• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. PR-tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés diplomás szakemberek számára kínál olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket a kapcsolatmenedzsment terén, amelyek birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére és koordinálására, sajtófőnöki, szóvivői és médiamenedzseri feladatok ellátására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 1. a közvélemény-kutatási és image-auditok eredményeinek beépítését a kommunikációs stratégiába, taktikai és akcióprogram-tervekbe, 2. a nyilvánossági politika irányítását és a publicitás szervezését, az információk jogkövető és etikus közzétételével, 3. az arculat tartalmi és formai elemeinek tudatos alkalmazásával a szervezet pozitív image-ének gondozását, 4. a marketing, a marketingkommunikáció és a PR kommunikációs szinergiájának felhasználását, rendelkeznek az integrált kommunikációs teamekben való munkavégzés készségével. b) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: a. a szervezet kommunikációs kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, b. a szervezet küldetését és stratégiai céljait képviselő kommunikációs tervek elkészítésére, c. a belső munkatársak tájékoztatására, motiválására, és lojalitásuk erősítésére szolgáló kiadványok elkészítésére, programok szervezésére, d. retorikai felkészült ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs információs rendszere területén

  A képzés célja:  Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik a képzés során szerzett ismereteik alkalmazásával képesek a szolgáltatási területek széles körében kommunikációs és informatikai problémák felismerésére, a szakmai feladatok megoldására, informatikai hálózatok és rendszerek üzemeltetésére, a keletkező információk értelmezésére, elemzésére, az elektronikus kommunikációs lehetőségek széleskörű alkalmazására.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a szolgáltatási rendszerek működésének áttekintése, - modell-alkotás, a szolgáltatási folyamatok és az egyes tevékenységek áttekintése, - az informatikai aspektusok kiemelése, - elektronikus kommunikációs rendszerek szervezése, üzemeltetése, - adatrendszerek, adatbázisok szervezése, létrehozása és üzemeltetése, - a szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi és jogi aspektusok áttekintése, illetve alkalmazása, - a szolgáltatási rendszerek elszámolása, eredményeinek kimutatása, elemzése, - szolgáltatási, üzleti tevékenységek tervezése, informatikai támogatása, - web-es felületek készítése, használata, - on-line szolgáltatások szervezése, üzemeltetése, - számítógépes hálózatok programozása, - specifikus szolgáltatási szoftverek installálása, üzemeltetése.   Megszerezhető személyes adottságok, készségek: - rendszer-szemléletű gondolkodás, - irányító-készség, - probléma felismerési és -megoldó képesség, - szakmai kérdésekben döntési képesség, - szervezőkészség, a feladatstruktúra kialakítása, a r ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. írásanalitikus szaktanácsadó

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai alapismeretek, - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az írásanalitikus szaktanácsadó felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kreatív íráskészséget elsajátított szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzési szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétű felhasználására a kommunikáció és az írott média területén. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek ismerik:Irodalomtudományból:  – A szövegértést segítő eljárások elsajátítását.  – A művészeti és kulturális önmegértést, kompetenciák fejlesztését.  – A stílustörténet, kultúraköziség ismérveit.  – Az irodalmi folyamat pszichológiai összetevőit.  – A kortárs tömegkommunikáció intézményrendszerét.Nyelvészettudományból:  – A nyelvhasználat és társadalom, a nyelvpolitika és kultúra összefüggéseit.  – Szövegtani és kommunikációs, illetve a pragmatikus retorika elméleteit.  – Tárgyalási stílus és technikák elsajátítását.  – A tanulási képesség fejlesztésének eszközeit. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek alkalmasak:– A tanulók műveltségének, készségeinek, képességeinek fejlesztésére, a tudás felhasználására.   – Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztésére.   – Szakmai együttműködésre és kommunikációra.   – Önművelésre, elkötelezettek a szakmai fejlődésre. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek rendelkeznek:   – A magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével.   – Magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vállalati PR szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az Internetes kommunikációban alkalmazott technikákat;* a közvélemény és a média tájékoztatásának (esetleg manipulálásának) eszközeit;* az on-line kommunikáció, valamint a web 2.0 korszaka kommunikációs sajátosságainak elméleti kérdéseit;* az on-line kommunikáció aktuális eszköztárát és módszereit; képesek:* önállóan felépíteni, megszervezni és működtetni a cég web site-ját vagy nagyobb ágazati portálokat;* beilleszteni az on-line kommunikáció eszköztárát az adott intézmény integrált kommunikációjába;* a későbbiekben befogadni az új tendenciákat, fejlesztéseket; alkalmasak:* a profitorientált cég kommunikációjába beépíteni az egyre nagyobb szerepet játszó on-line kommunikációt;* kezelni a web 2.0 alapjának számító interaktivitást; rendelkeznek:* egy vállalat on-line kommunikációjában adódó minden feladat elvégzéséhez szükséges ismerettel, az önálló munkavégzéshez szükséges szaktudással. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. dokumentumfilm-készítő

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legszélesebb körben vett társadalmi jelenségek dokumentálására a média minden filmes ágazatában képesek. A képzés ehhez ad elméleti, történeti és gyakorlati ismereteket. ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. elektronikus újságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudják alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos ésA szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a médiajog, médiaetika, illetve a médiamarketing alapvető ismereteit, - a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését, - a szociológiai alapismereteket, a szociálpszichológia alapjait, a szociálpszichológiai kutatások főbb eredményeit, a személyközi kommunikáció pszichológiai vonatkozásait, a sikeres kommunikátor személyiségjegyeit, a tömegkommunikáció speciális pszichológiai vonatkozásait, különös tekintettel a politikai kommunikációra, - a hazai és nemzetközi sajtótörténetet, azok főbb állomásait,  - a rádiózás, televíziózás – különös tekintettel a hazai televíziózás – történetét, - az internet történetét, illetve a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintettel a különféle portálok, közösségi hálók, fórumok, a skype, msn és a chat jellegzetességeire, - a gyakorlati ismereteken belül kommunikációs tréningen, műfajgyakorlati órákon, szakmai gyakorlaton sa ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gazdasági szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű gazdaságtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, gazdaságpolitikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.    ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű írásanalitikus

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik terv szerinti PhD képzés keretében való folytatására. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. Az írásanalitikus elnevezés megilleti mind az azonosítással foglalkozó személyt, mind a grafológust. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai ismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. Az írásanalitikus képzésben résztvevők képessé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages