• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

  Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Myös kirjastojen tapahtumatuotantoon opiskelija saa koulutuksessa valmiuksia. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opinnoissa tehdään myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Opintoihin liittyy 30 opintopisteen eli 20 viikon harjoittelu kirjastossa tai tietopalveluyksikössä. Opiskelu on lähiopetusta, mutta opintoihin sisältyy myös verkko-opintojaksoja. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, liiketoimintaa ohjaavat tietojärjestelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Opetussuunnitelman painopistealueina ovat liiketoiminnan ydinopintojen ohella liiketoimintaprosessit, niiden mallintaminen ja johtaminen sekä prosessien ohjauksessa käytettävät tietojärjestelmät. Opintoihin sisältyy myös yhteisiä monialaisia opintoja, joita opiskellaan yhdessä muiden yamk-tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 8-16. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), Teknologialiiketoiminta

  Master - koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenetelmätOpiskelija osaa tunnistaa laatujohtamisen merkityksen yrityksen johtamisessa ja osaa analysoida yrityksen laatujärjestelmää. Projektin johtaminenOpiskelija tuntee projektityön periaatteet ja osaa soveltaa projektimenetelmiä ja projektin johtamisen työkaluja tehokkaasti. Strategia ja henkilöstöjohtaminenOpiskelija osaa arvioida strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden. YrittäjyysOpiskelija osaa yrittäjyysprosessin päävaiheet ja hallitsee yrittäjyyden keskeisimmät käsitteet ja eri muodot. Opiskelija osaa analysoida ja hyödyntää yrittäjyyteen liittyvää yhteiskunnallista tietoa. Myynti- ja asiakasosaamienOpiskelija ymmärtää onnistuneen myyntityön edellytykset ja hallitsee myyntiprosessin vaiheet Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen tai yhteisön myyntiä. HankintaosaaminenOpiskelija ymmärtää hankintatoiminnan merkityksen ja erilaisten organisaatioiden hankintaprosesseja.Hän ymmärtää hankinnat osana toimitusketjua ja toiminnan kokonaisuutta sekä osaa tehdä hankintoja sekä suunnitella ja kehittää organisaation hankintatoimintaa. PalvelumuotoiluOpiskelija osaa arvioida käyttäjälähtöisen palvelujen kehittämisen merkityksen sekä käyttää palvelumuotoilua palvelujen kehittämisessä eettisesti ja kestävän kehityk ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Musiikkipedagogi (AMK)

  Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Muusikko (AMK)

  Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Rakennusmestari (AMK)

  Opiskelija saa valmiudet talon- ja infrarakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

  Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat:- lääkehoito- kliininen hoitotyö- mielenterveys- ja päihdetyö- perheen hoitotyö- aikuisen hoitotyö- ikääntyneen hoitotyö sekä syventävät opinnot oman urasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla. Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tanssinopettaja (AMK)

  Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

  Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Myös kirjastojen tapahtumatuotantoon opiskelija saa koulutuksessa valmiuksia. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opinnoissa tehdään myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Opintoihin liittyy 30 opintopisteen eli 20 viikon harjoittelu kirjastossa tai tietopalveluyksikössä. Opiskelu on lähiopetusta, mutta opintoihin sisältyy myös verkko-opintojaksoja. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages