• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Biznesa ekonomika- Bak. studijas

  Programmas mērķi un uzdevumi Mērķi: nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu biznesa ekonomikā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim; sagatavot speciālistus biznesa ekonomikā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj analizēt un plānot ekonomiskus procesus. Uzdevumi: nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā; nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā; nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā; nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām; attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. KUR VAR STRĀDĀT Apgūstot studiju programmu Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība, absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā. Var strādāt ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana- Bak. studijas

  Jauna un unikālā studiju programma (Start-up accelaration and finance), kas izstrādāta, par pamatu ņemot RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus, bet tajā pašā laikā akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, jaunuzņēmumu kopienas platformu “Labs of Latvia”, SIA “Altum” u.c.), kuri iesaistīti studiju kursu izstrādē un docēšanā. Programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos). Absolventi pārzinās jaunu uzņēmumu darbības specifiku, būs sagatavoti izstrādāt un piedāvāt biznesa idejas, strādāt komandā vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī attīstīt uzņēmumu, piesaistot un pārvaldot finanšu resursus. Studiju laikā tiks piedāvāta prakse Biznesa inkubatorā, kā arī uzņēmumos, kas ir RISEBA sadarbības partneri. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Start-Up Acceleration and Finance- Bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. New study programme (Start-up acceleration and finance), which is devised in co-operation with professionals in the field (Latvian Business Angels Network, start-up company community platform “Labs of Latvia”, SIA “Altum” etc.). Studies will provide practice in the Creative Business Incubator, as well as in companies which are affiliates of RISEBA. The study programme is devised in accordance with the international institute ICAEW, which provides an opportunity to acquire an international ACA certificate. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. International Economics and Commercial Diplomacy- Bachelor studies

  The aim of the programme is to prepare highly qualified specialists who working in state, private and international institutions will have good command in issues of international economy and commercial diplomacy, will be able to take independent decisions, handle everyday tasks and cooperate with Latvian and foreign organizations, offices and enterprises. The planned results of the programme are the ensuring of the following general and specific competences: orienting in the processes of the contemporary international economy and the ability to analyse them by using statistical, econometric and other methods of quantitative and qualitative analysis; understanding about the basic conditions of commercial diplomacy in order to participate efficiently in the activities of international trade, finance and other, including negotiations, signing of agreements, representing national or corporate interests etc.; abilities to orient in global economic environment and to take decisions in the circumstances of global competition. Career opportunities Graduates are working in the institutions of foreign affairs and economics in Latvia, as well as in the institutions of European Union and in international, state, non-governmental and private organizations, in multinational corporations, in embassies, and banks. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Business Psychology- Bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA Bachelor’s programme in Business Psychology is the first programme of this kind in Latvia and is one of the few programmes offered in Europe. Students who choose this programme will gain a comprehensive understanding of business and management combined with a profound knowledge of psychology. This unique blend will enhance students’ marketability and give them a considerable advantage as they enter the labour market. Business Psychology programme will provide its students with the skills and knowledge to apply psychological principles to business problems in the workplace. Different career paths are open to the programme graduates – from running small and medium enterprises to starting, running and growing own companies in any business setting. Programme graduates are effective managers and responsible business people who make decisions based on financial and economic indicators and also consider the psychological aspects of specific business functions and processes. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. International Finance- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. International Finance postgraduate study programme prepares specialists able to provide objective assessment of financial position and perspectives of an international company basing on financial, investment, statistical and macroeconomic analysis. Programme graduates are well informed about situation on global financial and capital markets, they are working in compliance with legislation and principles of professional ethics, and management of the company can surely rely on their opinion making financial and investments decisions. The programme is focused on studying methods and techniques of economical analysis of financial problems, finance and investment products, international finance and capital markets, and methods of evaluation of a company’s financial position. Programme is intended for employees of financial institutions, employees of state institutions who are making decisions on finances and investments, specialists of financial services of private companies and organizations, owners, entrepreneurs. Study courses: Corporate Finance Financial Analysis for Decision Making Investments International Finance International Financial Reporting Standards International Financial Regulation and Taxation Financial Market Analysis and Information Efficiency Portfolio Management and Analysis International Banking and Financial Market Quantitative Methods in Economics and Finance International Business Environment Internati ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Eiropas integrācija un globālā attīstība- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” ir izteikti starpdisciplināra programma - tā apvieno politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes studijas un sagatavo augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu pasaulei ļoti nozīmīgā jomā – attīstības politikā, kas ir ne tikai attīstīto valstu palīdzība jaunattīstības valstīm – tā ietekmē visas pasaules valstis, veicinot labklājību globālā mērogā. Programma attīsta tādas zināšanas, kompetences un prasmes, kas nodrošinātu absolventiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, valsts un starpvalstu institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā, tā paver iespēju studēt mūsdienīgā starptautiskā vidē ar studiju biedriem no ārvalstīm. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+. Programmas mērķis un uzdevumi Bakalaura studiju programmas „Eiropas integrācija un globālā attīstība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar tādām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas nodrošinātu viņiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, tās institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā, padarītu viņus konkurētspējīgus darba tirgū un sagatavotus darbam valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektor ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Diplomātija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir akadēmiska maģistra studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus sniedzot nepieciešamo zināšanu kopumu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās darbam LR Ārlietu ministrijā (ieskaitot Latvijas vēstniecības un konsulātus ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes institūcijās, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu. Studiju programmas kodolu veido diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību kursi. Diplomātijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus diplomātijas speciālistus, kuri būs konkurētspējīgi darba tirgū. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES ir pieaugusi nepieciešamība pēc diplomātijas iemaņām ne tikai tradicionālajās nozaru ministrijās, bet arī valsts sektorā kopumā, jo visu nozaru ministriju pārstāvjiem regulāri ir jāpiedalās politikas veidošanā ES institūcijās, kur ir nepieciešamas zināšanas par diplomātiju un starptautisko sarunu vešanu. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas akadēmiskās prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds diplomātijā. Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, studiju programmai ir tikuši izvirzīti sekojoši uzdevumi: •nodrošināt diplomātijas teorijas un pra ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Economics- Doctoral studies

  The aim of the study programme is to give the Doctoral students an opportunity to acquire basic principles of organization and management of studies and research work; to gain internationally approved competence in economics and to get internationally recognized scientific Doctor’s degree. The Doctoral study programme is arranged in a way to ensure independent research followed by new and proved results in the relevant branch of science (“Regional Economics” and “Finances and Crediting”). ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Bachelor in Economics- Bachelor studies

  Learning outcomes: – knowledge of the economics theoretical fundamentals and regularity, the understanding of the existing economical systems variety; – classified concept of the Latvian and worldwide economics structure and development tendencies; – economical and management decision-making mechanism and fundamental knowledge at micro and macro levels; – management of different micro and macro economical processes’ methods of economical analysis; – skills to use computer equipment solving the economical tasks in user’s mode; – knowledge of the foreign languages; – skills to obtain new knowledge using modern educational technologies. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages