• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Biology- Bachelor studies

  The aim of the study programme is to provide for DU students qualitative theoretical knowledge and research skill and competence acquisition in biology, theoretical and practical training in line with the state needs for successful involvement in national economy problem solving, competitiveness on Latvian and foreign markets as well as professional and academic further education. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Biology- Doctoral studies

  The aim of the study programme: highly qualified specialist’s preparation of the biological scientist who is able to move forward and solve the main problems in contemporary biology. The doctoral study programme in biology at Daugavpils University is being implemented in the subbranches of zoology and ecology with a narrower specification in zoology sub-branch – entomology and in ecology sub-branches – limn ecology and evolutional ecology. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Biology- Doctoral studies

  Program provides research based training in major fields of Biology: Biochemistry, Biotechnology, Botany, Cell Biology, Genetics, Ecology, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Microbiology, Molecular Biology and Zoology. The core part of the program is a research project under supervision of experienced academicians. Acquisition of transferable and academic teaching skills is required; three theoretical examinations have to be passed: field, specialization and language. The degree is awarded on the basis of Thesis, which are presented in an open seminar. The research results have to be published beforehand. The graduates have wide opportunities of academic and industrial employment. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Biology- Master studies

  The aims of the academic master’s study programme in biology: - on the basis of the bachelor’s study programme, to prepare high level specialists in the sphere of biology with deep theoretical knowledge and practical skills who are capable of independent decision making and creative scientific research; - to provide opportunities for students to prepare for continuing their academic education at Daugavpils University or other universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Bioloģija- Bak. studijas

  Studiju kursi: Klasiskās un modernās bioloģijas studiju kursi, dabas aizsardzības problēmu analīze un risinājumi, bioloģiskā procesa likumsakarības zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā, fizioloģijā un vēl daudzās citās dzīvības zinātnēs Apgūstot šo studiju programmu, tu varēsi: Kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā – visstraujāk augošā tautsaimniecības nozarē Latvijā un pasaulē un strādāt labi apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; Kļūt par meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa zināšanas ar apgūtajiem mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai; Kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai iestādēm; Veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem kolēģim; Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs! Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: Turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: BIOLOĢIJA, VIDES PLĀNOŠANA, SABIEDRĪBAS UN IESTAŽU VADĪBA, IZGLĪTĪBA (iegūstot kvalifikāciju „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” un „Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs”); Turpināt biologa izglītību citās Latvijas un ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Bioloģija- Bak. studijas

  Studiju programmas specializācijas: sākot ar studiju 3. semestri, studenti var specializēties šādās katedrās: •Augu fizioloģijas katedrā, •Botānikas un ekoloģijas katedrā, •Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā, •Hidrobioloģijas katedrā, •Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā, •Molekulārās bioloģijas katedrā, •Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā. Bioloģijas fakultātē ir mūsdienīgas auditorijas un arī laboratorijas, kurās studenti var izstrādāt savus zinātniskos darbus. Dažādu praktisko darbu īpatsvars studijās sasniedz apmēram trešdaļu. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Fakultātei ir cieša sadarbība studijās un pētnieciskajā darbā ar zinātniskajiem institūtiem, tādiem kā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Bioloģijas institūts, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt kursa un bakalaura darbus. Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām. Bioloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi: •apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus, vasaras kursos apgūt praktiskās iemaņas pētījumos dabā; •apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā; •veikt ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Bioloģija- Doktora studijas

  Bioloģijas DSP piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs: •augu fizioloģija; •biotehnoloģija; •botānika; •ekoloģija; •ģenētika; •cilvēka un dzīvnieku fizioloģija; •hidrobioloģija/hidroekoloģija; •mikrobioloģija; •molekulārā bioloģija; •zooloģija. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Bioloģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: augstākās kvalifikācijas speciālistu – bioloģijas zinātnieku sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu bioloģijas svarīgākās problēmas. Studiju programmā tiek piedāvāts: •studiju laikā apgūt svarīgākās bioloģijas zinātnes teorētiskās atziņas; •iespējas specializēties un padziļināti studēt interesējošas bioloģijas nozaru problēmas; •apgūt bioloģisko pētījumu mūsdienu metodoloģiju, izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošo aprīkojumu. Doktorantiem ir iespēja: •studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; •veikt pētījumus 18 specializētās laboratorijās Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Ekoloģijas institūtā un G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrā; •iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; • publicēties DU Sistemātiskās bioloģijas institūta izdotajos zinātniskos žurnālos „Baltic Journal of Coleopterology“ un „Acta biologica universitatis Daugavpiliensis“, kurus indeksē vadošie starptautiskie indeksēšanas centri; •piedalīties dažādās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Bioloģijas nozarē; •piedalīties dažādos zinātniskos projektos; •studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju; •kļūt par kompetentu (zinošu un konkurētspējīgu) speciālistu bioloģijas nozarē. Sekmīgi absolvējot programmu, doktorantiem iespējams: •strādāt par lektoru, pētnieku vai vadošo pētnieku augstskolā vai zinātniskajā institūtā; •iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas specifiskās zināšanas pētījumu tematikā. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Bioloģija- Mag. studijas

  Studiju programma dod iespēju: padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs, padziļināt zināšanas vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku saistītajos kursos, attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs. Studiju programmas saturs: bioloģijas aktuālās problēmas; evolucionārā ekoloģija; sistemātiskā bioloģija; lauka / eksperimentālo pētījumu metodoloģija; šūnu fizioloģija; daudzfaktoru biometrija; bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas; maģistra darba izstrāde; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Bioloģija- Mag. studijas

  No 2018./19. gada - jauna apakšprogramma: Bioinformātika. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu, piemēram, genoma nukleotīdu vai proteīnu aminoskābju virkņu, gēnu ekspresijas datu un proteīnu struktūru datorizēto analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei. Bioinformātikas apakšprogrammā ir jāapgūst obligātie kursi ar bioinformātiku saistītās bioloģijas un datorzinātnes jomās, kā arī, atkarībā no iepriekšējās izglītības, papildus jāapgūst atsevišķi pamatkursi bioloģijā vai datorzinātnēs. Bioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā. Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta: - priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā; - mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm: augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā; - pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages