• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Modern Language and Business Studies- Bachelor studies

  Aims of the programme Modern Language and Business Studies programme combines language studies with business studies and aims at preparing students for international careers in enterprises and institutions operating in the modern economic and political environment. Upon graduation from the programme, students are awarded a Bachelor’s degree in Humanities. Main study courses The language studies in the programme offer a choice between three language modules: English-French, English-Spanish and English-German. All three modules comprise studying Business English, Financial English, English for Law, as well as studying general and business aspects of the other modern language (e.g. French Language in the Modern Discourse, Business French, Business Spanish, etc.). A third language can be also chosen.The programme provides cultural studies through such study courses as Intercultural Communication, Intercultural Business Relations, a.o. The business studies comprise the basic management studies as well as EU and international market specific study courses (e.g. Management, Marketing, Business in the European Union, International Economic Relations). Career opportunities and further studies Advanced competence in two modern languages, a working knowledge of a third modern language and a thorough grounding in business prove attractive to domestic and international employers. Graduates will be able to work as senior specialists, project managers and assistants to directors or to heads of units. They will be able to c ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kultūras menedžments un radošās industrijas (uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  Apakšprogrammas mērķis ir sniegt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta, radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Programma nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūrekonomiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt radošu uzņēmējdarbību. Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai. Nozīmīga loma ir arī valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprinipu izpratnei kultūras jomā. Programmas ietvaros tiek nodrošināta arī iespēja padziļināt kultūras procesu izpratnes līmeni, piedāvājot sabalansētu akadēmisku un praktisku zināšanu klāstu. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē prakstiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studiju laikā studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā. Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi – „Interdisciplinārisma teorija”, „Postmodernisms”, „Kultūras antropoloģija”, „Kultūras socioloģija” nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Profesionālu menedžera un radošo industriju uzņēmēja iemaņu attīstīšanai tiek piedāvāti lekciju kursi – „Kultūras menedžments”, „Kultūras un pieredzes ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un attīstība”, „Kultūras projektu vadība”, „Kultūras mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, “Zīmolvedība” „Kultūr ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. DAP- Agent de voyages / Reisebüroagent

  L'agent de voyages vend et organise des voyages et conseille les clients. Il les aide notamment à choisir parmi différents voyages à l'aide des outils informatiques usuels, de catalogues, grilles tarifaires et horaires actuels. Le régime concomitant de cette formation permet à l’élève de travailler dès la première année de son apprentissage dans une agence de voyages. L’intégration progressive dans les activités quotidiennes de l’agence de voyages permet à l’apprenti de mieux connaître son futur métier. Au début de l’apprentissage, le candidat effectue des travaux de bureau comme le classement de dossiers et de catalogues, l’envoi de courrier et il assure l’accueil des clients. Selon la progression personnelle de l’apprenti, le patron lui confie des tâches supplémentaires à responsabilités croissantes ce qui permet à l’élève de travailler de façon de plus en plus autonome. La partie théorique de cette formation met l’accent sur les connaissances géographiques et linguistiques ainsi que sur le calcul. En fin d’apprentissage, le futur agent de voyages – conseille les clients dans le choix de leur destination de voyage, informe le client au sujet des différents hôtels (localisation, prix, services offerts), gère les réservations de vols et d’hôtels, s’occupe des documents relatifs au voyage, prend en charge les réclamations des clients. ...

  Provider NameChambre de Commerce (Luxembourg)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. DAP- Agent administratif et commercial / Büroangestellter

  L'agent administratif et commercial se charge des travaux administratifs en utilisant les outils bureautiques usuels dans des domaines très divers comme la comptabilité, le service achat/vente, les ressources humaines, la logistique ainsi que le secrétariat. Tâches de l'agent administratif et commercial : Remplir les fonctions d'assistance et de secrétariat utiliser les différents moyens de communication coordonner et assurer le suivi des rendez-vous, entretien et réunions maîtriser les outils bureautiques gérer les stocks effectuer des opérations de paiement et des enregistrements de caisse effectuer des travaux relatifs à la comptabilité, la gestion du personnel et autres opérations administratives L’agent administratif et commercial a la possibilité de  travailler dans différents secteurs, entre autres: hôtel, hôpital, banque, industrie, fiduciaire, cabinet médical, cabinet d’avocats, société d’assurances, secteur des services aux entreprises. ...

  Provider NameChambre de Commerce (Luxembourg)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages