• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtőés hőszivattyú rendszereket és berendezéseket szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni hűtés, légés klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építéskivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási - hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani a fentiekben leírt műszaki feladatokat, és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, az eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az építészmérnök a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat és az építészetre ható képzőművészeteket. - Ismeri a települések kialakulásának, fejlődésének történetét, okait, átlátja a korszerű településfejlesztés elveit, módszereit, szabályzási eszközeit. - Ismeri az építészettörténet korszakait, stílusait, fontosabb alkotásait és elméleteit, rálátása van az építészettörténeti korszakok kialakulására és azok összefüggéseire. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és é ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Architectural Designer

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra. Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építőművész a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájáh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Construction Machinery and Process Engineer

  A szak képzésének célja épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnökök képzése, akik képesek az épületgépészeti és technológiai berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; az épületgépészeti és technológiai rendszerek, valamint rendszer elemek informatikai, irányítástechnikai és biztonságtechnikai feladatainak megvalósítására, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; az épülettechnikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök a) tudása - Ismeri az épületgépészeti és a eljárástechnikai gépészmérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. - Ismeri és alkalmazza a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, az épületgépészeti, gépészeti eljárástechnikai létesítmények tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályokat. - Rendelkezik a szakterülethez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Részletesen ismeri a különböző műszaki dokumentáció (elsősorban a rendszerterv, ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Land Surveying and Geoinformatical Engineer

  A képzés célja földmérő- és térinformatikai mérnökök képzése, akik megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos földmérő- és térinformatikai mérnöki feladatok, valamint műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények geodéziai feladatainak, valamint egyéb földmérési, térképészeti, térinformatikai feladatok tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A földmérő- és térinformatikai mérnök a) tudása - Ismeri a földmérő és térinformatika szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Rendelkezik a tervezési, építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátásához szükséges alapvető ismeretekkel az építőmérnöki szakma teljes területén, különös tekintettel a földmérési és térinformatikai feladatokra. - Ismeri a földmérő- és térinformatikai mérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját. - Ismeri a helymeghatározási módszerek eljárásait, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. - Ismeri a térbeli adatgyűjtési és távérzékelési módszerek eljárásait, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó alapvető szervezési és motivációs eszközöket és módszereket. - Ismeri a szakmagyakorláshoz szükséges jogszab ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Ipari alpinista

  A képesítéssel rendelkező képes: tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Infrastructural Engineer

  A képzés célja infrastruktúra-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki, elsősorban infrastrukturális létesítményekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az infrastruktúra-építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Rendelkezik a tervezési, építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátásához szükséges alapvető ismeretekkel az építőmérnöki szakma teljes területén, különös tekintettel az infrastruktúraépítési feladatokra. - Ismeri az infrastruktúra-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját. - Ismeri a városi közlekedés, a vízi közműrendszerek, a települési hulladékgyűjtés, a közúti és vasúti közlekedési rendszerek tervezési és elemzési módszereit, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. - Ismeri a vízgazdálkodás hidraulikai, hidrológiai és környezetmérnöki módszereit, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait, továbbá a vízgazdálkodási nagylétesítmények működését. - Ismeri a talajmechanikai, alapozási elveket, módszereket. - Ismeri a híd-műtá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Ács

  A képesítéssel rendelkező képes: megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Kályhás

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Structural Engineer

  A képzés célja szerkezet-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szerkezet-építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Rendelkezik a tervezési, építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátásához szükséges alapvető ismeretekkel az építőmérnöki szakma teljes területén, különös tekintettel szerkezetépítési feladatokra. - Ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját. - Ismeri a szerkezetek statikai és dinamikai analízisének analitikus és numerikus eljárásait, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. - Mélyreható ismeretekkel rendelkezik választott szűkebb szakterületén. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó alapvető szervezési és motivációs eszközöket és módszereket. - Ismeri a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat. - Ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban szerkezet-építőmérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages