• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 74 items
 1. Concrete mixer driver

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Chauffeurs ● Plant de werkzaamheden (co 00871) - Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …) - Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, ….) - Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …..) - Bepaalt/Controleert de reisweg ● Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek (co 00872) - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig - Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften - Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten - Controleert op diefstal van goederen ● Rijdt met het voertuig (co 00873) - Past de straatcode correct toe - Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels - Respecteert rij- en rusttijden - Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen - Rijdt zuinig - Rijdt defensief - Stelt, bij pannes, de oorzaak vast - Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf ● Treedt op bij ongevallen (co 00874) - Schat de situatie in - Voorkomt erger - Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….) - Biedt eerste hulp - Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen - Evacueert passagiers - Gaat om met agressie van betrokken personen - Vult een ongevallenformulier in ● Communiceert intern en extern (co 00875) - Gebruikt GSM en boordcomputer - Registreert de eigen werkzaamheden - Communi ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Electrotechnician

  ● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c) - Wisselt informatie uit met collega’s - Volgt instructies op - Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding - Werkt in teamverband ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01115) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Sorteert afval - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken - Werkt ergonomisch - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op ● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01116) - Plaatst en gebruikt stellingen en hoogtewerkers - Plaatst en gebruikt ladders - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden ● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (co 01117) - Gebruikt gepaste machines en gereedschappen - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt en contro ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Instructor B

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op provinciaal/landelijk niveau - Begeleidt sporters tot op provinciaal/landelijk niveau op het vlak van fitheid en gezondheid - Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, talentscouts, scoutingsteam, bestuur) ● Volgt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Meet effecten en resultaten - Rapporteert over effecten en resultaten - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het (begin)niveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een gesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond - Identificeert incentives en obstakels om recreatieve en/of competitieve prestaties te leveren zowel op technisch als tactisch vlak ● Werkt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau uit volgende de visie van de organisatie (G120401 Id8660- ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Lasser-monteerder

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01746) - Wisselt informatie uit met collega's - Overlegt met collega’s over de samenstellingsvolgorde - Overlegt met collega’s over te nemen veiligheidsmaatregelen - Houdt werkdocumenten bij - Rapporteert aan leidinggevenden ● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01747) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt de constructietekening, de eventuele werkvoorbereiding en de lasmethodebeschrijving ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01637) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Sorteert afval en beschermt het milieu - Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam - Slaat gereedschappen en materiaal op ● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01748) - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Construction plant operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00787) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00788) - Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00789) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies - Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Diamond worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Zaagt/verdeelt de diamant (co 00743) - Scant de diamant - Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant - Plaatst de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant - Correcte inpassing in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning - Volgt het verdeelproces op - Vult het technisch dossier permanent aan ● Snijdt de diamant (co 00744) - Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm - Voert een verwerkingstest uit - Controleert de verwerkingsmethode van de machine - Start de machine op - Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters - Vult het technisch dossier permanent aan ● Slijpt de diamant (co 00745) - Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant - Vult het technisch dossier permanent aan - Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap - Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces - Voert een verwerkingstest uit - Start het slijpproces op - Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen - Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig - Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters - Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen ● Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid (co 007 ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Initiator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c) - Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op recreatief en regionaal niveau - Begeleidt sporters tot op recreatief en regionaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid - Geeft informatie over de praktische organisatie van een sportsessie - Introduceert sporters in een sportorganisatie - Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters - Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, assistenten, bestuur) ● Volgt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c) - Zoekt verbeterpunten - Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures - Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.) ● Bepaalt het beginniveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c) - Organiseert een gesprek - Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond - Identificeert incentives en obstakels om te sporten ● Werkt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau uit volgens de visie van de organisatie (G120401 Id8660-c) - Neemt deel aan het werkoverleg - Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.) - Rapporteert, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bartender

  ● Richt de ruimtes en de bar in en zet deze opnieuw op orde (G180101 Id14311) - Organiseert de eigen werkzaamheden - Verzorgt de mise-en-place alvorens de dienst te starten - Controleert de temperatuur van de dranken - Schat benodigde hoeveelheden in op basis van de aanwezige voorraden en de verwachte drukte - Vult koelkasten en rekken aan met dranken volgens het “First In First Out” principe - Stelt de dranken op een ordelijke en aantrekkelijke manier aan de toog op - Schilt en snijdt fruit en perst sappen - Zorgt voor een voorraad ijs - Bewaart afgedekte dranken en ingrediënten koel - Zet de ingrediënten, benodigdheden en decoratie (rietjes, servetten, roerstokjes, ….) voor het bereiden en garneren van drank binnen handbereik - Maakt toestellen gebruiksklaar (koffiemachine, tapkraan, afwasmachine, …..) - Controleert de netheid van de glazen en koelt een aantal glazen voor - Zet het meubilair in de zaal netjes en voorziet de tafels van drankkaarten, kaarsen, …. ● Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (co 00450) - Reinigt tafels, stoelen en ander terrasmeubilair - Reinigt de terrasvloer - Reinigt de asbakken en de vuilnisbakken - Staat in voor de mise-en-place van het terras (asbakken, kaarten, voorraad bestek en servetten, vuilniszakken, …) - Schikt tafels en stoelen en zorgt voor de algehele netheid van het terras (opruimen van bloembakken, speelgoed, papiertjes, peuken, …) - Reageert gepast op wisselende weersomstandigheden (regen, zon, …) - S ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Moped and motorcycle mechanic

  ● Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke, collega’s en klanten (I160701 Id12485-c) - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursdocumentatie …) - Ontwikkelt mondelinge communicatie (voornamelijk van technische aard) met klanten om hun klachten en wensen beter te kunnen begrijpen en identificeren - Interpreteert de klachten, wensen van de klant - Herkent de soorten metalen en kunststoffen van de bromfiets en motorfiets - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Geeft intern bestellingen door rekening houdend met kosten en leveringstermijnen ● Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie om aan zijn verantwoordelijke over te maken (I160701 Id21511-c) - Schat de technische schade na een ongeval in functie van zijn eigen werk - Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren ● Controleert en assembleert de onderdelen van bromfietsen en motorfietsen vóór levering (I160701 Id32288-c) - Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, CO-meter, …) - Pakt de bromfietsen en motorfietsen uit - Controleert de staat van het voertuig - Controleert de werking van alle onderdelen (motor, remmen, ophanging, stuurinrichting, schakelsysteem, verlichting…) - Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig (koelvloeistof, motorolie, remvloeistof, …) - Stelt het voertuig af e ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Process operator ‘Garments, Ready-To-Wear Clothing and Furniture Upholstery Prototypes’

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c) - Leest de productieorder en/of technische fiche - Leest codes en symbolen - Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten - Beoordeelt de netheid van de werkpost ● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c, H241101 Id17189-c/19695-c) - Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur - Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur - Controleert de werking van de machine/apparatuur - Stelt parameters manueel of computergestuurd in ● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c) ● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c) - Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking - Controleert de eigen bewerkingen ● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c, H241101 Id25900-c) - Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…) - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal ● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c) - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen - Vervangt onderdelen ● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 00541) - Sorteert afval volgens de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages