• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Master Professionnel en Sciences de l’Ingénieur – Efficacité Énergétique et Économique

  The energy efficiency bias of this study programme makes it ideal for bachelor’s graduates in engineering wishing to acquire deeper knowledge in the thermodynamics, mathematics and modern technologies needed to assess energy-related issues. The course combines technical elements with units from economical sciences and business administration with the aim of providing the full range of skills required for technically and commercially approaching energy-related problems. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 2. Master in Accounting and Audit (académique)

  The academic Master programme in Accounting and Audit offers scientifically based in-depth knowledge of all specialist areas that are relevant to the field of accounting and auditing, without neglecting the practical relevance of the teaching content or the preparation of candidates for the job market. Students completing the degree course acquire the expertise to solve practical problems on a scientifically sound basis. The teaching provided must offer a balance of theoretical, research and practical aspects in training auditors. Stringent requirements in terms of the comprehensive development of the required social skills are paramount and knowledge must be conveyed in the core specialist subjects of accounting and auditing as well as the supplementary specialist subjects (law, IT and computer systems, business studies and economics, corporate finance, mathematics and statistics). ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 3. Bachelor Degree in International Hospitality and Tourism Management

  BBI (Brussels Business Institute) offers 3-year Bachelor programme in a truly international framework. This programme focuses on theoretical subjects (academic disciplines) and comprehension ability (hospitality operations and all related facilities). It provides knowledge of team working and decision-making. The programme offers a combination of operational skills and solid business management knowledge, in order to enhance students’ knowledge of general management and finance, vital for this professional career path.  This Bachelor is described as “Career-oriented programme”, meaning that it directly prepares students for professionals’ activities. Therefore, at the end of this programme, students who graduate can, depending on their personal ambitions, directly enter the world of work or can continue studying for a Masters. ...

  Provider NameBBI School for International Hospitality and Tourism Management

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 4. Technicien/ne division administrative et commerciale

  Les tâches du technicien administratif et commercial consistent à effectuer des travaux de correspondance, de comptabilité, de gestion de salaires, d'approvisionnement, d'inventaire, de locaux, de recrutement, etc. Il prépare des rapports, complète, vérifie et approuve des formulaires administratifs, fait des statistiques sur les ressources humaines, financières et matérielles et assure la logistique des diverses activités propres à son secteur. Le technicien spécialisé en commerce s'occupe de la gestion et du développement d'activités commerciales de l'entreprise. D'un côté, il se charge de traiter des commandes, d'organiser le transport des marchandises, de négocier les prix de vente et de transport, de facturer les clients, de fournir les services après-vente, de promouvoir les produits et les services de l'entreprise et de prospecter de nouveaux clients. D'un autre côté, il reçoit et traite les demandes d'approvisionnement de son entreprise, recherche sur le marché international les fournisseurs offrant les prix et les services de livraison les plus avantageux, et s'occupe des formalités entourant la réception des marchandises ainsi que du paiement des factures et de l'inventaire des marchandises reçues. ...

  Provider NamePlusieurs établissements d'enseignement secondaire

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 5. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Master mathématiques, informatique, décision et organisation mention informatique des organisations

  Former des professionnels ayant une double compétence en informatique et en aide à la décision et d'offrir, dans ces deux domaines, les bases théoriques indispensables, de présenter les démarches et outils actuellement utilisés et d'illustrer leur mise en oeuvre dans divers contextes. ...

  Provider NameCFA de l'AFIA

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 9. Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque

  la gestion du risque et ses applications en finance et dans l'assurance. gestion de portefeuilles, activités des salles de marché (services recherche, trading, back et middle office) de trésorerie ou encore l'informatique financière.  Secteurs d'activité : Gestion des risques Finances Assurance Banque Industrie Marketing organismes économiques sociétés financières SSII entreprises de logiciels informatiques (en finance ou assurance)... Métiers visés : Risk Manager Gérant actif passif Analyste crédit Trader Back office Middle office Analyste financier Actuaire Informaticien pour la finance Ingénieur statisticien Chargé d'études marketing de produits financiers Ingénieur financier ...

  Provider NameUniversité Paris Diderot

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 10. Master mention calcul haute performance, simulation

  Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue. Activités visées : Mettre en oeuvre des méthodes d'analyse mathématiques et de calcul intensif pour répondre à un besoin de recherche ou de développement et exploiter les données issues d'expériences ou d'observations Installer des outils et des logiciels de calcul scientifique sur des moyens de calcul Conseiller les usagers sur le choix des logiciels et des méthodes mathématiques à employer en fonction du problème à traiter et de l'architecture des ressources de calcul utilisées Développer des codes pour traiter des problèmes spécifiques Optimiser des codes de calcul pour de nouvelles architectures Gérer le cycle de vie des données en entrée et en sortie des calculs Assurer la documentation, la maintenance et la publication des méthodes et outils développés Participer au service en charge ...

  Provider NameUniversité de Lille

  Category: Learning Opportunities Location: France, Nord-Pas-de-Calais (Lille)

Pages