• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Euroguidance centrum Slovensko pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a je financované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou cieľovou skupinou Euroguidance sú odborníci z oblasti kariérového poradenstva a tvorcovia politík zo sektoru práce a aj zo sektoru vzdelávania.

The Slovak Euroguidance centre operates within the Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC). Euroguidance centre is part of European network and it is partly financed by European Commission and partly by Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak republic. The main target group of Euroguidance is guidance practitioners and policy makers from both the educational and employment sectors.

Category:Contacts

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Tvoja otázka bude zaslaná do našej databázy, do ktorej má prístup každá pobočka v 33 krajinách. Odpoveď ti nájdu informační pracovníci a pracovníčky priamo z krajín, o ktoré sa zaujímaš.

EURODESK je financovaný z programu EÚ Erasmus+ a na jeho spolufinancovaní v Slovenskej republike sa podieľa IUVENTA -– Slovenský inštitút mládeže, inštitúcia Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Category:Contacts

Whether you are planning to enrol in an education or training programme, looking for a job, or getting experience abroad, it is important to be able to make your skills and competences clearly understood. Tool "Europass" is a way of helping people to:

- make their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe; 

- move anywhere in Europe.

Europass consists of five documents: two documents (Europass curriculum vitae (CV) and Europass Language Passport) you can fill in yourself; and three other documents (Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement and Europass Mobility) filled in and issued by competent organisations.

Europass is supported by a network of National Europass Centres. Slovak Europass Centre operates within State Institute of Vocational Education.

 

Či už sa chystáte študovať alebo absolvovať odbornú prípravu, či hľadáte prácu alebo skúsenosti v zahraničí, je dôležité vedieť zrozumiteľne prezentovať vaše schopnosti a zručnosti. Nástroj "Europass" je spôsob, ako pomôcť ľuďom: 

- aby ich zručnosti a kvalifikácia boli jasne a ľahko zrozumiteľné v rámci Európy;

- aby sa mohli pohybovať kdekoľvek v Európe. 

Europass tvorí päť dokumentov: dva dokumenty (Europass životopis - CV a Europass jazykový pas) si môžete vyplniť sami a ďalšie tri dokumenty (Europass dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Europass dodatok k diplomu a Europass-mobilita) vyplňujú a vydávajú príslušné organizácie.

Europass podporuje sieť národných centier. Slovenské centrum Europass pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.   

Category:Contacts