• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Mediju un informācijas pratība- Mag. studijas

  Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētājā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē. Starpdisciplināra programma: papildu komunikācijas zinātnes tematiem studenti iegūs izpratni par aktuāliem sociāliem, kultūras, ekonomiskiem, politiskiem un vēsturiskiem procesiem. Studenti iegūs zināšanas par indivīda domāšanu, uztveri, lēmumu pieņemšanu, dažādiem sabiedrības viedokļa un uzvedības ietekmēšanas paņēmieniem gan vēsturē, gan mūsdienās, izpratni par indivīdu, sabiedrības un tehnoloģiju mijiedarbības ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem aspektiem, mediju ekonomiskās funkcionēšanas loģiku, medijiem kā uzņēmējdarbības veidu, prasmes transmediāla satura radīšanai un izplatīšanai. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Reģionālie mediji un komunikācija- Mag. studijas

  Programmas saturs Obligātie kursi - A daļa Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē. Obligātās izvēles kursi - B daļa Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c. Absolventu iespējas Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Media and Information Literacy- Master studies

  Study programme is based on developing in-depth knowledge of the key questions within the communication science with an emphasis on media and information literacy, additionally focusing on critical issues from social sciences and humanities. Students will develop understanding of the interaction between an individual, media, society and technology and its cultural, economic, and political features. Students will also gain knowledge about media as a business and the logic behind media economics. CAREER Graduates can work in various sectors such as marketing, media, journalism and social media management, where skills and knowledge of media content monitoring and analysis, content creation and dissemination are important as well as at institutions that provide media literacy education, such as schools, museums, archives and more. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Bibliotēkzinātne un informācija- Mag. studijas

  Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir: 1.sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; 2.veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei. Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt: •padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam; •spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; •prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; •kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Komunikācijas zinātne- Mag. studijas

  LU Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot sociālo zinātņu maģistra grāda komunikācijas zinātnē ieguvējus – augsti kvalificētus speciālistus komunikācijas zinātnē un tās praktiskā lietojuma jomās – žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā, komunikācijas vadībā, komunikācijas procesu pētniecībā –, studiju laikā nodrošinot iespēju apgūt padziļinātas zināšanas komunikācijas teorijās un metodoloģijā, izkopt prasmes un kompetences komunikācijas pētījumu izstrādē un metožu lietojumā, attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un radošumu. Šā mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •komunikāciju zinātnes mūsdienu teorijas un metodoloģijas padziļināta apguve, ietverot tās sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā; •zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba prasmju attīstīšana, sagatavojot studentus patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam komunikācijas zinātnē un atbilstošās profesionālās darbības jomās, kā arī studijām doktora studiju programmā; •specializētu padziļinātu zināšanu apguve izvēlētājā studiju virzienā (biznesa komunikācija, kognitīvās zinātnes, komunikācijas zinātne, valsts un organizāciju komunikācija, žurnālistika) un pētniecisko prasmju izkopšana specializācijā; •informācijas sabiedrības un tehnoloģiju, datubāzu lietojuma, datu apstrādes, prezentācijas prasmju un kompetenču, pedagoģisko un komunikācijas projektu izstrādes un vadības iemaņu apguve; •iegūto zināšanu izmantošana dažādās komunikācijas jomās, tās specifisko problēmu risi ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sniegs iespēju turpināt studijas maģistra līmenī tiem studentiem, kas savā profesionālā darbībā specializējas sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā; Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem (absolventiem) studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē. Programmas uzdevumi: Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus, kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs; Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā, augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā, mediju jomā un mārketingā; Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs, pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās. Iegūtās zināšanas • Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm • Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku, darbotos projektos, organizētu sabiedrisko attiecīb ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Komunikācija un mediju studijas- Mag. studijas

  Programmas Komunikācija un mediju studijas saturā akcentēti multimediju komunikācijas izaicinājumi un zināšanas mūsdienu mediju menedžmentā. Programmas unikalitāte saistīta ar vienu no tās galvenajām prioritātēm – nodrošināt akadēmisko un profesionālo zināšanu sintēzi. Studiju programma apvieno vispusīgas, padziļinātas komunikācijas un mediju studijas, liekot akcentu uz dažādu mediju specifiku un mūsdienu sociālo problēmu komunikatīvajiem aspektiem. Studiju programmas mērķis Akadēmiskās maģistra programmas Komunikācija un mediju studijas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai, nodrošinot komunikācijas teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi, kā arī vadot un konsultējot maģistra darba izstrādi. Iegūtās zināšanas • Par sociālo zinātņu, komunikācijas un mediju vēsturi, dažādām paradigmām, līmeņiem, struktūrelementiem un to sakaru ar citām sociālajām zinātnēm • Par aktuālajiem pētījumiem un tajos gūtajām atziņām dažādās komunikāciju un mediju jomās • Par fundamentāliem mūsdienu sociālajiem procesiem, sabiedrības informatizāciju un globalizāciju Iegūtās prasmes • Veidot pārliecinošus vēstījumus mūsdienu multimediju kontekstos • Kritiski analizēt komunikācijas procesus sabiedrībā • Veidot un vadīt mediju darbu Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt mācības sabiedrisko zinātņu doktorantūrā, kā arī darba iespējas medijos, sabiedrisko attiecību organizācijās vai struktūrvienībās, iestāžu, sabiedrisko organizāciju vadības struktūrās u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia