• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 12 items
 1. informatikai szakember az elektronikus oktatás területén

  A képzés célja:     A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakemberek az elméleti ismereteken alapuló gyakorlati képzés és önálló feladatok megoldása során az elektronikus tananyagok tervezésére, összeállítására és kidolgozására vonatkozó tudást és tapasztalatokat szerezhetnek.     A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára, az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában válhatnak fontos munkatárssá.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:     – Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,     – Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,     – Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,     – Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,     – Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség     Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:     A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kötött – kors ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Computer Science Engineer

  A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A mérnökinformatikus a) tudása - Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. - Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok). - Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. - Birtokában van a mért jelek feldolgozásával, rendszerek és hálózatok modellezésével, szimulációjával és szabályozásával kapcsolatos alapismereteknek és mérnöki szemléletnek. - Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Computer Scientist

  A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A programtervező informatikus a) tudása - Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai. - Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai. - Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programoz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Business Informatics Engineer

  A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A gazdaságinformatikus a) tudása - Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. - Ismeri és érti az analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, statisztika, illetve a számítástudomány alapvető fogalmait és összefüggéseit, valamint az alkalmazási területekhez kapcsolódó rutinszerű problémák formális modelljeit. - Ismeri és érti az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat és összefüggéseket, értelmezni tudja a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók adatait, és a köztük lévő összefüggéseket. - Ismeri és érti a vállalat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. E-commerce System Designer Specialist

    A képzés célja speciális informatikai és üzletviteli ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Ismeri a világpiacon működő nagy webáruház rendszereket. Online és mobil webáruház-rendszereket tervez, telepít, konfigurál és üzemeltet. Webáruház adatbázis-rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet. Ismeri és alkalmazza az e-kereskedelmi szolgáltatások menedzsment irányelveit. Biztonságosan üzemelteti a webáruházak IT rendszerét. Távoli rendszerfelügyeletet biztosít webáruházak számára. Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít. Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt a partnereknek, és munkatársaknak.   Készségek, a szakképzettség alkalmazása:   A speciális informatikai és üzletviteli ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük, felsőfokú szakismeretük és vállalkozási tapasztalatuk birtokában képesek   az online kereskedelembe való belépés informatikai és üzleti lehetőségeinek elemzésére és az előnyök azonosítására, az online marketing eszköztárának használatára; az online kereskedelem informatikai rendszer-alkalmazás megtervezésére, megrendelésére, működtetésére és a működés monitorozására; nemzetközi online kereskedelmet biztosító jelenleg elérhető informatikai nagyrendszerek és hálózatok (online felületek és hálózati-üzleti modellek) kezelésére és működtetésére; sikeres online kereskedelmi tevékenységhez sz ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; -     képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; -     megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; -     részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; -     elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; -     az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; -     az üzleti rendszerek fejlesztésére irá ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó - képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; - képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; - megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; - részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; - elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.  A képzés során megszerezhető ismeretek: - ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; - az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; - az üzleti rendszerek fejlesztésére irányuló tevékenységek hatékonyságát mérni tudja.  A képzés során megszerezhető személyes adottság ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. információtechnológiai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * magasszintű informatikai ismeretek, programozás, telekommunikáció, web- és szoftverfejlesztés területén; * IKT eszközök minőségi szintű felhasználásának adaptálási készsége saját munkaterületén; * rendszerszemlélet; * IKT projektmenedzsment ismeretek; * a 21. század hálózati információs társadalom ismérveinek elsajátítása; * műszaki, technikai vezetői kompetenciák; * az információtechnológiai eszközrendszer alkalmazása módszertani alapjainak megismerése; * a világhálón elérhető szolgáltatásoknak innovatív alkalmazása munkájukban, a felmerülő kérdésekre adekvát és konstruktív válaszok megfogalmazása.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundanciamentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához és adminisztrátori szinten történő üzemeltetéséhez szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeret; * információs rendszerek tervezésének módszertani kérdéseinek ismerete; * a Mac OS X operációs rendszer átlátása; * a Mac OS X felhasználói környezet alapvető logikai struktúrájának használata az IKT innovációs lehetőségekre fókuszálva; * egy adott vállalkozás beindításához szükséges IT-technológia kiválasztása, méretezése és használata; *  a projektek előkészítéséhez, megvalósításához, ellenőrzéséhez és fenntartásához szükséges elméleti ismereteket elsajátítása; * a web-fejlesztés feladatrend ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. általános informatikus szakmérnök

  Alkalmazható tudáselemek, ismeretek:* Gondolkodási folyamatok megtervezése,* A tanultak számítástechnikai alkalmazásainak rendszerezése,* Gráfelméleti kutatások alkalmazása a gyakorlati élet különböző területein,* Gépi fordítás, fordítóprogramok,* Kiszámíthatósági és algoritmuselméleti problémák,* Informatikai területen rendszerszemléletű tervezés, szervezés és üzemeltetés.Személyes kompetenciák:* prezentációs készség,* kommunikációs rugalmasság,* konfliktusmegoldó készség, kapcsolatteremtő készség,* kompromisszumkészség,* közérthetőség,* nyelvhelyesség,* fogalmazó készség,* logikus gondolkodás,* rendszerező képesség,* gyakorlatias feladatértelmezés,* áttekintő képesség.A szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazásakompetencia követelményei:* szakmai ismeretek és azok adekvát alkalmazása,* eszközök interaktív használata,* problémamegoldó gondolkodás,* együttműködés, * szociálisan heterogén környezetben való működés,* megbízhatóság,* teljesítőképesség, * autonóm cselekvés, * felelősségvállalása különféle gazdálkodó szervezetek IT részlegeinél. ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages