• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Būvniecība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas būvniecības speciālistus – profesionālos maģistrus ar specializāciju būvmateriālu un būvkonstrukciju, būvdarbu organizācijas un ēku energoefektivitātes jomā, darbam būvuzņēmējdarbībā, kā arī valsts un pašvaldības pārvaldes iestādēs, kuri ir spējīgi patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veicināt Latvijas lauku un pilsētu būvniecības attīstību. Specializācijas virzieni: - būvmateriāli un būvkonstrukcijas, - būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, - ēku energoaudits un energoapsaimniekošana, - akustika, - koksnes izmantošana būvniecībā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Civil Construction and Real Estate Management- Professional master studies

  The Master study programme is a combination of engineering, economics, management and communication. It is designed for professionals in the field of business administration, real estate management and civil engineering who wish to manage international projects for building construction and real estate in the future. The programme enables students to adapt to foreign environments and to become acquainted with different mentalities and habits. The programme strives to educate entrepreneurs and managers in the latest developments in the field of building entrepreneurship and real estate development. Career Options: Graduates can work in real estate companies, house management companies, civil construction and building projects, governmental institutions and local governments. They are qualified to fulfil various positions including manager, project manager and construction manager. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Architecture- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. Professional postgraduate programme “Architecture” is designed to provide students with professional postgraduate level education and practical experience of a high quality in architecture and urban planning, as well as deep theoretical knowledge in architecture and urban planning science, which would be beneficial for correspondent scientific field and grow Latvian intellectual potential in accordance with European Union standards and priorities due to ongoing process of globalization. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ainavu arhitektūra un plānošana- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Karjeras iespējas Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Arhitektūra- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” plānota kā loģisks un kvalitātīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā. Specializācija: arhitektūra un pilsētplānošana. RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru. Programmas saturs Maģistra programmā plānoti sekojoši galvenie studiju bloki: Noazares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā - arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitātes aspektus, pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus. Uzņēmējdarbības, vadzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM – būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma pamati, arhitektūras un plā ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Arhitektūra- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (budžeta vietas): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Maģistra profesionālā studiju programma „Arhitektūra” ir otrā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. Mērķis Maģistra profesionālās studiju programmas „Arhitektūra” mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm: * UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, * Eiropas Savienības Direktīva 2013/55/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV 2001. gada 20. jūnija likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV MK 2002. gada 21. maija noteikumi Nr.194 „Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, * LV MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: * sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par būvprojektu izstrādāšanas principiem, kuriem jāatbilst arhitektūras estētiskajām un tehniskajām pra ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un neklātienes studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pēc programmas pabeigšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējadrbības un nekustamā īpašuma vadīšanā 2) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija 3) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija (jauna). Maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, kas sagatavotu speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: • nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā; • nodrošināt studentiem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Telpiskās attīstības plānošana- Prof. mag. studijas

  Starpdisciplinārā studiju programma Telpiskās attīstības plānošana piedāvā “atslēgas” zināšanas un iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas teritoriju attīstības praktisko jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības vadīšanu vietu, pilsētu, reģionu pilnveidošanai, atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek izstrādājot kursa darbus konkrētām vietām, teritorijām - apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai. Maģistra grāda ieguve ietver gan galvenās studiju sastāvdaļas (telpiskās attīstības, stratēģisko un vides plānošanu, GIS, projektu vadību), nodrošinot ievirzi būtiskāko zināšanu, vērtību un teoriju apguvē, gan specializācijas virzienus, kas dod iespēju izvēlēties studijas atbilstoši studentu interesēm. Programma ietver lekcijas, seminārus, kursa darbus un lauka studijas, prakses publiskajās institūcijās un plānošanas birojos profesionālo iemaņu apguvei un maģistra darba izstrādi, rezultātā iegūstot Maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju Telpiskās attīstības plānotājs. Studiju laikā tiek nodrošinātas daudzveidīga prakse pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos - kursi: Prakse reģionos; Prakse pašvaldībā; Specializācijas prakse (apdzīvoto vietu plānošana); Telpiskās attīstības plānošanas prakse. Studenti tiek aicināti piedalīties doktorantūras skolā “Zemes resursi un to ilgtspējīga attīstība”. Studiju laikā ir iespēja radošai sadarbībai ar studentiem no citām Latvijas un ārvalstu augstskolā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Landscape Architecture and Planning- Master studies

  The aim of the study programme is to provide students with knowledge and skills necessary for the work in landscape architecture as qualified specialists who are able to carry out research activities, analysis, development planning, maintenance, revitalization and management of territory improvement and greenery arrangement of landscapes, public outdoor space and private outdoor space independently or in a team. The content of the programme ensures the acquisition of the master’s level knowledge which envisages to study theoretical study courses and study courses of sub-disciplines, acquire the basics of the research activities, methods of research, gain the necessary knowledge and experience during traineeship. The graduates of the programme are able to: - understand the importance of heritage landscapes and nature heritage in the development of the economy; - develop the guidelines, methodology and recommendations for landscape management, protection, preservation and restoration; - deal with the problems of science and practice in consulting and design companies/organisations, national and municipal institutions; - apply the acquired academic knowledge when dealing with ecological, aesthetic and social problems of the landscape in preserving cultural and nature heritage and ensuring landscape sustainability; - organise the process of work in cooperation with the specialists of related sectors, plan and manage the work, work in teams in accordance with the project development time schedule. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ģeomātika- Prof. mag. studijas

  Atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, studijas beidzot, iegūst - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā, vai - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā un inženiera kvalifikāciju ģēodēzijā un kartogrāfijā. Studiju programmas mērķi: - sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā; - sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā; - sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā; - sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu; - sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra. Studiju rezultāti Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos ins ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages