• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SPORTS JOURNALISM

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: JOURNALISM- EDITORS AND REPORTERS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in lnformatics and Mass Media. Department of lnformatics and Mass Media. Facultγ of Management and Economics. Technological Educational lnstitute (TEΙ) of Western Greece.

  The purpose of the Department is to create graduates with knowledge, skills, and competences concerning the field of the Information and Communication Technologies, both in traditional (newspapers, radio stations, TV stations, magazines) and in modern (web TV, web radio, internet based media, digital TV / radio) information and communication mass media. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. írásanalitikus szaktanácsadó

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai alapismeretek, - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az írásanalitikus szaktanácsadó felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kreatív íráskészséget elsajátított szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzési szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétű felhasználására a kommunikáció és az írott média területén. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek ismerik:Irodalomtudományból:  – A szövegértést segítő eljárások elsajátítását.  – A művészeti és kulturális önmegértést, kompetenciák fejlesztését.  – A stílustörténet, kultúraköziség ismérveit.  – Az irodalmi folyamat pszichológiai összetevőit.  – A kortárs tömegkommunikáció intézményrendszerét.Nyelvészettudományból:  – A nyelvhasználat és társadalom, a nyelvpolitika és kultúra összefüggéseit.  – Szövegtani és kommunikációs, illetve a pragmatikus retorika elméleteit.  – Tárgyalási stílus és technikák elsajátítását.  – A tanulási képesség fejlesztésének eszközeit. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek alkalmasak:– A tanulók műveltségének, készségeinek, képességeinek fejlesztésére, a tudás felhasználására.   – Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztésére.   – Szakmai együttműködésre és kommunikációra.   – Önművelésre, elkötelezettek a szakmai fejlődésre. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek rendelkeznek:   – A magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével.   – Magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. elektronikus újságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudják alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos ésA szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a médiajog, médiaetika, illetve a médiamarketing alapvető ismereteit, - a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését, - a szociológiai alapismereteket, a szociálpszichológia alapjait, a szociálpszichológiai kutatások főbb eredményeit, a személyközi kommunikáció pszichológiai vonatkozásait, a sikeres kommunikátor személyiségjegyeit, a tömegkommunikáció speciális pszichológiai vonatkozásait, különös tekintettel a politikai kommunikációra, - a hazai és nemzetközi sajtótörténetet, azok főbb állomásait,  - a rádiózás, televíziózás – különös tekintettel a hazai televíziózás – történetét, - az internet történetét, illetve a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintettel a különféle portálok, közösségi hálók, fórumok, a skype, msn és a chat jellegzetességeire, - a gyakorlati ismereteken belül kommunikációs tréningen, műfajgyakorlati órákon, szakmai gyakorlaton sa ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gazdasági szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű gazdaságtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, gazdaságpolitikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.    ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű írásanalitikus

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik terv szerinti PhD képzés keretében való folytatására. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. Az írásanalitikus elnevezés megilleti mind az azonosítással foglalkozó személyt, mind a grafológust. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai ismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. Az írásanalitikus képzésben résztvevők képessé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages