• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Vēstures skolotājs" Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Teoloģija- Bak. studijas

  Programma sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos. Programma: - veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB; - absolventiem dod iespēju iegūt Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Reliģijas pedagoģija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas saturs Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi. Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas: Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c. Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi: Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze u.c. Profesionālās specializācijas kursi - Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c. Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c. Absolventu iespējas •strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam; •studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Filozofija- Bak. studijas

  Vēstures un filozofijas fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozofiju studē akadēmiskā studiju programmā. Programmas mērķi ir attīstīt spēju domāt patstāvīgi, skaidri un sistemātiski; izkopt spējas kritiski analizēt idejas, teorijas, sabiedrības sociālās struktūras un kultūras dzīves norises reģionālās attīstības un globalizācijas kontekstā. Programma sniedz ieskatu pasaules filozofijas vēsturē un mūsdienu filozofijas virzienos, ļaujot orientēties galvenajos klasiskās, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos un apgūt filozofiski pētnieciskā darba metodoloģiju, kā arī spēju gan rakstīt pētījumu rezultātus apkopojošus akadēmiskus tekstus, gan lasīt komplicētus filozofiskus tekstus. Filozofijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja lekcijās un semināru nodarbībās apgūt: •vispārizglītojošus kursus: Ievads filozofijas studijās, Antīkā un viduslaiku filozofija, Jaunlaiku filozofija (no renesanses līdz apgaismībai), 19. un 20.gs. filozofijas vēsture, Latvijas filozofijas vēsture, Ievads kultūras teorijā un pasaules kultūras vēsturē, Semiotika, Retorika un attēlošana, Kritiskā domāšana, Sociālā filozofija, Ētika, Loģika, Apziņas filozofija, Epistemoloģija, Latvijas vēstures problēmas, Latīņu valoda, Ievads socioloģijā, Ievads politikas zinātnē, Ekonomikas teorijas pamati; •izvēles kursus filozofijas vēsturē, teorētiskajā filozofijā un loģikā, praktiskajā filozofijā; •vienu brīvās izvēles kursu no jebkuras citas LU piedāvātās bakalaura studiju programmas. Studiju process norit salīdzinoši nelielās stu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Vēsture- Bak. studijas

  Vēstures bakalaura studiju programma studentiem piedāvā iespēju gan paplašināt savas vēstures zināšanas, gan arī iegūt prasmes vēstures pētniecībā un zinātnisko darbu rakstīšanā. Studiju laikā lekcijās un semināru nodarbībās studenti, pirmkārt, apgūst Latvijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas, Amerikas u. c. reģionu vispārējās vēstures jautājumus, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar mūsdienām, vēstures pētījumu izstrādes pamatprincipus, avotpētniecības iemaņas un latīņu valodu. Sākot ar otro semestri, studenti atbilstoši savām interesēm apgūst kursus arī kādā no piedāvātajiem studiju moduļiem: Latvijas vēsture, Vispārējā vēsture un Kultūras mantojums. Latvijas vēstures un Vispārējās vēstures modulī studentiem tiek piedāvāti kursi, kuri ļauj padziļināti iepazīties ar Latvijas, Austrumeiropas, Rietumeiropas un ASV dažādiem vēstures jautājumiem un problēmām. Kultūras mantojuma moduli apgūst studenti, kuri īpaši interesējas par arheoloģiju, arhitektūru, kultūras mantojumu un tā aizsardzību, etnogrāfiju un dažādām vēstures palīgzinātnēm (piemēram, heraldiku, numismātiku). Studenti katru gadu var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos un kultūras mantojuma apzināšanas izbraukuma semināros Latvijā un arī ārpus tās. Studiju process norit salīdzinoši nelielās studentu grupās, līdz ar to semināru nodarbībās katram studentam ir iespēja mācīties paust un argumentēt savu viedokli, uzstāties ar referātu auditorijas priekšā un tikt pamanītam. Darba iespējas: vēstures zinātnes institūcijās, skolās, muzejos, arhīvos un jomās, ka ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Teoloģija un reliģiju zinātne- Bak. studijas

  Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas antropoloģiju u. c. •Teoloģijas studijās dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju). Liela nozīme šajās studijās tiek piešķirta teoloģijas vietai un teologa atbildībai mūsdienu sabiedrībā. Fakultātei ir ekumenisks raksturs – tajā māca un mācās dažādu konfesiju pārstāvji. • Reliģiju zinātnes studiju priekšmets cieši sasaucas ar teoloģiju, tā pēta jebkuru reliģiju, neatkarīgi no paša pētnieka reliģiskās piederības. Studijas piedāvā ieskatu dažādās pasaules reliģijās (islāms, budisms, hinduisms, kristietība; jaunās reliģiskās kustības), kā arī paplašināt zināšanas par reliģijas avotiem (rakstiem), praksi, uzskatiem un vēsturi. Reliģiju zinātne ietver reliģiju vēsturi, reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas psiholoģiju, reliģijas antropoloģiju u.tml. Darba iespējas: jomās, kas ir saistītas ar reliģijas pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts pārvaldē, reliģiskās organizācij ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Mākslas vēsture un teorija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages