• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
  1. Master of Science in het toerisme

    1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in de complexiteit van toerisme als een geïntegreerd en globaal systeem van bestemmingen, verplaatsingen, motieven en impact, gekenmerkt door een verwevenheid van actoren, instellingen, ondernemingen. 2. Het domein van het toerisme benaderen vanuit milieukundige, socio-grafische/maatschapelijke en management/bedrijfsmatige invalshoeken en situeren in relatie tot economisch gerelateerde studies en ontwikkelingen binnen een internationale context. 3. Gevorderde vaardigheden bezitten in het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, trends en oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen, sturingsinstrumenten en strategieën binnen het domein van het toerisme. 4. Effectief meewerken aan het uitwerken van een beleid op niveau van een toeristische organisatie of bedrijf of van een aan toerisme gerelateerde organisatie en bedrijf, rekening houdend met bedrijfskundige, technologische en juridische aspecten. 5. Marketing en marktonderzoek in het domein van het toerisme opzetten. In samenwerking met een (multidisciplinair) team een strategisch plan in de toeristische sector concipiëren en uitvoeren, rekening houdend met aspecten van management, competitiviteit en duurzaamheid. 6. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving (onder andere de bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties). 7. Een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke method ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
  2. Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

    1. Gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen aanwenden bij het oplossen van complexe problemen en bij de begeleiding van de bewegende mens in de context van lichamelijke opvoeding, beweging en sport bij diverse doelgroepen. 2. Inzicht hebben in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 3. Nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren en beoordelen vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten. 4. Inzicht hebben in het werkveld en de rol van de beroepsbeoefenaar in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire professionele setting. 5. Gefundeerde, kritische en creatieve standpunten innemen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 6. Op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig een synthese maken, en integreren in innoverende praktijkvoorstellen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 7. Verzamelen, verwerken en interpreteren van complexe kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een realistische, (multi)disciplinaire onderzoeksvraag in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegin ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community