• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Marine Engineer

  Drive, service, and repair, under supervision, mechanical, hydraulic, electrical and other installations on board of commercial, fishing and local traffic vessels, duly taking into account basic safety rules at sea, and environmental, safety, hygiene, and health at work standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Seafarer

  Perform tasks related to fish capture, handling, conservation, storage and packaging; loading and unloading operations; stevedoring and goods transport; reception, service, and routing of passengers; ship maintenance and conservation tasks; navigational watch, and tasks related to safety of commercial, fishing and local traffic vessels, duly taking into account the maritime legislation in force, on-board safety rules, as well as environmental, safety, hygiene, health at work, and food safety standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2

  Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 on lihttööline, kelle tööks on abistada rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. või 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatorit defektoskoopia- ja mõõteseadmete korrasoleku kontrollimisel, tööks ettevalmistamisel, puhastamisel, rööbastee ja pöörmete visuaalsel kontrollimisel ja defektoskopeerimisel. Vajadusel töötab 2. taseme defektoskoopia operaatori abi signalistina. Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kolm kutset. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 abistab 3. või 4. taseme rööbaste defektoskoopia operaatorit rööbaste defektoskopeerimisel. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontroll ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja -sõlmede visuaalne kontroll ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on keskastme spetsialist, kes lisaks 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatori ülesannetele esitab hoiatuste nõudeavaldusi ja tühistab neid, haldab rööpmestiku defektide andmebaasi, teeb rööpmestiku täppisotsinguid või kontrollib raudteeveeremi sõlmesid ja detaile ning nende keevisliiteid. 4. taseme raudtee defektoskoopia operaator korraldab raudtee defektoskoopia operaatorite meeskonna tööd, juhendab madalama tasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2

  Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 tööks on pöörmete teenindamine ja korrashoid, korralduste täitmine rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel. 2. taseme raudtee liikluskorraldustöötaja töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega, täidab tööülesandeid etteantud protseduuride ja detailsete juhendite järgi, juhindudes raudtee liikluskorralduse kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest. Ta vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Suhtlemisel kolleegide ja klientidega peab raudtee liikluskorraldustöötaja järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Raudtee liikluskorraldustöötaja tugineb oma töökohustuste täitmisel ettevõtte väärtustele ning käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt, hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest. Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline. Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel, vahetab rongiliiklusega seotud informatsiooni, vormistab dokumente ja täidab aruandeid. Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korra ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2

  Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus- ja remonttööd. Vajadusel töötab 2. taseme raudtee teemehaaniku abi signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel. 2. taseme raudtee teemehaaniku abi on lihttööline, kes töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutse sisaldab kolme osakutset: 1) pöörmete puhastaja, tase 2; 2) ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2; 3) raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2. Raudtee geoaluste mõõdistaja osakutse eeldab geodeedi kutsekvalifikatsiooni olemasolu. 2. taseme raudtee teemehaaniku abi töö võib eeldada liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele. Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist. Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi. Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi. Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Rongikoostaja abi, tase 2

  Rongikoostaja abi töö on rongikoostaja abistamine manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamine. Rongikoostaja abistamine hõlmab vagunite lahtihaakimist, raudteeveeremi tagurdamisel vagunivahede likvideerimist, matka valmistamist ja manöövrisignaalide edastamist. Raudteeveeremi kinnitamisel ta paigaldab ja eemaldab pidurkingad. Kaastöötajalt ülesandeid saades kinnitab ta korraldusest arusaamist ja kannab ülesannete täitmisest ette ülesannete andjale. Rongikoostaja abi töötab oma töökohal üksinda, olles samal ajal ka meeskonnaliige. Meeskonnas töötamine eeldab suhtlemisoskust. Töötades vagunipidurdajana on rongikoostaja abi põhiülesandeks vagunite liikumiskiiruse reguleerimine vagunite pidurduspositsioonidel pidurkingade asetamisega liikuvate vagunite alla. Rongikoostaja abi, tase 2 kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli. Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset. Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kes koostab manöövritöö plaani, koostab ja lahutab rongid, annab vagunid ette laadimis- ja tühjendamiskohtadele, teeb tehnohooldust ja kommertsülevaatust ning valmistab matka. Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt. Rongikoostaja abi, tase 2 sisaldab vagunipidurdaja, tase 2 osakutset. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Vedurijuhi abi, tase 2

  Vedurijuhi abi töötab vedurimeeskonna liikmena ja koostöös vedurijuhiga jälgib tee vaba olekut, signaale, signaalnäidikuid ja -märke, ütleb vedurijuhile signaalide näidud ja lubatud kiirused, vajadusel kontrollib rongi seisukorda ja vedurijuhi korraldusel veduri (mootorrongi) tehnilist korrasolekut. Vedurijuhi abi kutsealal on kaks kutset. Vedurijuhi abi, tase 2 töötab koos vedurijuhiga, täites tema korraldusi. Vedurijuhi abi, tase 3 täidab lisaks 2. taseme vedurijuhi abi ülesannetele ka manöövrijuhi ülesandeid, tehes manöövritööd, juhtides ja juhendades seejuures manöövrimeeskonna liikmeid, tehes kommertsülevaatust ja vagunite tehnohooldust. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Seafishing vessel sailorman

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01641) - Communiceert efficiënt met alle bemanningsleden - Wisselt informatie uit met alle bemanningsleden - Werkt efficiënt samen met de andere bemanningsleden - Past zich flexibel aan (verandering van bemanningsleden,…) - Rapporteert aan de leidinggevende - Volgt aanwijzingen van de leidinggevende - Past zich aan de reglementering aan - Zet zich in om te zorgen dat de orde en de tucht aan boord gevrijwaard is ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01642) - Werkt ergonomisch - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig - Meldt problemen aan de schipper - Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe ● Onderhoudt het vaartuig en de uitrusting (A141501 Id6981) - Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (schoonmaken, detergenten, …) - Houdt zich aan het onderhoudsprogramma - Controleert het dek en het materieel - Maakt materialen zeewaardig vast - Verbetert de situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn - Sorteert afval volgens de richtlijnen ● Houdt toezicht op de toestand van het vaartuig tijdens het varen, stelt afwijkingen vast en meldt ze aan de schipper (A141501 Id17752-c) - Meldt ernstige problemen aan de schipper - Controleert de werking van de installat ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community