• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
 1. Law and state border control

  Teisė ir valstybės sienos apsaugos teisės krypties studijų programos tikslas (paskirtis) - rengti kvalifikuotus teisės bakalaurus, kurie vykdydami VSAT pareigūnų funkcijas sugebėtų įgyvendinti ES ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant VSAT struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Būtinas Vidaus reikalų ministro siuntimas studijuoti Valstybės sienos apsaugos programą. Įsisavinantieji Teisės ir valstybės sienos apsaugos programą studijuoja bendro lavinimo (Psichologija, Informatika), studijų pagrindų (Teisės teorija, Konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė) ir specialiosios (Sienos apsaugos teisinis reguliavimas, Dokumentų patikra, Operatyvinė veikla, Kovinė savigyna) dalies dalykus. Būsimieji valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai studijų proceso metu turėtų: įgyti teisės bakalaurui būtinų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų VSAT pareigūnų profesiniams gebėjimams užtikrinti praktinėje veikloje; sugebėti orientuotis Lietuvos ir ES teisinėje sistemoje, suvokti pagrindinius tarptautinės teisės principus; gebėti rengti tarnybos, įstaigos, organizacijos teisės aktus, kitus juridinius dokumentus; išmany ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Law and customs activities

  Teisės ir muitinės veiklos studijų programa skirta rengti teisinį išsilavinimą turinčius specialistus papildomai suteikiant jiems specialių žinių ir gebėjimų pagal pasirinktą studijų šaką: a) muitinės pareigūnus, gebančius taikyti muitinės teisę - Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės formalumų atlikimą; turinčius specialių viešosios vadybos ir administravimo žinių bei įgūdžių atstovauti šaliai muitinės ir mokestiniuose ginčuose; b) mokesčių institucijų tarnautojus-vadybinkus, gebančius taikyti mokesčių teisę atliekant mokesčių administravimą ir kontrolę; turinčių specialių žinių mokesčių mokėtojų aptarnavimo klausimais bei įgūdžių atstovauti šaliai sprendžiant mokestinius ginčus; c) tarptautinės prekybos ir logistikos vadybininkus, įgyjančius specialių gebėjimų dirbti vadybininkais tarptautinio verslo organizacijose bei rizikos valdymo, užtikrinant logistikos grandinės saugumą, srityje; turinčius žinių iš tarptautinės sutarčių teisės. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Būsimieji teisės bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, logiką ir mokslo metodologiją, psichologiją, mikroekonomiką, makroekonomiką ir teisės studijų specialybinius dalykus: Lietuvos konstitucinę teisę, teisės teoriją, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, baudžiamąją teisę, baudžiamojo proceso teisę, Europos Sąjungos teisę, tarptaut ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Law and Business

  Future lawyers study history of law, protection of human rights, theory of law, labour law, constitutional law, administrative law, social security law, civil law, civil procedure law, international law, etc. {0>Praktinės studijos vyksta dviem etapais:<}0{>The studies are conducted in two stages:<0} {0>mokomoji ir baigiamoji praktika.<}0{>training and final practice.<0} {0>Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių.<}0{>The duration of studies is 20 weeks.<0} {0>Jų metu įtvirtinami ir tobulinami sutarčių sudarymo, teisinių dokumentų parengimo, įstatymų taikymo praktikoje ir kt. gebėjimai.<}0{>During studies, the skills required to conclude contracts, prepare legal documents, apply laws in practice, etc., are consolidated and improved. <0} The law study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be lawyers. ...

  Provider NameV. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Law and Finance

  Objective(s) of a study programme: The objective of the Law and Finance program is: to prepare qualified lawyers and specialists of law with good knowledge in Lithuanian law and country's financial system, also international and European legal knowledge, who are able effectively and ethically advise and represent clients in disputes, make decisions and implement them,who are easily adaptable to work in the transnational organizations and companies of the financial system in the European Union, countries with continental and common law traditions. Learning outcomes: After finishing the Law and Finance study program students should be able to: 1) explain, apply, analyse and evaluate the principles of the financial system and its components operation, the principles and the content of all major branches and institutes of law in the context of the national and international regulation; 2) apply the law, legal practice, principles of law and the financial data in the judicial processes, interpret and apply the law in accordance with scientific knowledge in law and finances; 3) argue, write an essay, formulate practical and scientific tasks and conclusions, using databases of legal and financial information and a variety of modern information technologies; 4)plan, organize and control activities and time working individually and in a team, communicating and collaborating with other experts; 5) in accordance to the legal point of view to analyze and evaluate the human and social as well as financial institutions, beh ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Law and Pretrial Process

  Teisės ir ikiteisminio proceso programoje, atsižvelgiant į teisės krypties reikalavimus , numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško ikiteisminio tyrimo specialisto parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti visų pagrindinių teisės institutų turinį, jų reguliuojamos visuomeninių santykių sritis ir šiose srityse kylančių konfliktų teisinius sprendimus, teisinės atsakomybės ypatumus, teisės normų realizavimo būdus, požymius ir stadijas. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią teisės krypties Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programą suteikiamas teisės bakalauro laipsnis. Kita informacija:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/ ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Law

  Future bachelors study philosophy, logics, history of law, theory of law, philosophy of law, constitutional law, administrative law, civil law and procedure, criminal law and procedure, labour law, European Union law, international law, criminology, criminalistics, etc. Practical studies take place in two stages: In courts, prosecution agencies, notary offices and bailiff offices (Year 3) and law firms (Year 4). The duration of practical studies is 400 hours (10 credits). They consolidate and develop the skills of drafting legal documents, care examination, etc. The studies programme of law is intended for persons with secondary education, seeking to become lawyers. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Law and penitentiary activities

  Future lawyers study philosophy, foreign language as their working language, psychology, theory of economics, political science, theory of law, Lithuanian law enforcement institutions, history of Lithuanian law, law IT, criminal law, criminal procedure law, penitentiary law, fundamentals of penitentiary activities in correctional establishments, management of correctional institutions, prevention of crises and infringements by inmates, crime prevention, etc. Practicing takes place in closed correctional institutions and correctional inspectorates. The duration of practical studies is 12 weeks. They consolidate and develop the skills of drafting legal documents, communication with offenders, etc. The studies programme of law and penitentiary activities is intended for persons with secondary education, seeking to become lawyers. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Law and police activities

  Future police officers study administrative law, professional tactics of the police, IT in the police and the interior institutions, communications in the police and the interior institutions, criminalistics, first medical aid, cynological science, traffic regulations, firing, special physical training, administrative law, criminal law, etc. Practical studies take place in units of the police commissariats of the Republic of Lithuania. The duration of practical studies is 640 hours. They consolidate and develop the skills of drafting legal documents, communication with various persons, etc. The studies programme of law and police activities is intended for persons with secondary education, seeking to become police officers. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Law

  Learning outcomes: -Will have knowledge of main Law branches and Institutes, Law acts content. -Will be able to analyze legal acts and argument decisions implementing and evaluating law norms. - Will be able to adopt legal acts and systematize, use legal information databases and modern informational technologies. -Will be able to define Law regulation problems, research objectives and goals, analyze data, formulate conclusions, deliver knowledge. -Will be able to cooperate and communicate with other specialists, work independently or in team on the base of professional ethics. -Will be able to administrate public procurement or insurance or property protection processes. Methods of assessment of learning achievements: Accumulative assessment system used. Assessment form of the subjects – examination or project. Accumulative assessment system formula for the subject final assessment used :FA=0,4*IA+0.6*E/P /FA=0.5*IA+ 0.5*E/P(FA-final assessment, IA – intermediate assessments, E-examination, P-project). Intermediate assessment of the subject will be made of sum of intermediate assessments (practical, presentations etcetera) and autonomous work assessment arithmetic average. Intermediate assessment of module will include of intermediate assessments of module‘s subject‘s – course credits. Framework: Study subjects (modules), practical training: Scope in credits – 180. Subjects: Language culture and document management, Safe work and civil safety, Professional foreign language, Informational technologies, Econo ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Law and management

  Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gebančius dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. būti teisėju, atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, o taip pat turinčius papildomų vadybos mokslų teorinių žinių ir dėl to galinčius atlikti ne tik teisininko funkcijas, bet ir veiksmingai dirbti įvairaus lygio vadovais valstybės viešame ir privačiame sektoriuose. Apibrėžtas teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas realizuojamas tik Mykolo Romerio universitete. Ši programa yra originali, nes sėkmingai integruoja dvi mokslų sritis: teisę ir vadybą. Studijų programos apimtis 210, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose. Pirmųjų bakalauro studijų metu dėstoma daug disciplinų, sudarančių aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo pagrindą (filosofija, logika, psichologija, lotynų ir užsienio kalba), taip pat įvadines teises disciplinos, tokios kaip teisės teorija ir teisės istorija, konstitucinė teisė, administracinė teisė bei specialaus lavinimo dalykus - viešojo administravimo pagrindus ir vadybą. Nuo antro kurso studentai studijuoja pagrindines materialinės ir proceso teisės disciplinas - civilinę teisę, civilinį procesą, baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, Administracinę teisę ir administracinį procesą, darbo teisę, finansų teisę, organizacinę elgseną, strateginį valdymą, taip pat visą eilę disciplinų, kurias gali pasirinkti iš siūlomo sąrašo - socialinės saugos teisė, korupcijos kontrolę ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages