• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Civil Engineering- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Application of of Numerical Methods in Civil Engineering, Advanced Materials in Civil Engineering, Timber Materials and Structures, Structure Optimization, Bridges, Traffic Roads, Cement- based Composites and Structures. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Būvzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot vispusīgi izglītotus zinātniskos darbiniekus, pedagogus, uzņēmējus un pārvaldes darba speciālistus. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Hidroinženierzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augsta līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi, lai nodrošinātu tādu pētniecības darba līmeni hidroloģijas, hidrotehnikas un ūdenssaimniecības apakšnozarēs, kas atļauj pilnvērtīgi iekļauties starptautiskās sadarbības projektos. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Civil Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in civil engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of civil engineering sciences, problems and theories in the field of civil engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Landscape Architecture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the landscape architecture science. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of landscape architecture sciences, problems and theories in the field of landscape architecture sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Water Management (Water Engineering)- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in water engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of water engineering sciences, problems and theories in the field of water engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Būvniecība- Doktora studijas

  Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē. Uzdevumi a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; b) izstrādāt promocijas darbu; c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Studiju rezultāti Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu. Nākamās nodarbinātības apraksts Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Doktora studijas

  Doktora studiju galvenais mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un strādāt par lektoriem, asistentiem, pētniekiem augstskolās un pētnieciskajos institūtos. Papildus tam doktora programmas mērķis ir gatavot augsta profila speciālistus gan privātajiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas nodrošina iedzīvotājus ar siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju Uzdevumi Studiju programmas uzdevums ir veicināt siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozares attīstību, sagatavojot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā jomā, attīstot prasmi formulēt un patstāvīgi risināt aktuālas zinātniskās problēmas, ziņot par pētījumu rezultātiem un publicēt tos, kā arī iegūt pedagoģiskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas un pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - zina un izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - zina un spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia