• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Akadēmiski izglītoti, augsti kvalificēti attiecīgās ekonomikas nozares speciālisti darbam daudzveidīgos tautsaimniecības, īpaši lauku, sektoros, kā arī zinātniskajam, pedagoģiskajam un konsultatīvajam darbam Latvijas un ES valstu uzņēmumos un institūcijās. Apakšprogrammas: Mārketings un nozaru ekonomika; Uzņēmējdarbība un vadīšana; Reģionālā attīstība un pārvalde; Grāmatvedība un uzskaites teorija; Finanses un kredīts. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Augstas kvalifikācijas speciālisti vadošam darbam valsts pārvaldes, pašvaldību un citās institūcijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kā arī zinātniski pētnieciskam darbam, kuri: - ir kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un spēj analizēt un risināt problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā; - pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences; - pārzina socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences; - prot lietot zinātniskā darba metodes, patstāvīgi veicot socioloģisku pētījumu; - prot patstāvīgi lietot sociālo zinātņu pamatzināšanas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Agrārā un reģionālā ekonomika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija- Bak. studijas

  Studenti iegūst zināšanas par sabiedrības pārvaldes institūciju darba organizāciju un socioloģiskās informācijas izmantošanu politikas veidošanā un īstenošanā; iemācās veikt pētījumus par problēmām sabiedriskajā telpā un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai. Karjeras iespējas: Absolventi var veikt administratīvo un pārvaldes darbu sabiedriskajās iestādēs vai uzņēmumos un pētniecisko darbu, izstrādājot socioloģiskos pētījumus par aktualitātēm sabiedrībā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Izglītības psihologs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu. Studiju programmas galvenie uzdevumi: nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences. Studiju programmas saturs: psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starpkultūru attiecības- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās, sabiedrisko attiecību teorijās. Studiju programmas saturs: sabiedriskās attiecības; starpkultūru komunikācija; komunikācijas teorijas; projektu vadīšana; žurnālistikas pamati un tehnikas; plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: iepazīstināt ar mikroekonomisko analīzi, parādīt mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, firmas reālo darbību un patērētāju uzvedību tirgū, radīt priekšstatu par makroekonomikas analīzes pamatiem, iemācīt saistīt ekonomikas teoriju ar reālo ekonomikas praksi, sniegt priekšstatu par ekonomisko teoriju attīstību, LR finansu sistēmas analīzi, konkrētu firmu finansu analīzi, pārejas ekonomikas finansu problēmu analīzi, zināšanas par mārketinga informāciju Internet sistēmā, par statistiskās informācijas avotiem Latvijā un pasaulē, vispusīgas zināšanas par auditu un tā starptautiskajiem standartiem, valsts un nodokļu maksātāju attiecību regulēšanu, zināšanas par vērtspapīriem un fondu tirgu, iemācīt orientēties LR un citu valstu likumdošanā. Studiju programmas saturs: matemātiskā ekonomika; finansu tiesības; informāciju sistēmas biznesā; personālvadība; nodokļi un audits; finanšu vadība; projektu vadība; reģionālā attīstība; kreditēšana; uzņēmējdarbības resursu organizēšana; finansu socioloģija; makroekonomiskā analīze; mikroekonomiskā analīze; pētījuma rezultātu aprobācija un piedalīšanās konferencē; maģistra darba izstrāde; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages