• EQF Home Page Icon

Qualification: Digital print operator

No translation available for French. Showing the original language.

Digital print operator

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (co 01816)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Controleert en houdt zich aan het productieorder en de technische fiche
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server
- Opent de bestanden en ript ze naar de normen van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
- Bepaalt zelf of in overleg aan welke machine welk productieorder wordt uitgevoerd

● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) (E130101 Id18152-c)
- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
- Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
- Houdt rekening met de interne codering
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Gebruikt toestellen voor goederentransport

● Start de digitale drukmachine op (co 01817)
- Start de digitale drukmachine op
- Selecteert softwarematig het reinigingsprogramma voor de digitale drukmachine
- Kalibreert de digitale drukmachine tijdens de opstartfase indien nodig
- Houdt rekening met de minimale opstarttijd van de digitale drukmachine

● Stelt de digitale drukmachine in (E130101 Id15850-c)
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Stelt de digitale drukmachine computergestuurd in
- Kiest een receptuur/programma uit een keuzemenu voor de productie
- Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
- Volgt informatie op via beeldschermen

● Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP) (co 01818)
- Bepaalt, indien nodig, welk drukorder op welke machine moet worden uitgevoerd
- Houdt een bibliotheek bij van succesvolle procedures (registreert de parameters) in het kader van procesoptimalisatie
- Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server
- Opent en controleert de bestanden
- Converteert (ript) de bestanden naar de normen/specificaties van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
- Voert een testprint uit (nozzlecheck) en neemt overeenkomstig het resultaat actie

● Maakt een eerste testprint (co 01819)
- Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder
- Beoordeelt de proef eventueel met behulp van de fotospectrometer

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine (E130101 Id1453-c)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen en reageert op gepaste wijze
- Doet veiligheidscontroles
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de digitale drukmachine op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Legt de digitale drukmachine stil indien nodig
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke (technicus)

● Start, bedient en stopt de digitale drukmachine (E130101 Id23278-c)
- Start de productie van het order op
- Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
- Bedient de digitale drukmachine (-lijn)
- Merkt met behulp van de signalisatie afwijkingen op en heeft oog voor storingen of de nood aan preventief onderhoud
- Volgt de informatie over het drukproces op
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters manueel, via touchscreen of computergestuurd af
- Organiseert en realiseert een zo efficiënt mogelijk drukproces, rekening houdend met alle geldende normen (ISO, (voedsel)veiligheid, kwaliteit,…)
- Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
- Stopt de digitale drukmachine volgens de geldende procedures
- Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie

● Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig (E130101 Id26134-c)
- Doet controles en controlerondes
- Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen
- Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
- Regelt de digitale drukmachine bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke, indien van toepassing
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
- Formuleert verbetervoorstellen

● Voert preventief of curatief (basis)onderhoud uit aan de digitale drukmachine (E130101 Id7014-c)
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit volgens de geldende procedures
- Kalibreert tijdens de opstart de digitale drukmachine minstens één of meerdere keren, indien nodig
- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
- Plaatst de digitale drukmachine in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke, indien van toepassing
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Registreert (basis)onderhoud

● Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces (E130101 Id17306-c)
- Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
- Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal

● Voert kwaliteitscontroles uit (E130101 Id17038-c)
- Volgt informatie op via beeldschermen of via touchscreen
- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole (bijv. fotospectrometer)
- Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen
- Neemt en labelt representatieve stalen
- Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )

● Stelt de digitale drukmachine om (co 01820)
- Houdt zich aan het productieorder en/of de technische fiche
- Stelt de digitale drukmachine computergestuurd om
- Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
- Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
- Houdt rekening met het type materiaal dat gekozen moet worden voor het nieuwe order
- Volgt informatie op via beeldscherm(en)
- Interpreteert de gegevens en reageert passend
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches

● Maakt producten klaar voor verzending: voor interne dispatching of externe verzending, afhankelijk van het type bedrijf (co 01845)
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ….)
- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
- Kan de producten selecteren volgens bestemming
- Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Past veiligheidsvoorschriften toe
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke, mondeling en/of schriftelijk

● Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 01821)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

● Werkt in teamverband, indien van toepassing (E130101 Id18000-c)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden indien van toepassing
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg indien van toepassing
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces, indien van toepassing

Specifieke Activiteiten

● Controleert en past de aangeleverde files aan voor verwerking op de specifiek aan de digitale drukmachines gelinkte software (co 01889)
- Communiceert met stylisten/designafdeling
- Past de aangeleverde files aan naar de specifieke software
- Koppelt de resultaten terug naar de stylisten/designafdeling
- Past de files voor de definitieve verwerking aan, op aangeven van de stylisten/designafdeling

● Stelt de digitale drukmachine voor het bedrukken van textiel in (co 01888)
- Herschaalt het patroon in de breedte
- Selecteert de juiste inkt in functie van de opdracht (pigment, reactieve of disperse)
- = wasproducten vervangen)
- Vervangt de lijm en verwijderd de oude lijm van de transportband
- Brengt nieuwe lijm aan

● Voert kwaliteitscontroles uit op het aangeleverde weefsel (co 01891)
- Controleert het weefsel voortdurend op vetvlekken, nepen en andere kwaliteitsfouten

● Plaatst de rollen op de machine en zet ze vast, centreert het doek en past de spanning tijdens de aandrijving aan (co 01892)
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Naait de doeken aan elkaar
- Voert het doek plooivrij in volgens de opgegeven poolrichting en breedte…

● Werkt het gedrukte doek af (co 01894)
- Fixeert (stomen) het gedrukte doekt
- Wast het gedrukte doek
- Droo

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4