• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 333 items
 1. Agri-food business management- Master studies

  Agri-Food Business Management is a joint degree programme that is implemented jointly by three leading life science universities in the Baltic States: Latvia University of Life Sciences and Technologies (Jelgava, Latvia), Aleksandras Stulginskis University (Kaunas, Lithuania) and Estonian University of Life Sciences (Tartu, Estonia). The aim of the study programme is to provide students with knowledge and skills relevant for the requirements of the industry / labour market in agriculture and food processing industry, bio-economy, leadership, business and administration, finances, international marketing. After completion of the programme in addition to a joint diploma in public administration you will have unique experience from studies in international companies of the industry as well as professional contacts for the development of your future career. Career prospects Career opportunities for graduates are diverse and in wide range of areas. They can work in all kinds of agriculture or with food production related companies, in food processing companies, in banks or financial agencies, in agricultural consultancy firms, in research centres, in governmental and non-governmental organisations etc. on national or international level. Further studies Master’s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Apdrošināšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sagatavot darba tirgū pieprasītus apdrošināšanas speciālistus, kuri var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī citos ar apdrošināšanu un risku pārvaldību saistītos uzņēmumos. Apdrošināšanas speciālists pēc programmas apguves varēs veikt dažādu risku apdrošināšanu un ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas produktu un tirgus analīzi, un arī konsultēt klientus par apdrošināšanas tirgus piedāvājumu. Studiju programma nodrošina apdrošināšanas speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi apdrošināšanas darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā. Galvenie studiju priekšmeti: Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs. Iespējamās darba vietas: Apdrošināšanas uzņēmumos, kredītiestādes, finanšu institūcijās. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Audiovizuālā mediju māksla- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (studijas krievu valodā): dokumentu pieņemšana līdz 2018. gada 17. decembrim. Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. Studiju valoda: Pilna laika dienas nodaļā: latviešu (75%) + angļu (25%) vai krievu (75%) + angļu (25%). Nepilna laika vakara nodaļā: latviešu (95%) + angļu (5%). ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Aviācijas vadība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmu beidzot, iegūst: - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā vai - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā un Transporta uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Profesionālās maģistra studiju programmas “Aviācijas vadība” mērķis ir - sagatavot starptautiska līmeņa aviācijas nozares uzņēmumu vadītājus, kas ieguvuši padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences dažādās funkcionālajās vadības jomās mūsdienu aviācijas nozarē un spēs pielietot iegūtās zināšanas aviācijas uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, veikt konsultatīvu un pētniecisku darbību. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” ir unikāla mācību programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares organizācijām un kuras galvenais mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājus vienā no visstraujāk augošajām pasaules nozarēm un 21.gadsimta globālās ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” sniedz iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība. Programma var būt pievilcīga ne tikai aviācijas nozares profesionāļiem, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta a ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Bachelor in Management- Bachelor studies

  On the Management study programme you will learn: • to perform all interconnected functions of management; • to think in the situations of incomplete information; • to find new solutions of the professional problems; • to design object management within the holistic view and the best choice; • to determine the delegation of authority; • to allocate responsibility among the subordinates. The acquired knowledge will help you: • to understand the laws of management at the level of establishing the regularities between events; • to use mental models for understanding and disclosure of managerial situations; • to develop recommendations on the application of new managerial knowledge on the activities of the enterprise. Mastered the "Management" programme, you will become a modern-minded and indispensable specialist. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Biznesa informātika- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un vakara studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kas prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos. Uzdevumi * Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un prasmi izmantot sistēmu teoriju zinātnes un biznesa attīstību veicinošu risinājumu izstrādē; * Integrēt vairāku biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas, dažādu RTU struktūrvienību un citu augstskolu pasniedzējiem sadarbojoties gan atsevišķu priekšmetu izstrādes un pasniegšanas līmenī, gan studiju programmā kopumā; * Studiju procesā izmantot jaunākos IKT sasniegumus, veicināt studentu patstāvīgo darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās; * Nodrošināt plānoto programmas studiju rezultātu sasniegšanu; * Sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā; * Nodrošināt studiju programmas elastīgumu un izmaiņu iespējas, nolūkā pēc iespējas labāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām un dažādu biznesa un IKT jomu attīstībai; * Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā. Studiju rezultāti Studiju programmas abs ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Biznesa loģistikas vadība- Prof. bak. studijas

  KOMPETENCE: Spēja organizēt un vadīt maksimāli efektīvu loģistikas procesu uzņēmumā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā PRAKSE Uzņēmumos, kuros tiek organizēti loģistikas procesi PRIEKŠROCĪBAS: Elastīgs apmācību process; Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese; Praktiķu meistarklases Četru gadu laikā studējošie iegūs studiju programmas saturam atbilstošas zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbībā un loģistikā, un, absolvējot iegūs bakalaura grādu uzņēmumu vadīšanā ar specializāciju biznesa loģistikas vadībā. Absolventi varēs kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem, un spēs organizēt un efektīvi vadīt loģistikas procesus gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos. Studiju procesa norisē tiks iesaistīti gan darba devēji, gan nozares speciālisti, kuri dalīsies savā praktiskajā pieredzē ar studentiem. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā- Prof. mag. studijas

  KOMPETENCE: Spēja plānot un organizēt cilvēkresursu vadības procesus ievērojot dažādus psiholoģiskos aspektus PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos PRIEKŠROCĪBAS: Elastīgs apmācību process; Uz pieredzi balstīta zināšanu pārnese; Praktiķu meistarklases Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt cilvēkresursu vadīšanai nepieciešamās biznesa psiholoģijas zināšanas un prasmes un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus cilvēkresursu vadības speciālistus. Divu gadu laikā studējošais iegūs zināšanas un pieredzi, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veidošanai un cilvēkresursu vadībai, tos motivējot un pilnveidojot. Absolvents iegūs maģistra grādu uzņēmuma vadīšanā ar specializāciju Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Biznesa psiholoģija- Bak. studijas

  Programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju. Pabeidzot šo programmu: •ir iegūtas zināšanas par to, kā veidot savu uzņēmumu vai efektīvi vadīt jau esošu uzņēmumu, •var strādāt biznesa jomā kā uzņēmuma vadītājs, biznesa konsultants vai biznesa eksperts, •var strādāt uzņēmumu personāldaļā kā personāla vadības speciālists (izstrādāt un aktualizēt personāla vadības stratēģiju, mācību un attīstības stratēģiju, personāla vadības procedūras, veikt personāla analīzi, plānošanu un atlasi, risināt konfliktsituācijas u.c.). Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos. Programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biznesa stratēģiskā vadība- Prof. mag. studijas

  Programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē. Studiju forma: pilna laika izejamo dienu nodaļa. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages