• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18 items
 1. Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus-, ja aineopinnot, sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi pakollisina sivuaineopintoina logopedian opiskelijat suorittavat psykologian, lääketieteen ja kielitieteen opintoja. Paljon lähiopetusta sisältävien opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on logopedian kandiohjelmassa kolme, ja niitä on kandiopintojen toisesta vuodesta alkaen. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa. Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat: vuorovaikutus kuntoutus puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kielten kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä  Lisäksi opit työelämän perustaitoja: osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn osaat esittää tietosi selkeästi muille Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa. Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja. Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomai ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten sekä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot antavat tarvittavat kielen tieteellisten tutkimusmenetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa. Opit lisäksi tarkastelemaan suomea toisena ja vieraana kielenä eri näkökulmista: monissa opetusryhmissä on suomea sekä äidinkielenä että toisena kielenä puhuvia, ja kieltä ja kielitaitoa tarkastellaan monesta suunnasta. Opinnoissa voit syventyä valitsemaasi kielentutkimuksen suuntaukseen, esimerkiksi keskustelun etenemiseen ja sujumiseen, nimistöön, sanastoon, kielen rakenteen yksityiskohtiin, tekstien tutkimukseen, kielen käyttöön ja merkitykseen yhteiskunnassa, kielen muutokseen sekä kielitaitoon ja sen arviointiin. Opit myös kehittämään kriittistä ajattelua ja kielellistä ilmaisutaitoasi, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opintosuunta antaa myös mahdollisuuden suuntautua suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kulttuureihin, joiden kautta avautuu näkymiä toisaalta kielen historiaan ja toisaalta nyky-Venäjällä puhuttaviin suomensukuisiin vähemmistökieliin. Voit valita erikoisalaksesi myös Unkarin tai Viron kielen ja kulttuurin tai monitieteisen saamentutkimuksen. Jos valitset opinnoiksesi pohjoismaiset kielet, perehdyt ruotsin kielen historiaan, murteisiin ja slangiin - sekä Suomessa että Ruotsissa. Opit ilmaisemaan itseäsi vakuuttavasti, lukemaan kriittisesti tekstejä sekä analysoimaan erilaisia y ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englantilainen filologia pääaineena suoritettu tutkinto takaa sinulle tieteellisen peruskoulutuksen, johon kuuluvat myös monipuoliset vuorovaikutus- ja työelämätaidot sekä vankka englannin kielen asiantuntijuus. Englantilaisen filologian opetussuunnitelma koostuu kielen, kielenoppimisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen liittyvistä opinnoista, jotka ovat teoreettisia ja soveltavia. Opetusohjelmassa on myös useita kursseja, jotka kehittävät työelämävalmiuksiasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian peruskoulutuksessa kouluttaudut monialaiseksi osaajaksi. Tähän tavoitteeseen tutkinto-ohjelma pyrkii tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Opinnoissasi perehdyt normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen lisäksi näissä ilmeneviin häiriöihin sekä niiden moniammatilliseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedisten opintojen ohella erityisesti psykologian, lääketieteen, fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella on keskeinen merkitys. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijana osallistut kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä logopedian tutkimushankkeissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Germaaninen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Germaanisen filologian oppiaineessa keskityt hyvän kielitaidon saavuttamisen lisäksi saksan kielen ja kirjallisuuden sekä saksankielisten maiden kulttuurin tuntemukseen ja tutkimukseen. Opintojen aikana voit erikoistua kielen opetukseen, yritysviestintään tai kirjallisuus- ja kulttuuritieteeseen. Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielitiede, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. Voit lisäksi suorittaa oppiaineessa 25 opintopisteen laajuisen kääntämisen sivuainekokonaisuuden. Aineenopettajaksi opiskelevilla sivuaineena on usein esim. toinen kieliaine. Muilla kuin opettajiksi valmistuvilla tutkinnon rakenne on vapaa, joten sinun kannattaa valita sivuaineesi työllistymistäsi silmällä pitäen. Oppiaineen omaopettajat laativat kanssasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa opintojesi ja tutkintosi aineyhdistelmien suunnittelussa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuuden oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Kaunokirjallisuus nähdään esteettisenä ja kielellisenä ilmiönä, joka on sidoksissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Tutkittavana voivat olla niin kirjallisuuden klassikot kuin nykykirjallisuus. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien tarkasteluun. Koulutuksessa otetaan huomioon myös pohjoinen ulottuvuus ja Pohjois-Suomen kulttuurielämän tarpeet. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään oman tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Pakollisia opintoja täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voidaan sisällyttää mm. kirjallisuuden teoriaa, luovaa kirjoittamista ja työharjoittelua eri kulttuurialan tehtävissä. Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ruotsin kielen opiskelu Oulun yliopistossa liittyy ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Opintoihisi kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, kielen rakennetta ja kehitystä, kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää sekä kääntämistä ja tekstintutkimusta. Opintojen edetessä syvennät perustietojasi ja -taitojasi oppiaineen eri osa-alueissa. Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on osa opintojasi. Vuosittain oppiaineeseen valitaan 18 uutta opiskelijaa pääsykokeen kautta. Lisäksi otamme joka vuosi kymmenkunta uutta sivuaineopiskelijaa. Luentokursseillamme on enimmillään noin 40 opiskelijaa, joten meillä ei voi puhua ”massaluennoista”. Opettajat ja opiskelijat oppivat pian tuntemaan toisensa, joten vuorovaikutus on mutkatonta. Useilla kursseilla opiskelijat jaetaan pienempiin harjoitusryhmiin, mikä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen. Opiskelijapalautteen mukaan ruotsin kielen opiskelu on mukavaa ja kotoisaa. Oppiaineessa voit suuntautua joko opetusalalle tai erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa tai julkishallinnossa. Omilla kurssi- ja sivuainevalinnoillasi vaikutat parhaiten siihen, mikä sinusta tulee isona. Opiskelemalla toista vierasta kieltä sivuaineena ja hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin valmistut kieltenopettajaksi. Kääntämistä ja kieliä opiskelemalla voit suuntautua kielenkääntäjäksi. Mikäli tähtäät valmistuttuasi yritysmaailmaan, varteenotettavia sivuaineita voivat olla viestintä, matkailu ja/tai kauppatieteen opinnot. Myös tut ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Bures buohkaide / Tiervâ puohháid / Tervehdys kaikille! Saamen kieltä opetetaan Giellagas-instituutissa, joka on perustettu Oulun yliopistoon vuonna 2001. Oppiaine sisältää sekä pohjoissaamen että inarinsaamen linjan. Giellagas-instituutilla on Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.  Edellisten lisäksi inarinsaamen opetuksen ja tutkimuksen painopiste on inarinsaamen elvytystyössä. Opetuskieliä ovat joko pohjois- tai inarinsaame sekä suomen kieli. Bures boahtin lohkat sámegiela Oulu universitehtii / Tiervâpuâttim luuhâđ sämikielâ Oulu ollâopâttâhân / Tervetuloa opiskelemaan saamea Oulun yliopistoon! ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages