• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 128 items
 1. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto datorgrafiku, datorvadību un datoru tīklu tehnoloģijas problēmu risināšanai. Automātikas un datortehnikas speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatzināšanas un prasmes, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes ražošanā, datorgrafikā, datorvadibā un datortīklu sistēmu projektēšanā un īstenošanā problēmorientētu automātikas un datortehnikas risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, inteliģentām sistēmām arhitektūru izveidošanai un pārvaldībai, automātikas un datortehnikas projektu vadībai un tās tehnoloģijas pielietojumam. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts ie ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs. - Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi. - Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. - Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem. - Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas. - Skaidrot un popularizēt automātikas un datortehnikas lomu sabiedrībā. Studiju rezultāti - Spēj izmantot inženierzinātņu principus automātikas un datortehnikas metodes datorgrafikā, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā. - Spēj izskaidrot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru. - Spēj izmantot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu i ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Automātika un datortehnika- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai viņi varētu uzsākt darbu universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un kompānijās, spētu sekmīgi konkurēt darbaspēku tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē. Uzdevumi - Sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās. - Sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā. - Dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā. - Iemācīt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunas informācijas tehnoloģijas un teorijas. - Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem jauniem mācībspēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām. - Iemācīt studentus izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai. - Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs. Studiju rezultāti S ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Bachelor in Computer Science- Bachelor studies

  This programme focuses on fundamental, encyclopaedic training of professionals of the highest level of the widest range of computer science courses. The programme complies with the international standard of computer education Computing Curricula 2008 prepared by IEEE Computer Society and Association for Computer Machinery and includes the following courses as main subjects: • Algorithms and Data Structures • Architecture of Computer Systems • Artificial Intellect And Intelligent Systems • Data and Knowledge Base • Human and Machine Interactions • Digital and Symbolic Calculations • Software Engineering • Programming Languages • Information Management, Data Mining, Multimedia Systems • Modelling and Simulation • Methodology and Technological Principles of the Development of the Large Programme Systems • Hyper Textual Information Systems and Environments and Others. Carriers of this profession compile the elite of the worldwide computer community. The students of the given programme, starting with the 2nd course, may get scholarships of the IT companies. The students of the programme may get certification in the TTI Microsoft IT Academy. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Biznesa informātika- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un vakara studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kas prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos. Uzdevumi * Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un prasmi izmantot sistēmu teoriju zinātnes un biznesa attīstību veicinošu risinājumu izstrādē; * Integrēt vairāku biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas, dažādu RTU struktūrvienību un citu augstskolu pasniedzējiem sadarbojoties gan atsevišķu priekšmetu izstrādes un pasniegšanas līmenī, gan studiju programmā kopumā; * Studiju procesā izmantot jaunākos IKT sasniegumus, veicināt studentu patstāvīgo darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās; * Nodrošināt plānoto programmas studiju rezultātu sasniegšanu; * Sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā; * Nodrošināt studiju programmas elastīgumu un izmaiņu iespējas, nolūkā pēc iespējas labāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām un dažādu biznesa un IKT jomu attīstībai; * Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā. Studiju rezultāti Studiju programmas abs ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Administration (MBA)- Professional master studies

  Program description Program features a rich learning environment that involves students in comprehensive analysis of business organisations, functions, processes and management techniques. It also provides the knowledge and skills that will enable an effective contribution to the resolution of business problems. The program will prepare students for the challenges posed by the dynamic nature of business environment. Read more Learning goals and objectives Program prepares highly qualified managers with the necessary knowledge, in-depth entrepreneurial skills, paying particular attention to international business, which would facilitate the successful management of the enterprise. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Business Informatics- Master studies

  Business Informatics is about empowering enterprises by utilizing advantages of existing Information and Communication Technology (ICT) solutions, creating and introducing new ICT solutions corresponding to ever changing needs of the enterprises. The study programme welcomes students who are interested in systemic, integrated view on business and ICT. The study programme is designed according to the best European practice in business informatics programmes, global and regional industry trends. The curriculum of the programme ensures creative and challenging academic environment that facilitates development of professional and scientific competences. The aim of this study programme is to enable professionals to master systems thinking and engineering sciences and to be able to use, choose, develop and acquire information and communication technology (ICT) solutions that enable enterprise development. Moreover, it is aimed at ensuring that graduates of the programme can design intra- and inter-organisational information systems and are capable of participating in corresponding interdisciplinary and international projects. Career Options: Graduates of the study programme Business Informatics work for IT companies, public and private institutions using advanced ICT solutions, and consulting firms. They are qualified to fulfill a range of positions including Business Architect, Information Architect, Information Systems Architect, Information Engineer Information Systems Engineer, Systems Analyst and Designer, Busi ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Business Management in Digital Environment- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for those who are interested in computer science, design, business and believe that a good business can be successfully managed with the help of e-marketing and modern technologies. Upon successful completion of this programme, graduates can work as project managers in e- commerce, as website designers, managers in e- commerce departments in public institutions and private businesses. Study subjects: Business Communications, Marketing, Databases, Banking, Internet Technologies, Internet Marketing, Web Design, Accounting, Statistics for Economists, Operations Management, Commercial Law, Entrepreneurship, Basics of Graphic Design, Computer Networks, Computer Operating Systems, Innovations, Computer Graphics, Integrated Management Standards, Network Data Base-Systems, Multimedia Technologies, Electronic Documents Managements Systems, Computer Aided Software Engineering (CASE), Labour Law and Work Safety, Programming JAVA, Information Technology and Communications Law, Strategic Management E-Commerce and Money, Business Ethics, International Entrepreneurship, Business Simulation INTOPIA™, Bachelor Thesis ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Computer Control and Computer Science- Bachelor studies

  The program aims to provide basic academic education in Computer Science, as well as fundamentals of professional and research information technology, thus meeting the growing demand for specialists in this field. The objective is to train specialists who has: - knowledge and understanding of the Computer Science major aspects and concepts, including the most important and promising aspects of the present moment, - understanding of the wider range of disciplines of information technology, information technology issues affecting the sector and trends, - basic understanding of the information system life cycle and the tasks of its phases,basic skills of scientific research work. Career prospects and further studies Graduates of the Study Programme can work as information technology professionals (programmers, system analysts, computer network administrators, etc..) in Information and communication technology industry companies both Latvian and abroad, as well as in any state and private enterprise for doing ICT services works (banks, state and local authorities, educational institutions, etc.). Bachelor’s degree entitles graduates to continue studies in a respective Master’s study programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Computer Science- Bachelor studies

  The programme is designed according to recommendations of the ACM/IEEE Computing Curricula. It is awarded Euro-Inf Quality Label by European Quality Assurance Network for Informatics Education. After graduation students can continue studies on Master level. This programme offers five-module directions of the curriculum: - Theoretical computer science; - Software engineering; - Information systems; - Information technology; - Computer engineering. Graduates can fully integrate in the international scope of IT specialists. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages