valodu u.c. studiju kursus. - Izvēloties specializāciju „Nanotehnoloģijas”, apgūsi nanoobjektu pētīšanas metodes, nanoobjektu ieguves fizikālās un ķīmiskās metodes, nanostrukturēto funkcionālo materiālu fiziku, fotoniku u.c. Tev būs iespēja apgūt prasmi strādāt ar modenām laboratorijas, tai skaitā ar nanoobjektu pētīšanas un iegūšanas iekārtām. - Izvēloties specializāciju „Materiālu apstrādes tehnoloģijas”, apgūsi lāzertehnoloģijas un citas materiālu apstrādes tehnoloģijas, cietķermeņa modelēšanas un rūpniecisko kontrolleru programmēšanas pamatus. Tev būs iespēja strādāt ar modenām laboratorijas iekārtām un praktiski apgūt lāzerapstrādes tehnoloģiju pamatus. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: - „Fizika” (fizikas didaktika, cietvielu fizika un optisko sakaru fizika), - „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju „Fizikas un matemātikas skolotājs”, - „Darba aizsardzība”, - „Sabiedrības un iestāžu vadība”; - vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Fizika- Bak. studijas

  Fizikas bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko pamatizglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas kā studentiem, kas tālāk plāno studēt fizikas maģistrantūrā un pievērsties pētniecībai (industrijā vai akadēmiskās iestādēs), tā arī studentiem, kas vēlas iegūt plašu fizikā bāzētu izglītību, kas nodrošinās viņu daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū. Fizikas bakalaura studiju programmā tiek apskatītas vispārīgas un fundamentālas fizikas tēmas, nodrošinot arī modernās fizikas tematu izvēli un attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, matemātiskās, datoru, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Programma orientēta uz pasaulē un Latvijā perspektīviem fundamentālās zinātnes un analītiskajiem inženierfizikas virzieniem, kurus šobrīd pārstāv Latvijas Universitāte un ar to asociētie zinātniskās un lietišķās pētniecības centri. Programma piedāvā iespējami pilnu studiju izvēli Latvijas fizikas zinātnei un tautsaimniecībai konkurētspējīgā līmenī apgūstamās tradicionālajos (cietvielu fizika, optika un spektroskopija, elektronika, u.c.) un arī LU relatīvi jaunajos (siltumfizika, hidrodinamika, lāzeru tehnoloģijas, nanotehnoloģijas u.c.) virzienos. Programma attīsta studentos fizikālās iemaņas un prasmes: •formulēt un atrisināt fizikālas problēmas. Studenti iemācās, kā identificēt attiecīgos fizikālos principus, novērtēt lielumu kārtas, formulēt problēmu un to atrisināt, skaidri izdalot pieņēmumus un tuvinājumus. •plānot, veikt un aprakstīt eksperimentālos ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Fizika- Mag. studijas

  Fizikas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko maģistra izglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Šī studiju programma paredzēta studentiem, kas nākotnē plāno pievērsties pētniecības darbam (industrijā vai akadēmiskās iestādēs, turpinot studijas doktorantūrā), kā arī tiem studentiem, kas vēlas iegūt padziļinātu fizikā bāzētu izglītību, kas nodrošinātu viņu daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū, īpaši tajās darba tirgus nišās, kas saistītas ar zinātņietilpīgu tehnoloģiju attīstību. Fizikas maģistra programma sniedz studentiem zināšanas par fizikas kā nozares saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem un lietošanas iespējām. Izvēles (specializācijas) kursi nodrošina speciālās teorētiskās un empīriskās zināšanas atbilstošajā fizikas apakšnozarē. Fizikas maģistra studiju programmā aplūko gan vispārīgu, gan specializētu modernās fizikas tēmu apguvi, attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Izvēles kursos un maģistra darbā iespējama šaurāka specializēšanas kādā no fizikas apakšnozarēm: cietvielu fizika un materiālzinātne, astronomija un astrofizika, lāzeru fizika, tehnika un spektroskopija, teorētiskā fizika, ķīmiskā fizika, fizikas didaktika, fizikālā okeanogrāfija un piekrastes pētniecība, cieta ķermeņa mehānika, nepārtrauktas vides fizika, biomedicīniskā optika, fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai. Pabeidzot studijas students spēj analizēt fizikas nozarē notiekošos procesus un atbilstoši risināmo teorētisko ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Fizika- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu fizikā un fizikas, matemātikas un datorikas skolotāja pamatizglītībā kvalifikāciju ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages