• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. gazdaságpolitikai, vállalati, pénzügyi szakújságíró

  A képzést elvégzők az általános újságírói ismeretek és kompetenciák elsajátítása mellett specializálódhatnak a gazdasági újságírás szakterületeire, a makrogazdasági, vállalati, pénzügyi újságírásra. Gyakorlatorientált képzés keretében megismerkedhetnek a hazai gazdasági újságírói műhelyek elvárásaival és vezetőivel, a print mellett betekinthetnek az online újságírás világába, konkrét feladatok elvégzése során mérhetik fel alkalmasságukat ebben a közegben. A képzés második részében gyakorlott szakemberek mentori rendszerben egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal, akik ezáltal az elméleti ismeretek mellett a szakmában nélkülözhetetlen kapcsolatrendszer kiépítését is elkezdhetik.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Az üzleti szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli speciális feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* kezdeti tapasztalatokat szerez a különböző újságírói szituációkban való fellépés terén;* a gyakorlati képzés keretében konkrét feladatok megvalósításába építheti be megszerzett elméleti ismereteit;* el tudja magát helyezni a gazdasági újságírás, valamint a vállalati kommunikáció hazai műhelyei között.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* reális képet kap a hazai gazdasági sajtó működéséről;* gyakorlati feladatok rendszeres teljesítésével alapozhatja meg szakmai karrierjét.   Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* gazdasági alapismeretek mellett vállalat- ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. sport szakújságíró

  A képzést elvégzők az újságírás, valamint a televíziós és rádiós terület általános, magas szintű ismereteit sajátítják el a sport területének magas színvonalú tudásanyagával kiegészítve. Ismerik a szakma történetét, jelenlegi helyzetét, tisztában vannak a műfaji és szakterületi sajátosságokkal. Elsajátítják az érdeklődési területüknek megfelelő – nyomtatott, internetes és elektronikus sajtó – tudásanyagot, amelyet a gyakorlatban is képesek alkalmazni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A sport szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* megismeri a különböző újságírói helyzeteket;* alkalmazni tudja a gyakorlati képzésben megszerzett elméleti ismereteit;* megismeri a magyar sportújságírás kialakulását, jelenlegi szerkezetét, valamint önmaga ezirányú képességeit. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* valós képet kap a magyar sportsajtó működéséről;* gyakorlati feladatok teljesítésével közelebb kerül választott hivatásához.      Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* sportági és a sporttörténeti alapismeretek mellett sportszervezési ismereteket szerez;* személyes kapcsolatot alakíthat ki a magyar sport sajtóképviselőivel, illetve a magyar sport irányítóival;* átláthatja a hazai és külföldi sajtó szerkezetét, feladatait, felosztását;* médiajogi ismereteivel tudatosan alkalmazhatja munkájában ezt a területet. A képzés során megszerezhető ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. közszolgálati multimédiás szerkesztő

      A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert:       Ismeretbeli kompetenciák:   jól hasznosítható interdiszciplináris szaktudományos ismeretek, amelyek egyaránt kiterjednek a tömegmédia bölcsész- és társadalomtudományos megközelítéseire; a közösségi és a közéleti kommunikáció folyamatainak sokoldalú bemutatása; nemzetközi kitekintés a médiarendszerekre és a médiapolitikára; a közszolgálati média működésének és mai kihívásainak alapos ismerete.   Gyakorlati kompetenciák:   képes szakmailag tájékozódni a tömegmédia egyes területein; alkalmas a közszolgálati média különböző munkaköreinek betöltésre; a kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a tömegmédia működését; képes létrehozni médiakutató projekteket és képes ezek végigvitelére.   Személyi kompetenciák:   kiemelkedő kommunikációs készség; problémafelismerő- és megoldó képesség; rendszerező képesség, szervezőképesség; vezetői kompetenciák, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre; képesség csapatmunkában való részvételre.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   a médiaintézményekben médiatartalmak beosztott munkatársi szintű és önálló előállítása; a közszolgálat területén a közösségek iránti felelősséget tükröző szakmai irányítás biztosítása vezető munkatársként; médiatartalmak projektszerű kidolgozása és megvalósítása az elektronikus média valamennyi, de elsősorban a közszolgálat területein; ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. digitálisarchívum-fejlesztő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * adatmodellezés, relációs adatbázisok tervezése, adatbázisok kezelése; * repozitórium adatszerkezetének modellezése; * opensource repozitórium szoftver telepítése, repozitóriumok konfigurálása; * repozitórium adatbázisának kialakítása; * adatfeltöltés, metaadatok megadása; * repozitórium és aggregátorok kapcsolatának biztosítása; * keresés repozitóriumok adatbázisaiban.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeretek; * az XML-nyelv alapszintű ismerete; * diszciplináris és intézményi repozitóriumok szerepe a digitalizált adatok tárolásában és megosztásában; * repozitórium aggregátorok működése; * Open Access repozitóriumok adatszerkezete, és metaadat szabványaik; * az OAI protokoll ismerete.   Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgató * problémamegoldó készséggel rendelkezik, feladatait rendszerben gondolkodva igyekszik megoldani; * absztrakció, finomítás és specializáció révén képes adatszerkezetek többszintű modellezésére; * képes önállóan vagy team munka keretében intézményi, illetve diszciplináris repozitórium adatbázisának megtervezésére; * kreatív, logikus gondolkodású; * magas szintű szakmai tudással, kooperatív, koordinációs, szervező készéggel rendelkezik.   A szakk ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. média- és közszolgálati kommunikáció tanácsadó

  A képzés célja:  A képzés célja a közjó irányába elkötelezett, hivatástudattal rendelkező, kommunikációs és médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó szakemberek gyakorlatorientált képzése és felkészítése, továbbá a közszolgálati kommunikáció sikeres műveléséhez szükséges személyes kompetenciák fejlesztése. A közszolgálati intézmények és a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében önálló, ember- és közösségközpontú, feladat- és gyakorlatorientált képzés valósul meg. Ennek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére. A képzés további célja a hallgatók személyes-alkati sajátosságainak megismerése a humán erőforrás kiválasztásban és szervezetfejlesztésben használatos módszerek segítségével. A kiértékelés után megkapott személyiségprofil alapján kialakításra kerül az egyénre szabott médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztő program és a személyes kompetenciafejlesztés, javítva a hallgatók kommunikációs hatékonyságát és munkahelyi szervezeten belüli eredményességét.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * A képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárokra irányuló, széles körű, társadalmi szinten is megragadható kommunikációs ismeretek és gondolkodásmódok átadására.  * A szak képzési célkitűzéseit a tudományos elméleti ismeretek, a szakmai elméleti ismeretek, a gyakorlati ismeretek, ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szépíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A szépíró- képessé válik a szépírói szakma fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére és használatára, amelyet képes a különböző szakmák területén elhelyezni;- átlátja a szépírói mesterség teljes folyamatát;- képessé válik szakirányú alkotói stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, uralni és lebonyolítani;- képes eligazodni a nemzetközi trendekben.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:      Tudáselemek:- stratégiai gondolkodás és professzionális alkotói szemlélet;- a legújabb módszerek integrált használata;- a különböző tantárgyblokkok megismerése révén jóval szélesebb körű, alkalmazásközpontú alkotói spektrum;- alkalmazkodás a digitális világhoz.      Ismeretek:   A szépíró- magas szinten ismeri a mesterségbeli trendeket és technikákat;- rendelkezik szakmai stratégia-építő ismeretekkel;- adaptálni tudja azokat munkavállalóként, vállalkozóként;- magas fokú ismeretekre tesz szert a szakma különböző ágazatainak (film, színház, nyomtatott sajtó stb.) területén is.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:   A szépíró képes- összegyűjteni, értelmezni és értékelni a képzés során szerzett ismereteket;- kiválasztani a maga számára megfelelő alkotói szemléletet és stratégiát;- ezeket a gyakorlatban magas szinten alkalmazni;- alkotócsoportban, közösségi műhelymunkában aktívan szervezni, összeállítani, irányítani;- alkalmazkodni a szakmai trendek változásaihoz.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakember nyomtatott kommunikáció szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik –        a korszerű nyomtatott médiatermékeket, azok előállítási és feldolgozási technológiáit; –        a nyomtatás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait; –        a nyomtatott médiatermékek tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit; –        a hagyományos és digitális technológiák anyagainak minősítő vizsgálatait, a kész nyomtatott médiatermékek ellenőrző vizsgálatait; –        a nyomdagépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes technológiai részfolyamatok automatizálási lehetőségeit; –        a nyomtatás környezetterhelése kapcsán felmerülő mérnöki feladatokat; –        a nyomdaüzemek, nyomdai feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésének módszereit; –        a nyomtatott médiatermékek gyártásának és a nyomdai gyártási folyamatok műveletei végzésének minőségirányítási kérdéseit.   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek kép ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. színház- és filmművészeti szakíró, kritikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakot elvégző hallgatók ismerik az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik másokkal való szakmai együttműködésre. A szakon végzettek képesek: * argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására; * több műfajban írásos és szóbeli prezentációra; * a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra; * a műalkotás-elemzés- és értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.   Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: * a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek; * speciális elemzési eljárások ismerete; * az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek; * a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei; * gyakorlati ismeretek.   Személyes adottságok és készségek: * szakmai készségfejlesztés; * kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt; * Team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; * önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, hisz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségügyi szakújságíró

  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a médiakommunikáció elméleti és gyakorlati ismeretanyagán túl korszerű tudással rendelkeznek a hazai egészségügyi szolgáltatások rendszeréről, tartalmáról, működésének szintjeiről és szintereiről, ismerik annak jellemzőit, mutatóit és a szolgáltatások szakmai követelményrendszerét. A megszerzett ismeretek révén képesek az egészségügyi rendszer és a szolgáltatások tartalmának, valamint a működést meghatározó tényezők és folyamatok kritikai értékelésére, a hazai egészségügyben zajló folyamatok értelmezésére és a nemzetközi trendekkel történő összehasonlítására. Az elsajátított ismeretek és készségek segítségével képesek szakmailag megalapozott, aktuálpolitikától mentes tájékoztatásra az egészségügyi szolgáltatások rendszeréről és tartalmáról, valamint az azokat érintő változásokról. Képesek közérthető, objektív, tényszerű tudósításra, a történések korrekt interpretálására mind a politikai és gazdasági élet szereplői, mind a közvélemény számára.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés az újságírói és kommunikációs kompetenciák fejlesztését hivatott elősegíteni elsősorban a szakmai ismeretanyag bővítésével az egészségügy, a népegészségügy és az egészségipar területén, valamint az egészségtudomány új eredményeinek értő értelmezésére való képesség kialakításával. Attitűdkompetenciák bővülését eredményező tapasztalatszerzésre a közvetlen eredménykimenettel rendelkező tevékenységről az egészségügyi szakújságírás hazai s ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. law enforcement spokesperson

  A képzés célja: a rendvédelmi szervek számára olyan szakemberek felkészítése, akik az információk szakszerű, közérthető és sokoldalú közlésére alkalmasak. Kiemelt fontossággal bír az állampolgárok felé irányuló verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. A szak célkitűzéseit a tudományos-elméleti, szakmai-elméleti, gyakorlati ismeretek és a médiakommunikációs készségek fejlesztése révén teljesíti. Ezen belül külön hangsúly helyeződik a gyakorlatorientációra és a hallgatók egyéni fejlesztési igényeinek kiszolgálására. A humánerőforrás-kutatásban használatos módszerek segítségével megkapott személyiségprofil alapján kerül kialakításra az egyénre szabott kommunikációs készségfejlesztő program, amely szervesen kapcsolódik az elméleti és gyakorlati kurzusokhoz. Az egyéni fejlesztési igényeket figyelembe vevő képzés a hallgatókat alkalmassá teszi a szervezeten belüli és azon kívüli szóvivői feladatok magas színvonalú ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságfejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, melyre a közszolgálati média és humánerőforrás kutatás területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a közszolgálati kommunikáció elméleti szakirodalma és gyakorlati ismeretei; * a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi keretei, feladata, működési sajátosságai, me ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages