• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30 items
 1. Aviation Transport- Professional master studies

  The Master study programme will equip experienced aviation industry personnel with the necessary knowledge of the complex disciplines and an understanding of the technical, operational and maintenance pressures impacting flight operations and CAMO engineering. The aim of the programme is to prepare students for work in the construction and maintenance of aviation transportation infrastructure, operation and maintenance service for aircraft mechanical systems and technical systems of avionics, system operation analysis and design. The programme covers compulsory disciplines ranging from general courses, theoretical courses and courses of information technologies to specialized courses. Limited choice subjects are divided according to related specialization and include following courses: Aircraft Maintenance and its Technical Management, Computer Methods for Test Planning and Data Processing, Theoretical Fundamentals of Flight Safety, Aircraft and Systems Reliability Strategy, Methods and Means of Diagnostics of Aircraft Electrical Systems, Analysis and Synthesis of Aircraft Power Supply System, Structure Optimization of Aircraft Navigation Complexes, etc. Career Options: Aviation specialists can work in a variety of positions including aircraft operation and maintenance engineers in airports, engineers-designers in aircraft and aviation system production companies, engineers in aviation maintenance companies, researchers in research centres and airfreight logistics specialists in logistic companies. In addition ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Jūras transports- Prof. mag. studijas

  Studijas programmā paredzētas divas specializācijas: - jūras transporta vadības inženierija; - jūras transporta ekspluatācija. Studiju saturs - visi studējošie apgūst vispārējo pedagoģiju un psiholoģiju un pētnieciskā darba metodoloģiju, padziļina iepriekšējās studijās iegūtās zināšanas kvalitātes nodrošināšanā un vadībā, informāciju tehnoloģijās, vadības zinībās, transporta ekonomikā un finansēs, izvērsti analizē jūras transporta sasniegumus un problēmas, zinātniskajos semināros iegūst diskusiju un prezentācijas prasmi u.c. Atkarībā no izvēlētā studiju pamatvirziena un maģistra darba specifikas, studējošie apgūst specializācijas un brīvās izvēles priekšmetus, kas ļauj padziļināt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā jomā. Prakses laikā maģistranti iepazīst reālās novitātes un problēmas nozares industrijas tehnoloģijās un vadības sistēmās, pilnveido teorētiskajās studijās iegūto zināšanu izmantošanas iemaņas lietišku nozares uzdevumu risināšanā, praktiski apzina un izvērtē maģistra darba izvēlētās tēmas aktualitāti un piedāvāto risinājumu novitāti, kā arī savāc, apkopo un sistematizē materiālus maģistra darba izstrādei. Karjeras iespējas: darbs uzņēmumu, organizāciju, iestāžu un to struktūrvienību vadītāju, galveno un vadošo tehnisko speciālistu, kā arī pētnieku, pedagogu u.c. amatos jūras transporta vadības un ekspluatācijas jomā. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība- Mag. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kuras saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi • Attīstīt studentos sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā • Studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus, tai skaitā informācijas tehnoloģijas, kas nodrošina dažādu problēmu efektīvu risināšanu loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā • Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu Eiropas universitāšu mācībspēkiem • Nodrošināt studentu un mācībspēku mobilitāti konsorcija partneruniversitāšu ietvaros • Nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgajām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās • Rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu veikšanā • Sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: • Spēj risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresur ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Transportsistēmu vadīšana- Prof. mag. studijas

  Maģistra programma paredzēta iemaņu iegūšanai praktisko pētījumu jomā transporta sistēmu pārvaldībā, kā arī zināšanu attīstībai tehniskās apkopes jomā. Studiju programma orientēta uz kvalifikācijas paaugstināšanu aviācijas nozarē strādājošajiem speciālistiem. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Dzelzceļa elektrosistēmas- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās 2) profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženieris dzelzceļa elektrosistēmās. Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmu nozarē. Profesionālā maģistra studiju programmas apjoms ir 60 kredītpunkti, apmācības ilgums ir 1,5 gadi vai 120 kredītpunktu apjoms un apmācības ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās, un 2 vai 3,5 gadi attiecīgi nepilna laika (neklātienes) studijās. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti dzelzceļa elektrosistēmas nozares teorētisko pamatu priekšmeti. Studiju programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles mācību priekšmeti dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs. Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikgadējās RTU studentu zinātniskajās un tehniskajās konferencēs. Šo konferenču materiāli arī tiek ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Aviācijas transports- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā 2) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija. Maģistra profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, lai tiktu iegūta aviācijas transporta nozarei nepieciešamā izglītība, kura nodrošina aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanu, sistēmu darbības analīzi un projektēšanu. Studiju noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju aviācijas transporta sistēmas inženierim adaptēties darba tirgū un dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi Maģistra profesionālā studiju programmā fundamentālo zinātņu, nozares teorētisko, nozares speciālo priekšmetu lekcijās, praktiskajās nodarbībās par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem, prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) studenti pielieto iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā. Studenti studiju programmā iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas pielieto maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā. Studiju rezultāti Zināšanas (zināšanas un izpratne). ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Dzelzceļa transports- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā 2) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženieris dzelzceļa transportā. Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa transporta nozarē un bakalaura akadēmisko grādu mašīnzinātnē. Studiju programma tiek īstenota 3 virzienos. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 3 virzieniem: I. Dzelzceļa ritošā sastāva virziens ar specializāciju: a. Dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves); b. Dzelzceļa ritošais sastāvs (vagoni). II. Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens; III. Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju: a. Sliežu ceļš; b. Ceļa mašīnas. Studiju programmā “Dzelzceļa transports” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles studiju priekšmeti dod iespēju studentiem izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs. Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikga ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Transporta elektronika un telemātika- Prof. mag. studijas

  Atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma programmas rezultātā iegūst šādu grādu (un kvalifikāciju): 1) Profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā 2) Profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija. Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar maģistra profesionālo izglītību transporta elektronisko un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai šādās specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: • nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību un sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu praksē; • rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; • nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; Studiju rezultāti Paredzēts, ka pēc studiju programmas apgūšana ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Transporta sistēmu inženierija- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas beigšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālā maģistra grāds transportsistēmu inženierijā 2) profesionālā maģistra grāds transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācija. Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir zinoši transporta sistēmu organizatorisko, tehnoloģisko, tehnisko, informatīvo un matemātisko nodrošinājumu jautājumos. Starptautiskā mērogā transportam ir paredzēta īpaša loma, jo no tā darbības ir atkarīga ārējo ekonomisko saišu attīstības kvalitāte un efektivitāte jebkurā valstī. Sevišķa loma mūsdienīgās transporta sistēmās ir progresīvajām tehnoloģijām, kas saistītas ar multimodālo un intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veida izmantošanu (dzelzceļa, automobiļu ,jūras, aviācijas un cauruļvadu) un to optimālo kombināciju. Norādītais virziens ir viens no sarežģītākajiem un ietilpīgākajiem no tehniskā un tehnoloģiskā viedokļa. Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas "Transporta sistēmu inženierija" tiek realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS 0253 izvirzītājām prasībām. Mērķis Studiju programmas mērķis ir attīstīt profesionālās , radošās un pētniecības prasmes transporta sistēmu inženierijā , lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu. Sagatavot speciālistus ,kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, nodrošināt plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu ,zinību padziļinātu i ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Master droit, économie, gestion mention gestion de l'environnement

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/32093 ...

  Provider NameUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages