• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. igazságügyi balesetvizsgálati szakértői feladatokra felkészített szakember

  A képzés célja, hogy a szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek az igazságszolgáltatást szakmai munkájukkal segítsék.  A szak célja a gyakorlatban dolgozó diplomások, mérnökök számára az igazságügyi vizsgálatok elvégzéséhez – melyek felölelik a járműbiztonsági és közlekedésbiztonsági szakértői szakterületeket (balesetelemzés) ­– szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, lefedve ezzel a közlekedési balesetvizsgálat és igazságügyi szakértés minden területét. A cél az, hogy a képzés elvégzése után a képzett igazságügyi szakértők a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon, teljes körűen képesek legyenek elvégezni munkájukat. Ezen túlmenően a képzés speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásra, munkavégzésre is alkalmassá teszi a végzett szakembereket.    Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A képzésen részt vevő hallgatók elsajátítják az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető jogszabályokat és megismerik azok gyakorlati alkalmazását.  A hallgatók a balesetvizsgálat folyamatán túl megismerkednek a polgári eljárás és büntetőeljárás folyamataival, szabályaival, a szakértői eljárás normáival, valamint az igazságügyi szakértőkre vonatkozó etikai eljárások rendjével.   A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: −        a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására az igazságügyi szakértői gyakorlatban; −        a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti ha ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető

  Elsajátítandó kompetenciák:      Önmenedzselés és személyes készségek fejlesztése: * a saját erőforrások és a szakmai fejlődés irányítása; * a személyes hálózatok kialakítása.          A fenntartható szervezeti irányítása:  * műszaki szervezetek vezetése; * társadalmi felelősségvállalás; * a korszerű európai uniós normák alkalmazása; * a szervezet működési környezetének feltérképezése; * a szervezet stratégiai üzleti tervének kialakítása; * jogi, szabályzati, etikai és társadalmi követelményeknek való megfelelés; * kockázatkezelés.      Együttműködés: * produktív munkakapcsolatok kialakítása kollégákkal és más érdekelt felekkel; * csapatépítés.    Erőforrások kezelése: * műszaki szervezetek pénzügyi vezetése; * kiegészítő finanszírozás szervezése.       Eredmény-központúság: * a piac és az ügyfélkör ismerete; * felhasználó-központú szervezet kialakítása; * a szervezeti teljesítmény tökéletesítése      Megszerezhető tudáselemek:  * műszaki szervezetek szervezetvezetési feladatainak megoldása; * vezetői technikák és szemlélet alkalmazása; * társadalmi feladatvállalás stratégiai szinten; * pénzügyi tervezés módszereinek alkalmazása; * stratégiai szintű információ menedzsment és döntéshozatal; * kockázatkezelés.      Megszerezhető ismeretek:  * szervezetvezetési ismeretek; * műszaki szervezetek és vállalkozások fenntartható stratégiai tervezése; * műszaki vezetői ismeretek; * fenntarthatóság eszközei és módszerei; * projekttervezés eszközei és módszerei; * szaknyelvi ismeretek magas szintre fejlesztése.      Személ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelési vázlatot készíteni biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt költségbecslést készíteni kapcsolatot tartani az ügyfelekkel kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Vízszigetelő, melegburkoló

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát kiválasztani a megfelelő szigetelő anyagot meghatározzni az anyagszükségletet ellenőrzni a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyokat előkészíteni, tisztítani a felületet kellősíteni, alapozni a szigetelés aljzatát alkalmassá tenni kialakítani a hajlatokat, a hajlaterősítéseket szükség esetén talajvízszint-süllyesztést végezni szivárgó rendszert kiépíteni alagcsövezést készíteni talajnedvesség, talajpára elleni szigetelést készíteni talajvíznyomás elleni szigetelést készíteni üzemi és használati víz elleni szigetelést készíteni csapadékvíz elleni szigetelést készíteni gondoskodni a vízszigetelő anyag védelméről szigetelt felületen javításokat végezni burkolandó felületet javítani, aljzatkiegyenlítést készíteni kitűzni a burkolatot rögzíteni a melegburkolatot melegburkolatot szegélyezni kijavítani, pótolni vagy cserélni a melegburkolatot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. útügyi technológus-szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: -        a képzés bővíti, elmélyíti az útépítés, -fenntartás, -üzemeltetés területén dolgozó mérnökök és más szakemberek tudását, hogy képesek legyenek az útügyi technológiák megválasztására, tervezésére és kivitelezésére, beleértve a minőségellenőrzést és az építésszervezést is; -        a hallgatók megismerik és gyakorolják az állapotfelvétel, állapotértékelés, a koncepciótervezés, az optimalizálás és a döntéshozatal módszereit, a műszaki megoldások mellett külön figyelmet fordítva a gazdaságosság, a környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjaira; -        a technológiai ismeretek több szempontú tárgyalása révén (nemzetközi kitekintésben, történetiségükben, a fizikai-kémiai alapokat is ismertetve, alkalmazási köreiket is bemutatva) a képzésen végzettek képessé válnak, hogy munkahelyükön az alkalmazott technológiákat továbbfejlesszék, illetve új technológiákat adaptáljanak, bevezessenek;   -        az esettanulmányok révén a hallgatók megismerhetik a legfontosabb technológiák gyakorlati alkalmazásának feltételeit, nehézségeit, előnyeit és hátrányait is, valamint képet kapnak a nemzetközi viszonyokról is.   Személyes adottságok, készségek: ·         elemző, problémamegoldó készségek, képességek, ·         tanulási és önfejlesztési képességek, ·         műszaki-gazdasági kommunikációs készségek.   Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A szakképesítés, továbbképzés ajánlható a következő szakembereknek: ·           útügyi technológiai tervezést és szakértői vizsgálato ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdasági szakokleveles szakmérnök

  A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként képesség váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzett hallgatók gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a magas műszaki tartalmú létesítmények tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban, kiemelten a vízügyi ágazat különböző területein.A szakirányú továbbképzési szak moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újra belépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* a sikeres szervezetfejlesztéshez, illetve vállalkozásszervezéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, irányítási és vezetési ismereteket;* a felhasznált ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. zaj- és rezgésvédelmi szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi a meglévő, illetve potenciális környezetre veszélyes zaj- és rezgéshatások, az azokat előidéző okok azonosítására, felmérésére, a szükséges teendők integrált megfogalmazására. A képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismeretet nyújt, amely eredményeképpen a végzettek alkalmasak a környezeti káros zaj- és rezgéshatások megelőzési, illetve csökkentési, megszüntetési módszereinek, feltételeinek megállapítására, érvényre juttatására.A szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók alkalmasak ipari, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, szolgáltató létesítményekben, államigazgatási szférában a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakfeladatok ellátására, tervezésére, menedzselésére és szaktanácsadásra.A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek képesek a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásra, a zaj- és rezgésvédelem infrastrukturális erőforrásainak kiválasztására, fejlesztésére és fenntartására. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során a hallgatók a zaj- és rezgésvédelem tárgykörét felölelő kompetenciák, tudáselemek megszerzése érdekében:* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismereteket és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki és gazdasági gyakorlat ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök

  A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi a meglévő, illetve potenciális környezetre veszélyes zaj- és rezgéshatások, azokat előidéző okok azonosítására, felmérésére, a szükséges teendők integrált megfogalmazására. A képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismeretet nyújt, amely eredményeképpen a végzettek alkalmasak a környezeti káros zaj- és rezgéshatások megelőzési, illetve csökkentési, megszüntetési módszereinek, feltételeinek megállapítására, érvényre juttatására.A szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók alkalmasak ipari, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, szolgáltató létesítményekben, államigazgatási szférában a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakfeladatok ellátására, tervezésére, menedzselésére és szaktanácsadásra.A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek képesek a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásra, a zaj- és rezgésvédelem infrastrukturális erőforrásainak kiválasztására, fejlesztésére és fenntartására. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók a zaj- és rezgésvédelem tárgykörét felölelő kompetenciák, tudáselemek megszerzése érdekében:* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismereteket és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki és gazdasági gyakorlatáh ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Útépítő

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat földművet építeni, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végezni, burkolatalapot építeni, szigetelést készíteni, részt venni a pályaszerkezet építésében, a vízelvezető rendszer építésében, a kapcsolódó műtárgyak építésében, az útkörnyezet kialakításában térburkolatot készítéséhez anyagmennyiséget számítani, az anyagmennyiség-igényt időrendben ütemezni, térburkolatot építeni anyagismeret, építőanyagok és vizsgálataik, betartani a biztonságos munkavégzés szabályait a laboratóriumban forgalombiztonsági feladatokat végezni, betartani a szabványelőírásokat és technológiai utasításokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Land Surveying and Land Management Engineer

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A földmérő és földrendező mérnök a) tudása - Átfogóan ismeri a földmérés és földrendezés, illetve a hozzá kapcsolódó szakterületek ismeretanyagát, lehetőségeit, fejlődési tendenciáit. - Ismeri a földméréshez és földrendezéshez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert, szaknyelvezetet. - Átfogóan ismeri a földmérés területén használatos műszereket, eszközöket, mérési, számítási és kiértékelési módszereket. - Ismeri a geodézia ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. - Átfogóan ismeri a forgalomban lévő térinformatikai, szakmai adatfeldolgozási szoftvereket. - Rendelkezik a szakterülethez kapcsolódó jogi, gazdasági és társadalmi ismeretekkel. - Ismeri az államigazgatási rendszerek működését. - Átfogóan ismeri az agrársza ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages