• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's Degree in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Business Administration and Economics. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  Learning outcomes: The graduates of the Department are expected to have understood the following: - The basic principles, values, and concept of the profession of the librarian - information scientist. - The method by which libraries and librarians contribute to the promotion of democratic principles, freedom of thought, and life-long learning. - The basic principles for the organisation and operation of libraries of various types (academic, folk, school, specialized, etc.) of documentation centres, of archives and cultural organisations. - The basic principles for the organization and operation of digital libraries, foundation depositories, archives, digital collections, thematic gates in the internet, and all kinds of digital information. - The basic concepts concerning the lifecycle of information. - The concepts and the methods for acquiring and making available the sources of information. - The basic principles for organising recorded knowledge and information. - The characteristics and the potential for using new technology in the field of libraries and relevant organisations. - The techniques and methods for evaluating products and services based on technology. - The basic concepts of information needs and of information behaviour. - The basic concepts and principles of IT services. - The procedure and the basic research methods. - The major learning theories. - The basic principles and methods for the administration and management of societies and organisations. With the purpose of being c ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in Cultural Technology and Communication. Department of Cultural Technology and Communication. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Know the basic principles for programming computer software and designing IT systems. - Know, assess, and select suitable techniques and technologies for IT and communications in order to promote the cultural legacy. - Know the basic principles of the theory of culture and communication, and combines them with the purpose of disseminating cultural information. - Know the basic principles for the preservation and management of the material and immaterial cultural inheritance. - Know and design the creative production of quality cultural content, using IT and multimedia technologies. - Know technologies and techniques for the registration and processing of image and audio using digital means. - Know how to organize and make use of data through an audiovisual or multimedia project. - Understand the concept of the cultural information and the basic principles for organizing and managing it. - Analyse the requirements for the design and development of IT systems. - Understand the capabilities for connecting new technologies and culture within the context of the scientific field of cultural informatics. - Understand the methods by which humans interact with digital cultural content. - Understand the capacities and the prospects of the interdisciplinary composition and collaboration. - Analyse the changes in cultural values and behaviours and adjust the presentation, promotion, and communication of the cultural information to them. - Apply the theories and learning models for the ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Degree of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects Programme. University of Ecclesiastical Academy of Thessaloniki.

  Knowledge: 1) Understand and promote Orthodox Ecclesiastical culture. 2) Demonstrate good laboratory behaviour and practice. 3) Be sensitive towards issues of the moral and ethical code concerning the preservation an ecclesiastical cultural inheritance. 4) Know the characteristics, the properties, and the behaviours of different preservation materials. 5) Organise and apply preservation procedures and practices, such as those regarding management, recognition, research, assessment, diagnosis, documentation, recording, restoration, and preservation. 6) Recognise and discern the specific characteristics of relics and materials, as well as the methods and procedures concerning the preservation thereof. 7) Know IT systems and item digitization systems. Skills1) Treat relics and cultural items of the Church Tradition with a scientific and theological manner. 2) Handle traditional manufacture materials. 3) Record in a scientific manner the relics and monuments. 4) Operate laboratory instruments used for detecting materials, such as spectrometers, microscopes, X-ray machines. 5) Draft studies for the management of museums. 6) Digitise and document church or museum collections. 7) Identify relics and classify them within their historical, cultural, and sociological environment. 8) Preserve subjects of culture, ico ...

  Awarding bodyUniversity of Ecclesiastical Academy of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor's Degree in lnformatics and Mass Media. Department of lnformatics and Mass Media. Facultγ of Management and Economics. Technological Educational lnstitute (TEΙ) of Western Greece.

  The purpose of the Department is to create graduates with knowledge, skills, and competences concerning the field of the Information and Communication Technologies, both in traditional (newspapers, radio stations, TV stations, magazines) and in modern (web TV, web radio, internet based media, digital TV / radio) information and communication mass media. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. PR-tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés diplomás szakemberek számára kínál olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket a kapcsolatmenedzsment terén, amelyek birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére és koordinálására, sajtófőnöki, szóvivői és médiamenedzseri feladatok ellátására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 1. a közvélemény-kutatási és image-auditok eredményeinek beépítését a kommunikációs stratégiába, taktikai és akcióprogram-tervekbe, 2. a nyilvánossági politika irányítását és a publicitás szervezését, az információk jogkövető és etikus közzétételével, 3. az arculat tartalmi és formai elemeinek tudatos alkalmazásával a szervezet pozitív image-ének gondozását, 4. a marketing, a marketingkommunikáció és a PR kommunikációs szinergiájának felhasználását, rendelkeznek az integrált kommunikációs teamekben való munkavégzés készségével. b) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: a. a szervezet kommunikációs kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, b. a szervezet küldetését és stratégiai céljait képviselő kommunikációs tervek elkészítésére, c. a belső munkatársak tájékoztatására, motiválására, és lojalitásuk erősítésére szolgáló kiadványok elkészítésére, programok szervezésére, d. retorikai felkészült ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs információs rendszere területén

  A képzés célja:  Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik a képzés során szerzett ismereteik alkalmazásával képesek a szolgáltatási területek széles körében kommunikációs és informatikai problémák felismerésére, a szakmai feladatok megoldására, informatikai hálózatok és rendszerek üzemeltetésére, a keletkező információk értelmezésére, elemzésére, az elektronikus kommunikációs lehetőségek széleskörű alkalmazására.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a szolgáltatási rendszerek működésének áttekintése, - modell-alkotás, a szolgáltatási folyamatok és az egyes tevékenységek áttekintése, - az informatikai aspektusok kiemelése, - elektronikus kommunikációs rendszerek szervezése, üzemeltetése, - adatrendszerek, adatbázisok szervezése, létrehozása és üzemeltetése, - a szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi és jogi aspektusok áttekintése, illetve alkalmazása, - a szolgáltatási rendszerek elszámolása, eredményeinek kimutatása, elemzése, - szolgáltatási, üzleti tevékenységek tervezése, informatikai támogatása, - web-es felületek készítése, használata, - on-line szolgáltatások szervezése, üzemeltetése, - számítógépes hálózatok programozása, - specifikus szolgáltatási szoftverek installálása, üzemeltetése.   Megszerezhető személyes adottságok, készségek: - rendszer-szemléletű gondolkodás, - irányító-készség, - probléma felismerési és -megoldó képesség, - szakmai kérdésekben döntési képesség, - szervezőkészség, a feladatstruktúra kialakítása, a r ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. írásanalitikus szaktanácsadó

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai alapismeretek, - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az írásanalitikus szaktanácsadó felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages