• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. Timber Industry Engineer

  A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik képesek az elsődleges és másodlagos faipari rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, a faipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására, vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására, a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására, hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A faipari mérnök a) tudása - Ismeri a faipari mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Ismeri a faanyagtudományi, faipari, faépítészeti területeken alkalmazott anyagok, szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat. - Rendelkezik a faipari területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Ismeri a faipari területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. - Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció eszközeit és módszereit. b) képességei - Képes a faipari területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgála ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Metalwork and Jewellery Designer

  A képzés célja fémműves ékszertervezők képzése, akik megszerzett tervezői, alkotói és tudományos ismereteik birtokában, tudatos, önálló és felelősségteljes tervezői, alkotói magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és a kultúra, valamint a piacgazdaság és környezet kihívásait, és azokra rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal tudnak reagálni. Munkájukat a kutatás, a tervezés, valamint a tárgy, alkotás elkészítésnek valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár vezetőként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A fémműves tervező művész a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik a fémműves ékszertervezés elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik a fémműves ékszertervezéshez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik a fémműves ékszertervezéshez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek műk ...

  Awarding bodyMoholy-Nagy Művészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Painter

  A képzés célja festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A festőművész a) tudása Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, munkásságának a kortárs festészeti tendenciákba való behelyezhetőségéről. Specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett kutatás, forrásgyűjtés, festészeti analógiák keresése alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, értő elemzője kortárs festészeti alkotásoknak. Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott alkotói gyakorlat eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban. Specializált ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága, a festészet főbb elméleteiről, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, illetve az ezekhez tartozó festészettechnikai metódusoknak, fontosabb alkotásainak részterületeiről. Behatóan ismeri a festészeti alkotói tevé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Film and Television Producer

  A képzés célja film- és televízió producerek képzése a mozgóképipar számára, akik tehetségükkel, filmművészeti és -gyártási szakmai tudásukkal filmművészeti alkotások létrehozásában producerként vesznek részt. Elfogadott és méltó alkotó- és gyártó partnerei a filmgyártás résztvevőinek, valamint azoknak, akik hazai és nemzetközi viszonylatban a szakmával bármilyen módon kapcsolatba kerülnek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A film- és televízió producer a) tudása Átfogó ismeretekkel rendelkezik a film gyártási folyamatainak elméletéről és gyakorlatáról. Behatóan ismeri a filmipart együttesen alkotó speciális területeket, ezek összefüggésrendszerét, valamint feltérképezési metódusait. Mélyrehatóan ismeri a filmművészet történetét, esztétikáját. Átfogóan ismeri és érti a filmgyártás jogi szabályozását- valamint a szerzői jogot. Ismeri a film gyártási folyamatának költségvetési metódusait, számviteli gyakorlatát, az ehhez szükséges számítógépes programokat. Tisztában van a mozgóképművészet piaci működésével, igényeivel. Behatóan ismeri a filmművészeten belüli műfajok esztétikai és gyártási specifikumait. Specializált ismeretei vannak a film majdani témájaként szolgáló anyag gyűjtési területeiről (így társművészeti alkotás, irodalmi mű, szociológiai tanulmány, társadalmi jelenségek). Részletekbe menő ismeretei vannak a filmművészet és a társművészetek kapcsolódási metódusairól, az adaptációs és integrációs lehetőségekről, hatásokról. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Cinematographer

  A képzés célja filmoperatőrök képzése, akik képesek az őket körülvevő világot vizuálisan értelmezni, megtalálni saját alkotói útjukat és a képek nyelvén elmondani történeteket, kifejezni gondolatokat. Ismerik a képi ábrázolás stílusjegyeit a különböző vizuális kultúrákban és társművészetekben, a filmkészítés szakirányainak elméletét és gyakorlatát, továbbá rendelkeznek egyéni látásmóddal, van vizuális fantáziájuk, kompozíciós érzékük. Munkájuk során képesek a filmkészítés szakembereivel kreatív módon együttműködni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filmoperatőr a) tudása Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a filmoperatőr-mesterség elméletéről és gyakorlatáról. Magas szinten ismeri a mozgóképi ábrázolás főbb korszakait, stílusirányzatait és fontosabb alkotásait. Mélyreható ismeretei vannak a dramaturgiáról és a filmnyelvi eszközökről. Ismeri a mozgókép esztétikáját, megértésének pszichológiáját és kognitív folyamatait. Jártas a társművészetek területén. Professzionális szinten ismeri a film előkészítésére, forgatására és utómunkálataira vonatkozó operatőri feladatköröket. Magas szinten ismeri a mozgóképes játéktér kialakításának lehetőségeit és gyakorlatát. Magas szinten ismeri a képkivágás és a kompozíció szabályait, illetve kifejezőerejét, valamint az ezek létrehozásához alkalmazandó technikai eszközöket. Magas szinten ismeri a filmes világítás és az expozíció hatását és kifejezőerejét, valamint az ezek létrehoz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Film Director

  A képzés célja filmes alkotóművészek képzése, akik szaktudásukat önálló, egyedülálló műalkotások készítésében hasznosítják. Az élő filmművészet, a filmtörténet tárgyának létrehozói, akik gazdagítják az ország kulturális életét, hírnevét. Eredményeik legfőbb mérőeszköze alkotásaik hazai és nemzetközi sikere. Képesek elemezni, mérvadó véleményt kialakítani a mozgóképalkotás technikai, művészi és közéleti problematikájában, valamint segíteni az alkotómunkát a filmművészet többi ágában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filmrendező a) tudása Mélységében ismeri a rendezői munka összes fázisát az előkészítéstől az utómunkáig. Széleskörű és naprakész tudása van a rendezéshez szükséges technikai felszerelések működési mechanizmusáról, működtetési alapelveiről, ismeri a gyorsan változó technika fejlődési irányait, tájékozott a változások jellegét illetően. Alapos és kiterjedt ismeretei vannak a rendezés különböző munkafázisainak idő-, technikai és szakember igényeiről. Elmélyült elméleti tudással rendelkezik a film- és televízórendezés jelenlegi és ezt megelőző korszakainak stílusairól, meghatározó irányzatairól, jól ismeri azok fontos alkotóit és azok munkásságát. Átfogóan ismeri a mozgóképes alkotóműhelyen belüli szakterületeket, azok kompetenciáit, az alkotói hierarchiában való elhelyezkedésüket, viszonyukat. Magabiztosan ismeri a színjátszás és színészvezetés gyakorlatát, saját alkotásainak tapasztalatai és kiterjedt, elmélyült elemzés ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Expert in Film Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális filmtörténeti, filmelméleti és mozgókép-alkotási ismereteik birtokában képesek a mozgóképet kulturális és társadalmi összefüggésében elemezni és értelmezni. Otthonosan mozognak a filmtörténet és a filmes műfajok közegében. Kritikai készségük alkotó módon nyilvánul meg a különböző írásos műfajokban, mind az elméleti megközelítésekben, mind a filmes irányzatok, korszakok, műfajok elemzésében. Ismerik a filmgyártás és -forgalmazás speciális problémáit és a filmkészítés művészi kihívásait nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filmtudomány szakos bölcsész a) tudása A filmtudomány mesterszakot végzett szakember átfogó ismerettel bír a mozgóképtörténet nagy korszakairól. Ismeri a képhasználat és a képrögzítő technikák történetét. Ismeri a mozgóképes formákat és műfajokat és ezek változásait. Ismeri a mozgóképtörténet egyes korszakainak, irányzatainak és egyes nemzeti filmgyártásoknak a jellemzőit. Ismeri az európai és magyar filmtörténet múltbeli és kortárs jelenségeit. Átfogó tudással bír a mozgóképről mint multikulturális jelenségről. Ismeri az egyes Európán kívüli mozgóképes irányzatokat, jelenségeket és azok kulturális hátterét. Ismeri a nemzeti és globális szintű kulturális és társadalmi gyakorlatok sajátosságait. Ismeri a vizuális jelenségeket leíró diszciplínák legfontosabb elméleti előfeltevéseit. Ismeri a mozgóképek vizsgálatát célzó k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Philosopher

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az elemző, összefoglaló és további elmélyülést igénylő gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filozófia szakos bölcsész a) tudása Átfogó és részletekbe menő ismeretekkel rendelkezik a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a vallásfilozófia ismeretköréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia belső összefüggésrendszeréről, továbbá a filozófia és a rokon tudományok kapcsolatrendszeréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia és a kultúra, vallás, művészetek, médiavilág valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető sajátosságairól. Elmélyültebb, az illető problémaköröket részleteiben is feltáró ismereteket szerzett a filozófia több részterületéről. Elsajátította és aktívan alkalmazni tudja az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket. b) képességei Képes analitikus ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő

  A képesítéssel rendelkező képes: ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni ingatlanpiaci elemzést készíteni ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani befektetői szakértői anyagot készíteni ingatlanvagyon-értékelést végezni ingatlanszakmai tanácsadást végezni ingatlanbefektetési tanácsadást végezni hitelbiztosítéki értékelést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Philologist in Finno-Ugric Studies

  A képzés célja olyan finnugrisztika szakos bölcsész szakemberek képzése, akiknek elmélyült tudományos ismereteik vannak az uráli, finnugor nyelvek kialakulásának folyamatairól, azok történetileg és társadalmilag változó formáiról, tárgyszerű ismeretekkel bírnak a finnugor népek mai politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi helyzetéről. Átfogó tudományos ismeretekkel rendelkeznek a finn vagy észt nyelvről, irodalomról és kultúráról. Speciális jártasságot és felkészültséget szereznek finn vagy észt nyelv alkalmazásában, a finn vagy észt kultúrában. Képesek a diszciplínának megfelelő kutatási módszertanokat alkalmazni, és egy kiválasztott speciális kutatási területen elmélyült szakmai ismeretekkel bírnak. Képesek önálló kutatások végzésére és tudományos publikációk írására. Felkészültek a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A finnugrisztika szakos bölcsész a) tudása Részleteiben átlátja a finnugor nyelvészet elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Tájékozott legalább egy finnugor nyelv történetében, adatai körében. Elmélyült ismeretei vannak egy vagy több uráli, finnugor nyelv és kultúra terén. Alaposan és átfogóan ismeri szakterületének jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát. Tisztában van a nyelvtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel. Jártassága van a modern elektr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages