• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 814 items
 1. Academic bachelor's degree in engineering for education (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) communicate and demonstrate understanding of complex systems that enable participation in various interdisciplinary teams; demonstrate a capacity for synthetic, analytical and creative thinking and problem-solving; resolve technical and work problems by searching for sources of knowledge and applying scientific methods; demonstrate autonomy and a critical/self-critical sense, undertake reflection/self-reflection and evaluation/self-evaluation and strive for quality; communicate with experts from other professional and academic fields; demonstrate initiative/ambition and awareness of the value of ongoing personal development and professional training; demonstrate information literacy; communicate in a foreign language; demonstrate knowledge and understanding of social systems (particularly of processes in education); demonstrate openness/sensitivity to people and social situations; demonstrate understanding of individual values and deal proficiently with questions of professional ethics. (subject-specific competences) demonstrate familiarity with an understanding of fundamental technical andtechnological concepts and apply them in the interpretation of technical phenomena and events in the environment; demonstrate mastery of basic practical forms of work and the safe use of modern manual and mechanical processing technologies for various materials (paper, wood, metal, synthetic compounds, modern composite materials, modern engineering materials and other natural m ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett* ismeri a vállalat vezethetőségében alapvető szerepet betöltő aktív és passzív gazdasági biztonság összetevőit és annak menedzselhetőségét;* otthonosan mozog az adatvédelem és információbiztonság szakterületein;* képes befogadni és készség szintre fejleszteni az információbiztonság, a vállalati információs kultúra és az adatvédelem vállalaton belüli irányítását.      Személyes adottságok és készségek:* szakmai igényesség és a vállalati információs kultúra iránti elkötelezettség;* önálló problémafelismerő és -megoldó képesség;* innovációs készség;* értékelő elemző, benchmarketing és javaslattevő (döntés előkészítő) készség;* tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése;* vállalati információs kultúra és gazdasági biztonság, valamint üzleti etika iránti érzékenység;* szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációs képesség. A szakirányú továbbképzést végzett hallgató képes lesz:* megérteni az aktív és passzív gazdasági biztonság és információs kultúra összetevőinek szükségességét, helyét és szerepét a vállalatirányítás rendszerében;* megérteni és felismerni az adatvédelem, az elektronikus információbiztonság és a komplex információbiztonság egységes biztonságfelügyeleti rendszerben történő működtetésében rejlő lehetőségeket;* a fentiekkel összefüggésben kontextusba helyezni a vállalat jövőképét;* menedzselni a vállalat adatvédelmi és komplex információbiztonsági rendszerét;* a hatékony információs kultúra alkalmazásával fokozni a vál ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

    A képzés célja: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:       a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával; a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat; a hazai jogrendszert, a társasági jogot, a munkajogot, az EU-beli vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetet; a vám- és jövedéki szabályozást; a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását, a társaságok pénzügyeit; a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit; a mérleg- és eredményelemzés módszertanát; az üzleti tervezés módszertanát; a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét; az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket; a pénzügyi jogi rendszert, ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó

  Az APEH-ban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával, - a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, - a hazai jogrendszert, társasági jogot, a munkajogot, az EU vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetét, - a vám és jövedéki szabályozást, - a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását. a társaságok pénzügyeit, - a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit,  - a mérleg- és eredményelemzés módszertanát, - az üzleti tervezés módszertanát, - a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét, - az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket, - a pénzügyi jogrendszert, az államháztartás és alrendszerei összefüggéseit, az államháztartási törvény főbb előírásait, a közbev ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. agrobusiness-menedzser

  A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik az agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalatokban működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: A végzett hallgató Elsajátítja -       a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket; -       a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. Érti -       a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre; -       a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket. Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri -       a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és veze ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens

  Kompetenciák (egyéni és társas):  Problémamegoldás, önállóság, eredményorientáltság, kreativitás, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, gyakorlati szemlélet, szakmaiság.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Általános turisztikai ismeretek, agroturisztikai alapismeretek, területi tervezési és programozási ismeretek, desztináció marketing és menedzsment, településfejlesztés, turisztikai kisvállalkozások és non-profit szervezetek menedzsmentje, helyi agrotermékek gasztronómiája, turisztikai termékek tervezése, szervezése, turisztikai pályázatírás.   Személyes adottságok, készségek:  * a turisztikai fejlesztések forrásainak ismerete, mind helyi, országos és európai szinten; * a turizmus, ezen belül az agroturizmus helyzetének komplex megítélése, a fejlődési tendenciák értékelése; * az agroturisztikai desztináció marketing és menedzsment elméletileg megalapozott korszerű kialakítása a helyi szolgáltatás szempontjainak figyelembevételével; * turisztikai és agrárjellegű vállalkozások menedzsment folyamatainak, technikáinak tervezése, irányítása; * az agroturisztikai pályázatkészítés általános és specifikus szabályainak alkalmazása; * menedzsment ismeretek birtokában részvétel csoportmunkában, munkatársak irányítása, más szakmai területek szakembereivel való együttműködés.   A szakképzettség birtokában végzettek képessé válnak az alábbi tevékenységek elvégzésére: * helyi turisztikai vállalkozások keresleti és kínálati viszonyainak feltérképezésére; * a cég/vállalkozás/intézmény szervezetének kialakítására és működ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. agrármarketing és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek- az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén;- gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására;- képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására;- munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák;- alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására. Az agrármarketing és kereskedelmi menedzser ismeri:- az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit;- a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát;- az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait;- az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.      Személyes adottságok és készségek:   A szakon végzettek - rendelkeznek szintetizáló és ökonómiai szemléletű gon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. aktuárius szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma feli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. aktuárius szakértő

   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.           A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma felismerő és megoldó készség; * pontos, alapos, megbízható munkavégzés; * információ rendszerzési és feldolgozási képesség; * érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt; * kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség; * rugalmasság a csoportmunkában; * személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; * a szakmai tová ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alapszintű közlekedési gazdasági mérnök

  A képzés célja:Elsősorban közlekedésmérnökök, de általában a műszaki képzésben végzett és a közlekedés, szállítás, logisztika, szállítmányozás különböző szakterületein dolgozó mérnökök számára elősegítse a menedzsment szemléletnek és ismereteknek az elsajátítását, amelyek lehetővé teszik mérnöki, alapvető műszaki-gazdasági ismereteik szállítmányozási, üzleti vállalkozási jellegű kiteljesedését és ez által fuvarozási vállalkozásaik eredményes működtetését és továbbfejlesztését, a közlekedési területre történő kiegészítését.A nemzetgazdaság és a közlekedési szakterület igényeit, elvárásait figyelembe véve olyan gazdasági mérnökök képzése a cél, akik:- képesek az alkotó műszaki tevékenységek gazdasági-vállalkozói szemszögből való hasznosítására,- alapozva műszaki ismereteikre, a megszerzendő új ismeretek képessé teszik marketing, pénzügyi, szállítmányozási, számvitel, humánpolitika stb. területeken keletkező problémák megoldására, illetve feladatok ellátására.A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismereteiket, képességeiket négy szinten, négy irányban fejleszthetik tovább:- megújíthatják és bővíthetik a műszaki szakmai ismereteiket,- megismerik a vállalkozások költség-hatékony, profitábilis működtetéséhez szükséges gazdasági ismereteket,- elsajátítják a vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen vezetői (management) képességeket,- a választott szakterületen továbbfejleszthetik képességeiket, kialakítják a szakmai, vezetői kompetenciá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages