• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 42 items
 1. Big Data adatelemző szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: • a Big Data adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; • fejlesztői szintű ismeretek a szakirányú informatikai problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; • a felmerülő adatelemzési feladatok korrekt felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; • képesség a Big Data adatelemzés területén jelentkező tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére, majd azok magas szintű műszaki szemlélettel történő megoldására;   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: • a Big Data adattárolás és adatelemzés elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete; • az iparági sajátosságokra jellemző analitikai probléma komplexitásának megértése,  az alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások megismerése; • biztonságot fenyegető veszélyhelyzet felismerése, az elhárítás jogi, szervezeti lehetőségei ismeretének birtokában közreműködés annak elhárításában, a keletkezett károk csökkentésében, az utóhatások felszámolásában.   A képzés során megszerzendő ismeretek: • relációs és noSQL adatbázisok kezelése; • modern szoftverfejlesztési módszertanok; • robosztus algortimusok implementálása és alkalmazása; • statisztikai modellek és módszerek implementálása; • adatbányászati módszerek és keretrendszerek kezelése; • adatvizualizációs technikák alkalmazása; • robosztus gépi tanulási módszerek alkalmazása; • cloud computing eszközök és megoldások alkalmazása.   Személyes adottságok és készsé ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. geoinformatikai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő ismeri ·       a geoinformatika helyét, fejlődési tendenciáit és társadalmi, gazdasági szerepét; ·      a geoinformatikával kapcsolatos főbb jogi és szabványosítási kérdéseket; képes ·      elvégezni és érti a geoinformatikai projektek menedzselését; ·      alkalmazni a távérzékelési és fotogrammetriai tudását, valamint megoldani távérzékelési és fotogrammetriai feladatokat; ·      tematikus térképeket szerkeszteni, alkalmazni a kartográfiai ismereteket; ·      térbeli adatok értelmezésére és térbeli elemzések elvégzésére; ·      integrálni és kezelni térbeli adatbázisokat; ·      internetes térinformatikai szolgáltatások kidolgozására; ·      komplex térbeli problémák globális környezetben való, szisztematikus megoldására; ·      geoinformatikai projektek tervezésére; ·      egyszerű szoftverek megírására.   Személyes adottságok, készségek: ·      strukturált gondolkodás; ·      problémamegoldó készség, valamint a számítógépes problémamegoldó készség fejlesztése önálló feladatok kapcsán; ·      kapcsolatteremtő készség; ·      kreativitás, valamint az eredeti tudományos és műszaki megoldások kialakítására való képesség; ·      hatékony kommunikációs készség szakmai és általános közegben; ·      konfliktuskezelő készség; ·      a kutatási irányok és fejlődési tendenciák kritikai érzékkel történő kezelésére, értékelésére való képesség; ·      tervezési és megvalósítási feladatok elvégzésének ké ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. adat- és információvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik: -        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására; -        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni; -        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód; -        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása; -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása; -        az adat- és információvédelem komplex megközelítése; -        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban; -        etikus hacker szerepe, feladatai.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        alkalmazott jogi ismeretek; -        kriptográfia; -        IT infrastruktúra védelme; -        Fontosabb szabványok és ajánlások; -        informatikai projektmenedzsment; -        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.   Személyes adottságok, készségek: -        precizitás -        szervezőkészség -        pontosság -        felelősségtudat -        elhivatotts ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. információlogisztikus

  Szakmai ismeretek:  * az információmenedzsment kurrens eszköz- és megoldásvilágának nagy felbontású, áttekintő ismerete;  * szervezeti igényrendszer-felmérés, piaci környezetletapogatás etnográfiai megközelítésben;  * felhasználói profilozás, ügyféltapasztalati-értéklánc elemzés;  * mintázat-felismerési eljárások; * narratíva-használat; * vizualizációs technikák, infografikai megoldások.   Társas kompetenciák:  A képzés résztvevői a képzés részeként zajló projektek és a közös csoportmunka során elsajátított bizalmas információkezelési, kérdezéstechnikai, illetve a munkaszervezéshez szükséges koordinációs rutinokat a saját gyakorlatukba átültetve képesek használni. Ezeket az eljárási rutinokat nem a végrehajtás eszközeként, hanem az információs közeg, illetve az adott közegben zajló társas interakciók megismerésének eszközeként alkalmazzák függetlenül a munkakapcsolat direkt (pl. projektbeszámoló prezentáció) vagy indirekt (pl. interjútervezés) jellegétől.   Módszerkompetenciák:  A résztvevők a tanuláshoz szükséges előkészítő és tervezést igénylő munkaszakaszok során képesek saját fejlesztési és fejlődési igényeik, illetve kapacitásaik figyelembe vételével felmérni és megtervezni a teljesítendő feladat munkaállomásait, erőforrásigényét. Képesek és hajlandók a feladat végrehajtása során munkájuk előrehaladását megítélni, és amennyiben az szükséges, tanári segédletet kérve, a korrekciós lépéseket végrehajtani. Magabiztosan kezelik az információ előállítása és feldolgozása során az elemzés és információ-megosztás a ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Business Information Technologist Assistant

  A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit. A gazdaságinformatikus-asszisztensa) tudása- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.- Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.- Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.- Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.- Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.- Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.- Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.- Ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdasági informatikai elemző

  A képzés célja a részt vevő hallgatók meglévő informatikai és gazdasági ismereteinek a munkaerőpiac igényeihez igazodó kielégítése, olyan gazdasági informatikai elemzők képzése, akik kellő elméleti és gyakorlati megalapozottság mellett megszerzik és a későbbiekben önállóan képesek elsajátítani azokat az informatikai és gazdasági szakmai ismereteket, amelyekkel versenyképesek lesznek a gazdasági társadalmi életünkben. Ezzel hozzájárulnak elmaradott régiók gazdaságfejlesztési célkitűzéseihez. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   - a legújabb operációs rendszerek alapfokú ismerete, és használata, beleértve ebbe a költséghatékony alternatív operációs rendszereket is (pl. Linux);   - a legújabb irodai programcsomagok alapfokú ismerete és használata, beleértve ebbe a költséghatékony irodai programcsomagokat is (pl. OpenOffice.org, Abiword, Koffice, stb.);   - a relációs adatbázis-kezelő rendszerek szabványos lekérdező nyelvének (SQL) alapfokú ismerete és használata;   - a számítógépes hálózatok kialakítása, előnyei és veszélyei, a számítógépes és egyéb elektronikus kommunikációs eszközök kapcsolatai (pl. e-mail - SMS átjárók);   - számítógépes kommunikáció, az Internet használatával és a webtartalmak fejlesztésével kapcsolatos alapismeretek, beleértve ebbe a dinamikus weboldalak létrehozásának lehetőségeit is;   - statisztikai adatfeldolgozás és marketing tevékenység a számítástechnika lehetőségével;   - a digitális képalkotás, illetve lehetőségeinek felhasználása, előnyei;   - Európai Uniós és p ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. igazgatási szoftverkezelő

  A képzés célja interdiszciplináris jelleggel ötvözni és átadni a közigazgatási és informatikai ismereteket, amelyek a modern közigazgatás információs irányításához szükségesek. A képzés során a hallgatók: - ismereteket szereznek a közigazgatás és az informatika közösen használt fogalmairól és kapcsolódási pontjairól; - átfogó képet kapnak az igazgatási szoftverek fejlesztésével, üzemeltetésével és az informatikai biztonság megteremtésével összefüggő elméleti háttérről; - betekintést nyernek a közigazgatási portálok tervezésének elveibe és gyakorlatába; - készség szinten elsajátítják az igazgatásban leggyakrabban előforduló típus- és alkalmazói szoftverek használatát, szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció-készítési és adatbázis-kezelési gyakorlatra tesznek szert; - elsajátítják különböző közigazgatásban alkalmazott szoftverek, az elektronikus ügyiratkezelés, e-ügyintézés, portálkezelés, on-line analitikus feldolgozás, adatbázisok, ügyfélkapcsolati szoftverek használatát. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az igazgatási szoftverkezelő képes javaslatokat megfogalmazni intézménye informatikai problémáival és fejlesztésével kapcsolatban. Ismeri a szoftverkezelés technikáit és ismeri az e-közigazgatás eszköztárát is. Ezek kombinálásával, valamint a projektmenedzsment eszköztárának felhasználásával nemcsak megtervezi, de koordinálni is képes az informatikai fejlesztési folyamatokat. A képzés eredményeként képes lesz felismerni a felmerülő i ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. közigazgatási modernizációs menedzser

  A képzés résztvevői alkalmassá válnak arra, hogy egy közigazgatási szerv modernizációs irányát meghatározzák, a legújabb e-közigazgatási technikák alkalmazási lehetőségét felismerjék, intézményi közigazgatás-fejlesztési projekteket irányítsanak. Az ezekhez szükséges e-közigazgatási alapismeretek megszerzésén túl betekintést nyernek az irodaautomatizálás, az iratkezelés, az igazgatási rendszerelemzés, a tudásmenedzsment, az e-média, a térinformatikai és a közigazgatási közönségszolgálat területére. Mindezen ismereteiket a projektmenedzsment és a konfliktusmenedzsment eszköztárával bővíthetik. A képzés főbb tanulmányi területei: - E-közigazgatási alapismeretek (kb. 8%), - Igazgatási rendszerelemzői ismeretek (kb. 16%), - E-közigazgatási modernizációs ismeretek (kb. 61%), - Kiegészítő szakmai ismeretek (kb. 15%) A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, tudáselemek:  - E-government alapismeretek (elmélet) - Igazgatási rendszerelemzés (elmélet és gyakorlat) - Irodaautomatizálás (különös tekintettel az EDI, a workflow és a digitális hitelesítés kérdéseire) (elmélet), Bevezetés az elektronikus iratkezelésbe (elmélet és gyakorlat), Tudásmenedzsment (elmélet), Csúcstechnológia a közigazgatásban (elmélet), Front office a közigazgatásban (elektronikus médiumok használata és portalógia) (elmélet), Térinformatika a közigazgatásban (elmélet), Közigazgatási közönségszolgálat (elmélet) - Településmenedzsment az információs társadalomban (elmélet), Projekt és pályázati menedzsment az EU-ban (elmélet és gyakorlat), Településma ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. számítógépes modellező

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: - komplex rendszerek viselkedésének modellezésére, modellek alkotására, a szükséges számítógépes programok elkészítésére, a számítások elvégzésére és az eredmények értékelésére; - az alapvégzettségük szerinti tudásukat a számítógépes modellezés és szimuláció módszereivel kiegészítve munkájukat magasabb szinten elvégezni; - komplex rendszerekkel kapcsolatos problémákat felismerni és megoldási javaslatokat tenni olyan esetekben is, amikor mérések, mintavételek elvégzése nehézségekbe ütközik; - jártasságot szerezni a gyakorlatban előforduló műszaki, anyagtudományi problémák számítógépes, numerikus vizsgálatában.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a számítógépes szimuláció módszerei, - térbeli es időbeli struktúrák nemegyensúlyi rendszerekben, - dinamikai instabilitás, - katasztrófa jelenségek, - számítógépes anyagtudomány elemei, - ipari gyártási folyamatok számítógépes optimalizálása, - méréssel, illetve szimulációval nyert nagymennyiségű adat hatékony numerikus feldolgozása, - biológiai komplexitás számítógépes modellezése, - hálózatok számítógépes szimulációja,  - kvantuminformatika.   Személyes adottságok, készségek: - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a szakmai problémák megoldása terén; - számítógépes szimuláció és numerikus számolások iránti fogékonyság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    A szakképzettség birtokában a számítógépes modellező képes: * komplex rendszerek vizsgálatára, problémák megé ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. IT mentor

  A képesítéssel rendelkező képes: adatbázisokat kezelni informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni adatátviteli eszközöket üzemeltetni távközlési berendezések kezelésére hibadetektálásra és javításra üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására a távközlési marketing feladatok ellátására e-Közszolgáltatások használatának oktatására tanfolyamok szervezésére oktatási feladatok ellátására nyomtatványkitöltő programokat használatára Ügyfélkapu és MoHu használatára a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages