• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Eiropas integrācija un globālā attīstība- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” ir izteikti starpdisciplināra programma - tā apvieno politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes studijas un sagatavo augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu pasaulei ļoti nozīmīgā jomā – attīstības politikā, kas ir ne tikai attīstīto valstu palīdzība jaunattīstības valstīm – tā ietekmē visas pasaules valstis, veicinot labklājību globālā mērogā. Programma attīsta tādas zināšanas, kompetences un prasmes, kas nodrošinātu absolventiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, valsts un starpvalstu institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā, tā paver iespēju studēt mūsdienīgā starptautiskā vidē ar studiju biedriem no ārvalstīm. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+. Programmas mērķis un uzdevumi Bakalaura studiju programmas „Eiropas integrācija un globālā attīstība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar tādām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas nodrošinātu viņiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, tās institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā, padarītu viņus konkurētspējīgus darba tirgū un sagatavotus darbam valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektor ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociālā antropoloģija- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas Sociālā antropoloģija mērķis ir sagatavot starptautiskajiem sociālās antropoloģijas standartiem atbilstīgus sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu iekļauties gan praktisku problēmu izpētē un risināšanā, gan akadēmiskajā izpētes un izglītības darbā. Moduļu sistēma ļauj piesaistīt daudzus viespasniedzējus, tādējādi sociālās antropoloģijas studentiem ir iespēja klausīties, strīdēties un galu galā kārtot pārbaudījumus pie pasniedzējiem no, piemēram, Bērklijas, Oksfordas, Tallinas, Tartu, Maksa Planka Sociālās Antropoloģijas institūta un citām augstskolām. Šī pati moduļu sistēma ļauj dinamiski apgūt tādus priekšmetus kā, piemēram, „Biznesa antropoloģija”, „Urbānā antropoloģija”, „Nāves vēsture”, „Politikas un ekonomikas antropoloģija”, „Dzimte un dzimums”, „Kā saprast ārprātu” vai dažādu pasaules reģionu etnogrāfijas (līdz šim pasniegti Dienvideiropas, Sibīrijas, Ķīnas, Klusā okeāna salu, Skandināvijas, pēcpadomju telpas etnogrāfija, bet plānotas tiek arī citas tuvas un tālas, bet noteikti – nezināmas pasaules kultūras). ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Socioloģija- Mag. studijas

  Programmas mērķis un uzdevumi Socioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā. Studiju procesā tiek izmantota individuāla pieeja un LU noteiktajā kārtībā ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi, ja tā atbilst studiju programmas specifikai. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds socioloģijā. Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: sagatavot augsti kvalificētus speciālistus socioloģijā, sociālās politikas un sociālā darba vadībā Latvijas sociālās attīstības vajadzībām; sniegt studentiem zināšanas par jaunākajām tendencēm un inovatīvām pieejām mūsdienu socioloģijas teorijā; attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam socioloģijā un atbilstošās profesionālas darbības jomās; attīstīt prasmes pielietot zināšanas nepazīstamā situācijā un plašākā starpdisciplinārā kontekstā, kas saistīts ar viņu studiju jomu; veidot studentos prasmes iegūtās zināšanas izmantot sabiedrības pārvaldības laukā, attīstīt prasmes sociālo problēmu identificēšanā, analīzē, risināšanā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Demogrāfija- Doktora studijas

  2016. gadā uzņemšana nav plānota. Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās. Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi: •pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju; •attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt; •iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu); •prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās; •publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos; •pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā; •piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Socioloģija- Doktora studijas

  Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: - socioloģijas teorija un vēsture, - lietišķā socioloģija, - sociālā antropoloģija, - sociālā politika un sociālā darba organizācija, - kultūras un masu komunikācijas socioloģija, - lauku socioloģija, - organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, - politikas socioloģija. Programma atbalsta jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm. Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi. Profesori iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas un konkurētspēju starptautiskā mērogā. Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), teorētiskie kursi, zinātnisku publikāciju sagatavošana, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi (6 semestri) pilna laika klātienē vai 4 gadi (8 semestri) nepilna laika klātienē. Programmā ir 10 budžeta vietu. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komun ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Socioloģija- Bak. studijas

  Socioloģijas bakalaura studiju programma sniedz zināšanas par sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem sabiedrībā un indivīda vietu tajos. Socioloģijas programma ietver ievadkursus sociālajās zinātnēs, socioloģijas teorijas un socioloģisko pētījumu metožu kursus, kā arī daudzus specializācijas kursus par konkrētām sociālām problēmām un mūsdienu sabiedrības attīstības jautājumiem. Programmas obligātajā daļā iespējams: - iepazīt sociālās teorijas (klasiskās socioloģiskās teorijas, makro-socioloģiskās un mikrosocioloģiskās teorijas, antropoloģiskās un postmodernās teorijas); - izprast socioloģisko pētījumu metodes (kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes); - iegūt iemaņas veikt patstāvīgu pētniecisko darbu (to attīsta kursa darbs un bakalaura darbs); - izprast socioloģijas virzienus un specifisku pētījumu metožu padziļinātu apguvi; - izvēlēties vienu no trim specializācijas moduļiem – ekonomikas socioloģiju, sociālo antropoloģiju vai sociālo politiku un sociālā darba organizāciju. Darba iespējas Pēc socioloģijas studijām LU ir iespējams izvēlēties vienu no trim galvenajiem profesionālās karjeras virzieniem – darbu valsts pārvaldē, socioloģisko pētījumu firmās vai akadēmisko karjeru. Mūsu studiju programmas absolventi strādā gan ministrijās un pašvaldībās, gan lielākajās socioloģisko pētījumu firmās par projektu vadītājiem, par pētniekiem un docētājiem akadēmiskajās iestādēs – pētnieciskajos institūtos un universitātēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Augstas kvalifikācijas speciālisti vadošam darbam valsts pārvaldes, pašvaldību un citās institūcijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kā arī zinātniski pētnieciskam darbam, kuri: - ir kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un spēj analizēt un risināt problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā; - pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences; - pārzina socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences; - prot lietot zinātniskā darba metodes, patstāvīgi veicot socioloģisku pētījumu; - prot patstāvīgi lietot sociālo zinātņu pamatzināšanas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages