• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 72 items
 1. Viestintätieteiden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Koulutusohjelman ydin on laaja-alaisen viestintänäkemyksen välittäminen opiskelijoille. Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Ohjelmassa yhdistetään erikoisala- ja organisaatioviestinnän, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen sisältöjä monitieteisesti uutta arvoa luovalla tavalla. Teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti viestintä- ja mediataitojen oppimiseen. Digitaalisuus on olennainen osa oppimista: se on sekä väline että analyyttisen tarkastelun kohde. Koulutusohjelman perustaa täydennetään liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisiä valmiuksia kehit­tävien opintojen avulla. Koulutusohjelmassa on moduulirakenne: moduulien ydinkurssit ovat kaikille yhteisiä, ja sen lisäksi opiskelija voi valita, mitkä moduulit suorittaa kokonaan. Ohjelma tarjoaa siis sekä laaja-alaisen pohjan että mahdollisuuden erikoistua jollekin viestinnän osa-alueelle. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma, viestintätieteiden pääaine, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Kolmivuotisessa kandidaattiohjelmassa tarkastelet kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta. Ohjelmassa voit opiskella erikoisalaviestintää, diskurssintutkimusta, digitaalista viestintää, mediatutkimusta ja teknistä viestintää. Ohjelma perustuu ajatukseen siitä, että erilaiset ammatit sekä jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle nyky-yhteiskunnassa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Logopedian maisteriohjelma sisältää logopedian syventävät opinnot. Niiden lisäksi suoritetaan valinnaisia opintoja. Maisteriopinnot sisältävät syventäviä teoriaopintoja puheen, kielen ja viestinnän häiriöistä sekä niiden tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Lisäksi maisteriopintoihin kuuluu metodiopintoja ja käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on maisteriopinnoissa kaksi, joista toinen on neljän kuukauden mittainen kokopäiväinen harjoittelu. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa. Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat: vuorovaikutus kuntoutus puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, teologian maisteri (2 v)

  Ohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistutaan luennoille ja opiskellaan erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan tai tutkijan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa tenteissä voidaan tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehitetään ohjatusti seminaarissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, uskontotiedettä ja museologiaa. Voit sovittaa opinto-ohjelmaasi joustavasti kokonaisuuksia myös muista maisteriohjelmista ja laatia opintosuunnitelmastasi yksilöllisen painottaen omaa erityisosaamistasi ja mielenkiinnon kohteita. Maisteriohjelmassamme valmistut kaksivuotisen päätoimisen opiskelun myötä filosofian maisteriksi. Työelämävalmiuksien lisäksi saat valmiudet tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin. Yhteisiä opintoja järjestetään kulttuurintutkimuksen metodologiassa. Opit etnografian ja arkeologian käytäntöihin ja lähdekritiikkiin, harjoittelet tekstianalyysin ja visuaalisen analyysin menetelmiä sekä tutustut multimodaalisten aineistojen analysointiin. Lisäksi perehdyt kulttuurintutkimuksen teorioihin ja filosofisiin perusteisiin. Yhteisiin opintoihin kuuluvat myös ajankohtaiset ja aiheeltaan vaihtuvat teemaseminaarit ja -projektit sekä työelämäopinnot. Oman tieteenalasi syventävissä opinnoissa perehdyt alan keskeisiin aineistoihin, metodeihin ja teorioihin oman tutkimusprojektin, pro gradu -tutkielman laatimisen myötä. Tutkielmasi aihe sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja työn etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti sekä graduseminaarissa että henkilökohtaisessa ohjauksessa.  Opetusmuotoihimme kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet. Opetusmuodot tähtäävät ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)

  På magisternivån finns det många valmöjligheter, så att du kan studera det du själv främst är intresserad av och sådant som du tror dig ha nytta av i arbetslivet. Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, uppstår det även synergieffekter och möjligheter till innovativa grepp och avhandlingsämnen utanför studielinjernas traditionella tyngdpunktsområden. Du som valt studieinriktningen för nordiska språk kan fördjupa dina kunskaper om svenska språkets historia, dialekter och slang, våra ortnamn och personnamn, svenskans ställning i Finland och i världen, språkideologi och språket i samhället, hur man skriver bra och talar övertygande, hur samtal fungerar, språket i sociala medier och om språkkontakt och flerspråkighet. Du som valt studieinriktningen för litteratur kan fördjupa dig i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturforskning. Bland våra delområden finns bland annat barnlitteratur, populärlitteratur, feministisk litteraturteori och lyrikteori. Om du valt studieinriktningen för historia kan du fördjupa dig i idéhistoria, kulturhistoria eller i ekonomisk, global eller politisk historia. Särskilda delområden är även historiebruk, samtidshistoria och historia i digitala kulturer. Du som valt studieinriktningen för Nordenstudier fördjupar dig i en studieriktning i kultur- och områdesforskning som erbjuder kunskap om de nordiska länderna skilt för sig, Norden som helhet, eller det nordliga i en vidare mening. Utbildningen betraktar Norden ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv med betoning både på ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tarkoituksena on mahdollistaa sinulle sukupuolentutkimuksen erityisalueisiin syventyminen. Ohjelmassa syvennyt feministiseen teoretisointiin ja keskusteluihin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Teorioiden rinnalla opintosi sisältävät sukupuolentutkimuksen metodologioihin ja keskeisiin tutkimusalueisiin keskittymistä sekä erikoistumisen johonkin teemaan itsenäisen tutkielman muodossa. Näiden opintojen lisäksi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen työharjoittelu mahdollistaa sinulle oman alan työkokemusta. Työharjoittelupaikkoina toimivat usein esimerkiksi koti- tai ulkomaiset kansalaisjärjestöt sekä ministeriöt. Maisteriohjelman opintosuunnitelmassa huomioidaan kiinnostuksesi kohteet ja jo suorittamasi opinnot. Voit tarvittaessa sisällyttää erityisopintoja muiltakin tieteenaloilta opintosuunnitelmaasi. Ensimmäisenä vuonna opiskelusi painottuu tieteenalan syventävien opintojen suorittamiseen, tutkimusmetodologian opiskeluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Maisteriohjelman toisena vuonna keskityt pro gradu -tutkielman tekemiseen ja kirjoittamiseen ja osallistut graduseminaariin samalla kun suoritat valinnaisia opintoja. Tutkielmasi aihe sovitaan ohjaajan kanssa yhteistyössä. Tutkielmasi etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti tapaavassa graduseminaarissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa. Opiskelusi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa tapahtuu monitieteisessä ympäristössä, joka mahdollistaa eri alojen soveltamis ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelma on sisällöltään laaja. Se kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet. Maisteriohjelmassa saat valmiudet tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan työskentelyyn. Rajaat ohjelman laajasta sisällöstä aihealueen, johon erityisesti haluat syventyä ja erikoistua. Oman erikoisalan lisäksi opintoihin kuuluu mm. oppialan historiaa ja yhteiskunnallisia kytkentöjä sisältäviä opintoja. Opinnoissa voit perehtyä yhteen tai useampaan seuraavista tutkimusaloista: tekstin- ja diskurssintutkimus, toisen kielen oppiminen ja käyttö, keskustelunanalyysi, sosiolingvistiikka, kielipolitiikka ja vähemmistökielten tutkimus, kielikontaktien ja kielen muutoksen tutkimus, kielihistoria ja etymologia, kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, sanaston- ja terminologian tutkimus, tietokirjallisuus ja tietokirjoittaminen tai nimistöntutkimus. Sisältöjen kirjo tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen. Yhtenä mahdollisuutena on suuntautuminen aineenopettajaksi. Siinä tapauksessa puolet maisterin tutkinnon opinnoista on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja. Maisteriohjelmassa on valittavana viisi opintosuuntaa. Oman opintosuuntasi valitset opintojesi alussa. Voit erikoistua suomen kieleen, Viron kieleen ja kulttuuriin, Unkarin kieleen ja kulttuuriin tai suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen, jolloin perehdyt tarkemmin itämerensuomalaisiin kieliin, saamelaisiin kieliin, mordvaan, mariin, permiläisiin kieliin, ugrila ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti joko määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan. Keskeinen osa ohjelman sisällöstä liittyy juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Sen lisäksi ohjelmaan sisältyy runsaasti keskeisten teorioiden ja metodien hallintaan liittyviä opintoja, jotka luovat pohjan osallistua monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri puolilta. Tieteidenvälisyyden lisäksi ohjelman opetuksessa korostuvat erilaiset oppimista tukevat työskentelytavat kuten luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen oppiminen. Erilaisten opetus- ja työskentelymuotojen välityksellä opit keräämään ja analysoimaan tietoa, ratkaisemaan ongelmia sekä kartutat työelämänkin kannalta tärkeitä yhteistyö- ja johtamistaitoja. Voit myös sijoittaa opintoihisi kokonaisuuksia muista maisteriohjelmista.  Merkittävässä asemassa ovat myös työelämäopinnot.  Määrättyyn alueeseen keskittyvän kannalta tärkeässä roolissa on vaihto ja/tai kenttätyö tällä alueella. Mikäli et jo hallitse valitsemasi alueen kannalta keskeistä kieltä, opintoihisi kuuluu myös kieliopintoja. Opintoihisi kuuluu oma tieteellinen tutkielma (pro gradu), jonka valmistumista tukevat seminaarit ja säännölliset tapaamiset oman ohjaajasi kanssa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages