• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. kereső- és közösségimédia-optimalizáló

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:­ optimalizálási stratégiai gondolkodás;­ optimalizálási stratégiák közösségi médiaterekre;­ programozási algoritmusok ismerete. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:­ keresőoptimalizálás;­ PPC rendszerek működése;­ CMS rendszerek;­ HTML és CSS alapszintű programozás;­ Google Adwords és Analytics;­ weblaptervezési ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:A képzést elvégzőnek fejlődik­ a számítógépes programok és fejlesztések megértésének képessége;­ a programozási gondolkodása;­ a problémamegoldó képessége;­ a projektszemlélete;­ a projektek megítélésének, stratégiai pozícionálásának képessége. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés egy új szakmát nyújt azoknak, akik jelenleg a kommunikációs, marketing vagy gazdasági területeken dolgoznak, illetve ezeken a területeken kívánnak elhelyezkedni. Másrészről azoknak hasznos, akik saját maguk kívánják hasznosítani a képzés révén megszerzett tudást, s az oklevél megszerzése után mások vállalkozásait, weblapjait kívánják felfuttatni, optimalizálni. A képzés során a hallgatók konkrét projektfeladatokon keresztül sajátíthatják el a téma legnevesebb hazai szakembereitől az optimalizálási feladatok különböző állomásait, megoldásait (a problémamegfogalmazástól a megvalósításig).Így a képzést elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni: ­ keresőoptimalizáló;­ közösségi média optimalizáló;­ vállalatok közösségi média megjelenési szakembere ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. irodalomkritikus és művészeti kritikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerzendő ismeretek:* papíralapú és elektronikus (internetes) folyóiratok megismerése;* szerkesztőségi munkafázisok elsajátítása (a kritikai rovat szemszögéből és viszonylatában);* a művészeti-irodalmi szféra intézmény- és működésrendszerének, társadalmi-gazdasági bázisának áttekintése, kultúraalkotó és -befolyásoló szerepének megismerése, megértése.A személyes adottságok, készségek:* az intézményrendszer átlátásának és finanszírozásának képessége;* a művészeti-irodalmi bíráló attitűd elsajátítása – a műkritika hagyományainak elsajátítása, alkalmazása, fejlesztése;* a kritikai szövegek megrendelésének, „szervezésének”, beszerkesztésének képessége;* szövegalkotási módszerek, írástechnika, műfajismeret, retorika, stilisztika megismerése és alkalmazásának elsajátítása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:* folyóirat kiadás és -működtetés, katalóguskészítés, sajtó- és egyéb háttéranyagok, dokumentációk készítése;* a megismert szerkesztőségi munkamegosztás, munkafolyamatok alkalmazása egy adott kulturális intézmény (szerkesztőség, kiadó, művészeti intézmény stb.) keretei között;* a könyvkiadói és folyóirat-szerkesztőségek marketing-mechanizmusával kapcsolatos ismeretek alkalmazása a kulturális menedzsment tevékenységi forma keretei között.   ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. könyvtáros digitális szakirányon

  A képzés során szerezhető ismeretek:   * a könyvtár- és információtudomány korszerű elméleti alapismeretei;   * a tudásreprezentáció korszerű eszközeinek könyvtári kezelése (elektronikus információforrások formai és tartalmi sajátosságainak feldolgozása, az információkereső nyelvek és módszerek használata, adat- és szövegreprezentáció, illetve -feldolgozás stb.);   * könyvtári informatika (hálózati ismeretek, adatbázis-építés és -kezelés, integrált könyvtári rendszerek stb.);   * a tartalomszolgáltatás gyakorlata (webszerkesztés, multimédia, digitalizálás stb.)* az információ- és tudásközvetítő rendszerek jogi szabályozása, szabványosítási kérdései, PR- és minőségmenedzsmentje, könyvtáretika. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   * szolgálatkészség, empátia, felelősségtudat, önállóság, jó kommunikatív készség;   * jó kapcsolatteremtő, együttműködő, szervező- és tárgyalókészség;   * rugalmas gondolkodás, törekvés a problémamegoldásra, lényeglátás;   * önismeret, minőségtudat, szolgáltatás- és sikerorientáltság, képesség és kellő motiváció a folyamatos önképzésre, a változó társadalmi igények felismerésére és reflexiójára. A szakképzettség alkalmazás konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Korábban megszerzett szakismereteiket jelentősen kibővítve, a szakirányú továbbképzési szakot végzettek alkalmassá válnak a tartalomszolgáltatásban aktív szerepet vállaló közgyűjteményekben, közigazgatási intézményekben, tartalomszolgáltató vállalkozásoknál az ismeretközvetítés újsze ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. intézményi PR szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az Internetes kommunikációban alkalmazott technikákat;* a közvélemény és a média tájékoztatásának (esetleg manipulálásának) eszközeit;* az on-line kommunikáció, valamint a Web 2.0 korszaka kommunikációs sajátosságainak elméleti kérdéseit;* az on-line kommunikáció aktuális eszköztárát és módszereit. képesek:* önállóan felépíteni, megszervezni és működtetni egy kormányzati intézmény, NGO, egyház, alapítvány, valamint párt vagy társadalmi intézmény website-ját vagy nagyobb portálokat;* beilleszteni az on-line kommunikáció eszköztárát az adott intézmény integrált kommunikációjába;* a későbbiekben befogadni az új tendenciákat, fejlesztéseket. rendelkeznek:* egy intézmény on-line kommunikációjának végzéséhez szükséges szakismerettel a gyakorlati munkához szükséges szaktudással. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az intézményi kommunikáció a Web 2.0 korában szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak egy kormányzati intézmény, NGO, egyház, alapítvány vagy egyéb non-profit intézmény, valamint párt vagy társadalmi intézmény kommunikációjába beépíteni az egyre nagyobb szerepet játszó on-line kommunikációt, kezelni a Web 2.0 alapjának számító interaktivitást. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakképzett újságíró

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók a meglévő felsőfokú végzettségük hasznosításához olyan új kompetenciákat szereznek, melyek alkalmassá teszik őket a szakterületükön belüli újságírói tevékenység végzésére, illetve olyan újságírói munkára, melynek során az eredeti végzettségüket jól hasznosítják.Kompetenssé válnak a szakterületükön hírek elkészítésére, a szélesebb közönséggel való kapcsolattartásra, sajtóközlemények szerkesztésére, sajtóesemények szervezésére.A szakirányú továbbképzés az újságírói és kommunikátori képességek kialakítását, illetve folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni.A képzés során nagy hangsúlyt kap a gyakorlat: az írott és az elektronikus médiában való szerkesztői, lapkészítői, tördelői, televízióműsor-szerkesztői és televízióműsor-vezetői munka megismerése, gyakorlati elsajátítása. Személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzés erősíti a hallgatók kommunikációs készségét, problémafelismerő és -kezelő képességét. Fejleszti szociális érzékenységüket, így különösen a különböző társadalmi helyzetű, lakóhelyű, illetve kisebbségekhez tartozó emberek viselkedésének jobb megértését, az eltérő szociokulturális háttér és az eltérő magatartásformák közötti összefüggések felismerését. Növeli a hallgatók toleranciáját, empátiáját. A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes alkalmazni a képzésben elsajátított ismereteket:   * ismeri a sajtóműfajok rendszerét, alkalmazni tudja annak műfajait, elsajátítja az adott műfaj nyelvi, stilisz ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. könyvtári szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekIsmerik:* a hazai és európai uniós könyvtári intézményrendszereket, programokat; * a gyűjteményszervezést, állománygondozást, könyvtári szolgáltatásokat, könyvtárpolitikát és könyvtárvezetést;* gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek működtetésével, fejlesztésével, valamint a szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket; * a feladataik ellátásához szükséges könyvtári menedzsment és minőségfejlesztési alapfogalmakat. Képesek:* szakképzettségüknek megfelelő munkakör ellátására; * a könyvtáros munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, interperszonális és a felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek elsajátítására, fejlesztésére; * információk rendszerezésére és feldolgozására; * az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; * vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek megértésére, értelmezésére. Alkalmasak:* állománygyarapítás céljából a rendelőjegyzék megírására, a beérkezett anyagok nyilvántartásba vételére;* a törlési jegyzék elkészítésére, a törlések dokumentálására, a cédulák kiemelésére a katalógusból;* a könyvek raktári nyilvántartásának vezetésére, a raktári jelzet megállapítására, a dokumentumok jelölésére és szétosztására;* könyvtárhasználók beírására, a kölcsönzés, a használat feltételeinek ismertetésére, a dokumentumok kiadására és visszavételére, a kölcsönzési nyilvántartások karba ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. infomédia szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - informatikai eszközök és szoftverek könyvtári, digitalizálási szempontú értékelésének képessége; - műveltségtartalmak bemutatását segítő digitális segédanyagok készítésének képessége (ehhez szükséges szaktudás birtoklása); - információszerzés és -válogatás, az információfeldolgozás, -továbbítás, -tárolás, információ-elrendezés, -megjelenítés és megőrzés módjainak, bemutatási eljárásainak alkalmazása; - az informatika, számítástechnika korszerű eszközrendszerének megismerési, digitalizálási, feldolgozási eljárásainak képessége; - a könyvtári számítógépes hálózati infrastruktúra üzemeltetése; - az informatikai alapszoftverek könyvtári, feldolgozási és bemutatási eljárásai szakszerű ismeretének képessége; - tartalomszolgáltatás mobilkommunikációs eszközökre is; - a könyvtári informatika új elemei; digitalizálás – adatbázis-kezelés – közzététel egysége.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - informatikai eszközismeret; - médiaismeret; - elektronikus könyvtári környezetek ismerete; - alapszintű állományvédelmi ismeretek; - alapszintű projektirányítási ismeretek; - speciális digitalizálási ismeretek; - speciális feldolgozási ismeretek; - az információs és kommunikációs eszközök alkalmazásának módszertana; - elektronikus kiadványok; - a digitális eszközök ismerete; - a tartalomkezelő eszközök ismerete; - egyéb gyakorlati ismeretek.    Személyes adottságok, készségek: - szakmai készségfejlesztés; - team ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterülete, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterületén, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. adatvédelmi felelős, adatkezelő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők -          komplex képet kapnak az információ- és adatvédelem előírásairól, dokumentumairól, azok kezeléséről, törvényi előírásairól, valamint a törvényileg előírt adatvédelmi felelős tevékenységéről és feladatairól; -          megismerik az adatkezelés jogi környezetét, az adatkezelést szabályozó eljárásokat, működésbeli kötelezettségeket; -          összetett ismereteket szereznek az adatvédelem rétegeiről, az adatbiztonság megvalósításairól, valamint a gazdálkodó szervezetek adatvédelmi költségeinek optimalizációjáról; -          megismerik az adat és információ árérték fogalmát, az információs értékek számítását, valamint az adat áramortizációs és árvesztési fogalmát; -          megismerik az adat-, információvédelem informatikai lehetőségeit; -          konkrét adatvédelmi tevékenységek folyamatáról és rendszeréről kapnak tényszerű ismereteket; -          megismerik az adatvédelmi felelős tevékenységét, dokumentumait, jogait és feladatait; -          elsajátítják az adatvédelmi és adatkezelési feladatokkal járó dokumentációs és műszaki, technikai ismereteket; -          gyakorlati tudásra tesznek szert az adatvédelmi és adatkezelési feladatok ellátására; -          jogi ismeretekre tesznek szert az adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos eljárásokkal és érdekérvényesítésekkel kapcsolatban; -          megismerik az internetes adatkezelés lehetőségeit, a direkt marketing használatán ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages