• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. természettudományi médiakommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek, kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a természettudományokat érintő intézményekről és legalább egy természettudományos területen folyó kutatási és innovációs tevékenységről átfogó ismeretek;      – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei, ismerete és alkalmazása;       – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment-ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése;       – a modern természettudományos kutatás módszereinek alkalmazói szintű ismerete és készsége, a korszerű pedagógiai paradigmáknak tudományos médiaművekben történő megjelenítésének képessége.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:      – a kutatás-fejlesztés működésének és intézményrendszerének ismerete;      – általános médiaelméleti, sajtó- és PR-ismeretek, az újságírás nyomtatott, elektronikus és televíziós műfajának alkotó ismerete, kreatív művelése, vizuális megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói-, felhasználói szintű ismeretével;      – a közérdeklődésre számot tartó természettudományos problémák lényeges elemeinek közérthető kiemelése: szakértői anyagok készítése természettudományos területeken, a társad ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. természettudományos múzeumi kommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek;       – kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei ismerete és alkalmazása;        – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:       – a múzeumi ismeretterjesztő munka megtervezéséhez, megszervezéséhez szükséges hazai és nemzetközi szakirodalom ismerete, hazai múzeumpedagógiai műhelyek saját élményeken, tapasztalatokon alapuló ismerete;        – a modern természettudományos kutatás, a gyűjteménykezelés módszereinek elvi ismerete;        – a korszerű pedagógiai paradigmák múzeumi közművelődési munkában történő megjelenítésének képessége;       – múzeumi közművelődési kiadványok, kiállítási ismertetők, látogatói tájékoztatóanyagok készítése, tartalmi, technikai és esztétikai megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói, illetve felhasználói szintű ismeretével, közművelődési kiadványok szerkesztése, szövegezése a kortárs pedagógiai paradigmák alapján;       – múzeumpedagógiai és -andragógiai foglakozások, informális tanulási alkalmak szervezése a gyermek, fi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. foreign policy journalist and analyst

  A képzés célja: az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése a külpolitika területén, továbbá olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai eseményekről, folyamatokról, összefüggésekről a közvélemény számára érthető módon tudósítanak, adnak tájékoztatást. Közreműködésükkel javulhat a külpolitikai elemzés megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége. A program elsősorban olyan felsőfokú képesítéssel vagy nemzetközi gyakorlattal már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, amely által a hallgató a szükséges nemzetközi kapcsolati és külpolitikai tudásanyag alapjaival rendelkezik.  A képzésen részt vevők a kapott új típusú ismeretek birtokában képessé válnak a külpolitika komplex folyamatainak megértésére, egy-egy nemzetközi történés ényanyagának, különböző aspektusainak világos és közérthető módon történő bemutatására.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A végzett hallgató * rendelkezik a nemzetközi intézményrendszer ismeretanyagával, a történeti kontextus ismeretével; * képes a külpolitika komplex folyamatainak megértésére; * rendelkezik azon készségekkel, amelyek az összetett információk megfelelő rendszerezésével világos és közérthető módon mutatják be egy nemzetközi történés tényanyagát, különböző aspektusait, különösen a Magyarországgal kapcsolatos összefüggéseket; * tisztában van a nemzetközi viszonyokat alapvetően meghatározó politikai, gaz ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. media and communication designer

  A képzés célja olyan kreatív iparági specializációk megszerzése a kommunikációdesign,a médiadesign, a hangdesign és az interakciódesign területén, amely lehetővé teszi a kommunikációs és interakciós folyamatok, tartalmak és a digitális média kapcsolatát digitális iparágakban, üzletágakban.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók * ismerik a speciális médiatechnika alapjait;* alapvető ismeretekkel rendelkeznek a designmenedzsment és a stratégiai tervezés témakörében;* ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit;* kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészetpszichológia és a tárgyi esztétikai értékelés területén, ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás témakörében;* ismerik és jártasak a vizuális tervezés ismereteiben, az interakciódesign területén, valamint a vizuális művészeti fejlesztés kérdéskörében.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek* a designnal kapcsolatos marketingeszközök alkalmazására;* a designfolyamatok interpretálására a kommunikáció és média vonatkozásában;* a kommunikációs és médiafolyamatok és -technikák általános nézőpontjainak és műfaji határainak integrálására;* a kulturális és gazdasági folyamatok összekapcsolására;valamint* tudják hogyan használható a médiatechnológia dramaturgiailag értelmes módokon.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szak ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. science communication exper

  A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a tudomány területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni akarók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudománnyal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a  média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, múzeumi és tudományos intézményi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés emellett felkészíti őket a tudományos és kulturális kommunikációs kihívások kezelésére, a tárlatvezetői, múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feladatok megoldására, kiállításokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését; a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintette ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: muzeológus iránymutatásával különböző szempontú tárgylistákat és nyilvántartásokat folyamatosan precíz módon vezetni műtárgyakat kiállítási, kutatási, fotózási, vagy restaurálási célból előkészíteni különböző anyagú tárgyakat műtárgyvédelmi szempontból megfelelően csomagolni, mozgatni muzeológussal, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Awarding bodyMagyar Nemzeti Múzeum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Librarian and Information Scientist

  A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az informatikus könyvtáros a) tudása - Ismeri a könyvtári szakterülete működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági, politikai és technológiai folyamatok legfontosabb tényezőit. - Tisztában van a könyvtár- és információtudomány alapfogalmaival és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeivel. - Átfogóan ismeri a hazai és európai uniós könyvtári, információs és információgazdasági stratégiákat, jogi szabályozásokat, intézményrendszereket, programokat. - Ismeri a hazai és külföldi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek használatával, működtetésével, fejlesztésével, valamint a könyvtári szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket. - Áttekintéssel rendelkezik az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazásának, hasznosításának lehetőségeiről, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Expert in Communication

  A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A kommunikátor a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikáció szaktudományos értelmezésének az alapját képezik. - Ismeri a társadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozó szaktudományos kontextusokat. - Ismeri és érti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait. - Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jog normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról. - Ismeri a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit, - Magabiztos módszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innováció lehetőségeit és perspektíváit. b) képességei - Képes eligazodni szakterületén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. e-könyvtárak szakreferense

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek - konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén; - a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására; - a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére; - és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek megismerhetik: - a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit; - a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával; - a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit; - a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig; - a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat; - az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát; - a web 2.0 ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages