• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 75 items
 1. hegesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök képes hegesztett szerkezetek gyártására, a gyártás felügyeletére, egyszerű hegesztett szerkezetek tervezésére; Képes a minőségbiztosítási rendszernek a hegesztés területén való működtetésére; Képes a hegesztési feladatokhoz a megfelelő hegesztő rendszerek megválasztására; Képes a hegesztő rendszerek kiépítésére, korszerű hegesztő rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános anyag-szerkezettan, kötések szilárdságtana, anyagvizsgálati eljárások; hegesztési technológiák, hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása, automatizálás, robotok.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapozó ismeretek: Anyag-szerkezettan, Hegesztett kötések szilárdságtana, Roncsolásos anyagvizsgálat, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Hegesztő eljárások, Hegesztő berendezések; Szakma-specifikus tudáselemek: Acélok hegesztése, Nemvas anyagok hegesztése, Felrakó hegesztés, Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett szerkezetek gyártása, Automatizálás, robotok, Minőségmenedzsment, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. kivitelező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a kivitelezés minőségbiztosítási alapelveit, gyakorlati megvalósítását és az ehhez kapcsolódó szakirodalmat,- az alapvető építéstechnológiai eljárásokat,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezési alapjait,- a jogszabályokat és a szakmai szabályozásokat. A szakon végzettek alkalmasak:- a gyorsan változó építési technológiák szakmai alapelveinek alkalmazására,- az építéskivitelezés során felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, a feladatok kreatív megoldására,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezésére,- építéskivitelezési feladatok szakmai vezetésére az alapképzettségüknek megfelelő területen. Személyes adottságok, készségek:- kreativitás,- strukturált gondolkodás,- problémamegoldás,- kommunikáció,- minőség iránti elkötelezettség,- szervezőkészség,- képesség önálló munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek- a magas- és mélyépítési beruházások kivitelezésének tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, az építési technológiák és építési folyamatok minőségének megtervezésére és biztosítására, a feladatok komplex megoldására a társadalmi, környezeti, közgazdasági és jogi összefüggések figyelembevételével,- a nyílt európai építési piacon való eredményes részvételre. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. műemlékvédelmi szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:    - a műemlékvédelem elméleti alapjait,   - a műemléki kutatás és tervezés folyamatát,   - a társművészetek műemlékvédelemben betöltött szerepét,   - a történeti tervezés módszereit és a történeti anyaghasználat gyakorlatát. A szakon végzettek alkalmasak:   - a kutatási és tervezési folyamatban felmerülő szakmai problémák felismerésére és kezelésére,   - az épületkutatás és épületdiagnosztikai feladatok végzésére és koordinálására. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a történeti és műemlékvédelem elméleti ismeretek elmélyítése, melynek eszközei:   - problémafelismerési és -megoldási készség,   - történeti építészeti anyagtani és szerkezeti ismeretek és azok kreatív alkalmazása a kortárs megoldásokkal,   - jó kommunikatív képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   - speciális tervezői szakterületeken: épülettervezés, szerkezettervezés, környezet- és tájépítészeti tervezés,   - épületperiódus kutatás és diagnosztikai vizsgálatok. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. természeti és kulturális örökség menedzser

  A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak  * a természet- és örökségvédelemmel és -fejlesztéssel kapcsolatos elméleti tárgyakat a gyakorlatban is alkalmazni;  * a természetvédelmi bemutatás, ismeretterjesztés és átfogóbb örökségvédelmi (tehát a kulturális értékekre is vonatkozó) ismeretek átadására;  * ökoturisztikai és világörökségi helyszínek fenntartható fejlesztésére, menedzselésére.  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A végzettek képesek * a könyvtárak külön gyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére; * a természeti és kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására; * a természeti és kulturális örökség reflexív bemutatására; * a természeti és kulturális örökség menedzselését végző intézmények korszerű irányítására; * a természeti és kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé; * a magyar és az egyetemes természeti és kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés megszervezésére; * a természeti és kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére. A képzés során elsajátítható tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * a társadalomtudományok, a természettudományok, az építészet és az építészettörténet megfelelő ismeretanyaga; * a természeti kulturális örökségről való gondolkodás története; * a természeti és kulturális örökség elmélete; * a természeti és kulturális örökség kezel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. építésztervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak.A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a gyorsan változó építészeti trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit és eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén.A szakon végzettek alkalmasak:- a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, - építészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén.Személyes adottságok, készségek:Kiemelt feladat az építészeti kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség, - kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- strukturált gondolkodás, - hatékony problémamegoldás, - jó kommunikatív képességek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: épülettervezés, környezettervezés, belsőépítészeti tervezés),- speciális építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: látványtervezés, építészeti grafika, ipari, műemléki rekonstrukciók tervezése, mérnöki létesítmények formai tervezése stb.). ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. építőipari igazságügyi szakmérnök

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- épületek, építmények (pl. tűz-, rezgés, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdasági elemzése,- kárbecslés és biztosítás,- a beépített szerkezetek minőségével és élettartam-vizsgálatával összefüggő ismeretek,- bírósági gyakorlat (jogi ismeretek),- ingatlan-gazdaságtan,- ingatlannyilvántartás és ingatlanfejlesztés,- banki értékbecslés,- a szakértői gyakorlat és a szakértés metodikája,- az építési minőségi előírások rendszere ,- komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalmazása. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- káresetek okának kivizsgálására,- építési hibák okának feltárására,- káresetek bekövetkezésében szerepet játszó körülmények és személyek felelősségének meghatározására,- káreseményt követő javítási, helyreállítási munkák meghatározására,- ingatlan-értékbecslési feladatok ellátására,- építmények műszaki állapotának felmérésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző, problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat- és konszenzusteremtő készség. A szakember a továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - Igazságügyi szakterületen, amely mindenkor az Igazságüg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. épületszigetelő szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a hang-, hő- és vízszigetelésekkel kapcsolatos hazai és a legjelentősebb külföldi szabályozást,- a szigetelések általánosan elterjedt és alkalmazott anyagait, technológiáit, ezen belül: a környezeti zajterhelés mérsékléséhez szükséges eljárásokat, a fokozott épületenergetikai követelményeket teljesítő megoldásokat, illetve a talaj-, tető- és üzemi víz elleni megbízható szigetelési eljárásokat,- fenti szerkezetek az épület egészébe történő integrálásának tervezői, szakértői, valamint kivitelezési gyakorlatát,- a szigetelésekhez kapcsolódó épületfizikai összefüggésrendszert,- a műszaki fejlesztés várható irányát és legújabb eredményeit. A szakon végzettek alkalmasak:- az épületszigetelés három fő szakterületén (hang-, hő- és vízszigetelés) felmerülő elméleti és gyakorlati problémák gyors felismerésére, ezek kreatív megoldására,- az épületszigetelések területén magas szintű szakértői, tervezői, kivitelezői műszaki ellenőri feladatok ellátására,- a szigetelésekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, oktatási, szemléletváltási szerep betöltésére.Személyes adottságok, készségek:- műszaki érzék, tervezőkészség,- problémafelismerési és -megoldási készség,- a strukturális gondolkodás és hatékony problémamegoldás,- csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják fel a végzettek:- a tervezés és általános sza ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Architectural Artist

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőművész a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészet több aspektusának főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről. - Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszerek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Civil Engineer

  A képzés célja építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterületen leggyakrabban alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok tulajdonságait és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapvető tervezési elveket és módszereket. - Ismeri az alapvető építéstechnológiai eljárásokat, az alkalmazott munka- és erőgépek működési elveit. - Ismeri a talajmechanikai, alapozási elveket, módszereket. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban leggyakrabban használatos mérési és alapvető földmérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a híd-műtárgy építési-fenntartási szakmai elméleti gyakorlati módszereket. - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó informatikai és infokommunikációs módszereket, eljárásokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterülethez kapcsolódó fontosabb szabványokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterületen fontosabb munka- és tűzvédelmi követelményeket, a környezetvédelmi előírásokat. - Ismeri az építési munkákhoz szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, minőségbiztosítási, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait és alapvető követelményeit. - Ismeri az építőmérnöki szakterül ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Architectural Engineer

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítéshez kapcsolódó - a vonatkozó rendeletek szerint e szakképzettség birtokában közvetlenül végezhető - tevékenységek (szerkesztői, rajzolói, műszaki előkészítői, építéskivitelezési, épületfenntartási, építőanyag vagy épületelem gyártási és forgalmazási, hatósági, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építészmérnök a) tudása - Rálátása van az építészethez kapcsolódó humán tudományokra, az építészetre ható társadalmi folyamatokra. - Ismeri az építészet történet fontosabb korszakait, alkotásait, a kortárs építészet és társművészetek megjelenési formáit, rálátása van a települések fejlődésének történetére. - Érti az ember, az épített és a természeti környezet közötti alapvető kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az épületek tervezésének alapelveit, lépéseit. - Ismeri a jellemző épületfajták fontosabb funkcionális, társadalmi és jogszabályi követelményeit. - Ismeri az épületek alapvető konstruálási és méretezési elveit, jellemző megoldásait, az építés anyagainak tulajdonságait, különös tekintettel az épületfizikai, tűzvédelmi és egyéb szabványokban rögzített műszaki követelményekre. - Ismeri az energiahatékony és környezettudatos építés korsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages