• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Maisterihaku, Matemaattiset tieteet, Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu lähinnä tutkijan urasta kiinnostuneille. Sen sisältöä koskevat rajoitukset ovat vähäisiä ja opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet tai fysiikka. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op matematiikan syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana tutkimuslaitoksissa, yksityisissä yrityksissä tai julkishallinnon piirissä työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä soveltaa matemaattisia malleja ja edistyneitä laskennallisia työkaluja vaihtelevien empiiristen ilmiöiden kuvaamisessa ja isojen havaintoaineistojen analyysissä. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op suuntautumisvaihtoehdon syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Sopivia sivuaineita ovat tietojenkäsittelytiede (pakollinen) sekä esimerkiksi kauppatieteet, biologia tai fysiikka. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 60 op matematiikan ja matematiikan didaktiikan syventäviä opintoja, joista 20 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Matematiikan rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, kemia tai tie ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnon pääaineena on matematiikka.  Matematiikan kursseilla perehdyt monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin ja saat mahdollisuuden tutustua sekä koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen että kokonaan uusiin, kiehtoviin aihepiireihin.Pääaineen opinnot suoritetaan aineenopettajakoulutusta varten suunniteltujen tutkintovaatimusten mukaisesti, jotka osin poikkeavat matematiikan yleisen linjan tutkintovaatimuksista. Osa matematiikan kursseista on erityisesti opettajaksi aikoville suunnattuja. Muut opetettavat aineet suoritetaan sivuaineiden ja valinnaisten aineiden kokonaisuuksina. Opettajan pedagogisissa opinnoissa tutustut kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehdyt matematiikan opettamiseen käytännön tasolla Jyväskylän normaalikoulussa. Lisätietoja matematiikan opiskelusta. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaas ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Matematiikan maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Matematiikan maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, johon kuuluu matematiikan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. Opintojakso- ja sovellusaineiden valinnoilla voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Tampereen yliopisto tarjoaa tässä suhteessa erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi taloudellis-hallinnolliselle alalle aikoville. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat mm. tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Matemaatikon yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, vakuutusyhtiöt, pankit, teollisuus ja tutkimuslaitokset. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi hakeutua matematiikan maisteriopintojen lisäksi myös englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka sisältää tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintoja (ks. kansainväliset maisteriohjelmat). ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Matematiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaast ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opettajan maisteriohjelmassa syvennät ja laajennat tieteenalasi osaamista sekä perehdyt lisää aineesi opetukseen ja oppimiseen. Maisterivaiheessa suoritat myös opettajan pedagogiset opinnot (käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa). Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, luentoja, vierailuja sekä erilaisia projekteja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutuksen sisältö on esitelty opinto-oppaassa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinnon opinnoissa erikoistut johonkin matematiikan osa-alueeseen riippuen siitä haluatko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi, vai muihin työtehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkinto koostuvat pääaineen opinnoista, sivuaineiden opinnoista ja muista tutkintoon kuuluvista joko pakollisista tai valinnaisista opinnoista. Matematiikan pääaineen maisterivaiheen opinnoissa opintojesi sisältö riippuu suuresti siitä, haluatko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot kuitenkin keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnalle ei ole juurikaan rajoituksia, vaan valinnan voit tehdä oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Matematiikan opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Mathematics, Master of Science (2 years)

   Närmare information om naturvetenskaper se  http://www.abo.fi/ansok/naturvetenskapersok Information om ämnet matematik finns på http://www.abo.fi/ansok/matematiksok ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages