• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: National Security

No translation available for Finnish. Showing the original language.

National Security

Course Information

Būtinas minimalus išsilavinimas -
Socialinių, humanitarinių ir kitų sričių bakalauras.
Bendras apibūdinimas
Nacionalinio saugumo studijų programos siekis – ugdyti kvalifikuotus specialistus, gerai išmanančius kintančią tarptautinio ir vidaus saugumo situaciją, gebančius atlikti sisteminę nacionalinio saugumo grėsmių ir iššūkių analizę bei teikti rekomendacijas valstybės institutams ir nevyriausybinėms organizacijoms. Nacionalinio saugumo specialisto profesinė priedermė – gebėti įvertinti konkrečią saugumo situaciją šalyje, regione ir tarptautinėje arenoje konkrečiomis sąlygomis ir integruoti politines bei pilietines pastangas, atsižvelgiant į saugumui kylančias grėsmes bei iššūkius, pasiekti šalies socioekonominiam ir politiniam stabilumui ir piliečių gerovei reikšmingų nacionalinio saugumo politikos tikslų. Magistrų programa orientuota į parengimą kūrybiškų, iniciatyvių politikos mokslų specialistų, gebančių reaguoti į sparčiai kintančios tarptautinės aplinkos iššūkius ir teikti pagrįstas, sisteminiu pagrindu kuriamas rekomendacijas, pasiūlymus bei tikslines programas valstybės institucijoms, visuomeninėms viešojo saugumo organizacijoms.
Programos rezultatai = nacionalinio saugumo specialisto kompetencijos/kvalifikacijos.
Nacionalinio saugumo specialistas disponuoja kompetencijomis:
1. Kompleksiškai spręsti nacionalinio saugumo problemas;
2. Atlikti nacionalinio saugumo situacijos ir politikos tyrimus ir inicijuoti pokyčius;
3. Vadovauti nacionalinio ir viešojo saugumo struktūrose, atstovauti šalies interesus regioninėse, ES, NATO ir kitose tarptautinio saugumo organizacijose.
4. Telkti ir palaikyti socialinių ir politinių saugumo tinklų veiklą, įtraukiančią ir vienijančią valstybinės valdžios ir pilietinės visuomenės išteklius ir iniciatyvas.
Studijų tikslai.
Siekiant, kad magistrantai išlavintų Nacionalinio saugumo specialistui reikšmingas kompetencijas, organizuojant Nacionalinio saugumo studijas, siekiama sudaryti magistrantams palankias akademines sąlygas:
(1) įsisavinti žinių, leidžiančių plėtoti sisteminį požiūrį, užtikrinantį išmanymą apie:
a) nacionalinio saugumo problemų kompleksiškumą; b) nacionalinio saugumo politikos pažinimo (tyrimo) mechanizmus; c) saugumo grėsmių šaltinius ir informacinius – komunikacinius saugumo užtikrinimo mechanizmus; d) saugumo politikos instrumentų, mechanizmų taikymą lokaliniame, regioniniame bei globaliniame lygmenyse.
(2) Nacionalinio saugumo žinių pagrindu lavinti gebėjimus rengti nacionalinio saugumo politikos instrumentus (scenarijus, programas, projektus), vykdyti nacionalinio saugumo mokslinius tyrimus, realizuoti praktikoje nacionalinio saugumo politikos sprendimus; koordinuoti tarpinstitucinį valstybės ir visuomenės bendradarbiavimą viešojo saugumo srityje;
(3) Lavinti gebėjimus savarankiškai planuoti mokymosi procesą, naudotis įvairialype informacija, bendradarbiauti, perteikti informaciją skirtingoms auditorijoms, prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų tobulėjimą ir veiklą.
Studijų rezultatai
Nacionalinio saugumo magistras demonstruoja aukštos kvalifikacijos politikos mokslų specialisto kompetencijas, jei:
(1) Supranta nacionalinį saugumą ir su juo susijusių tematinių žinių esmes, jas apibūdina, nušviečia diskursus, teorijas, faktus, jų tarpusavio ryšius; argumentuotai konceptualizuoja teminius objektus, jų raiškos sritis ir paskirtis; įvardina veiksnius, reikšmingus šalies, regiono ir globalinio saugumo sistemai ir stabilumui, demokratinio pilietinio dalyvavimo kultūrai ir socialinės gerovės kūrimui .
(2)Geba kūrybiškai taikyti teorines ir metodologines viešosios politikos analizės prieigas, tarpdisciplininiuose tyrimuose derinti skirtingų sričių informaciją ir efektyviai ją remtis sprendžiant nacionalinio ir tarptautinio saugumo problemas.
(3) Geba kritiškai vertinti socialinių, politinių-administracinių procesų ir institucijų santykių ir sąveikų modelius, didžiųjų ir mažųjų valstybių nacionalinių interesų realizavimo strategijas skirtingo lygio (regioninėse, globaliose) praktikose, brandinti visuomenių pilietiškumo ir demokratijos kokybę bendravalstybinio saugumo politikos stiprinime.
(4) Geba gilinti grupinio ekspertinio darbo, viešųjų komunikacijų įgūdžius, realizuojant skirtingų socialinių grupių, tautų ir valstybių tarpusavio kooperacijos ir integracinių saugumo užtikrinimo projektus.
(5) Pastoviai atnaujina saugumo studijose įgytas žinias ir gebėjimus, puoselėja vertybes, įtvirtinančias tolerancijos, dialogo ir taikos kultūros tarp tautų bei demokratinį konsensusą tarpvalstybiniuose santykiuose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Nacionalinio saugumo magistrantų žinios, vertybės, gebėjimai ir patyrimas plėtojamas taikant auditorinio ir savarankiško darbo formas, grindžiamas probleminio ugdymo mokymo metodologija. Ją taikant studijų procese pabrėžiamos šios tarpusavyje susijusios ir viena kitą papildančios vertybės, mokymo ir mokymosi veiklos:
1) Tarpprofesinis dialogas tarp studentų, tarp jų ir dėstytojo; tarp akademinės bendruomenės ir įvairių NS institucijų bei organizacijų. Aktyvių veiklų metu analizuojami kontekstai, sprendžiamos vienos disciplinos ribas peržengiančios kompleksinės, sudėtingos nacionalinio, regioninio ir globalinio saugumo problemos. Į svarstymus įtraukiami įvairių profesinių sričių ekspertų ir piliečių požiūriai. Taip išvengiama sustabarėjusių šablonų, problemų sprendimo kategoriško apibrėžtumo ir vienpusiškumo.
2) Problemų sprendimas per veiklą. Studijų programos turinio centras – kompleksinės nacionalinio saugumo problemos, kurių studijos apima integruotas įvairių dalykų žinias, įvairius jų junginius, būtinus siekiant per aktyvią studentų veiklą plėtoti supratimą ir lavinti jų kompetencijas. Kadangi studentai dažniausia susiduria su trijų tipų problemomis – akademinėmis (studijų), scenarijaus (įsivaizduojamo vaidmens nacionalinio saugumo srityje) ir gyvenimo (žinių taikymo praktikoje ir grįžtamojo ryšio), tad dėstytojas yra visų šių problemų artikuliavimo ir sprendimo nuoširdus pagalbininkas bei studento mokymosi pastangų rėmėjas, organizuojanti aktyvias studento veiklas.
3) Aktyvi magistrantų veikla. Dėstytojas derina sandų programas su studentų poreikiais, organizuoja studentų veiklas, skatina tyrimus ir įžvalgas, susijusias su problemomis, jų sprendimo taisyklių, būdų, priemonių ir išteklių paieškomis, sprendimų argumentavimu ir vertinimu, grįžtamųjų ryšių užtikrinimu. Studijų metu vykdoma trijų tipų studentų aktyvi veikla orientuota į problemų apibrėžimą, sprendimo būdų paieškas (tyrimus), sprendimų argumentavimą ir vertinimą: intencija, signifikacija ir transcendencija. (1) Intencinė veikla siejama su siekiu studijų metu telkti dėmesį į visuomeniškai reikšmingus problemiškus NS objektus, problemų sprendimą tarpprofesinio dialogo būdu. Šiai veiklai atlikti taikomi tokie metodai, kaip probleminė paskaita, diskusijos, debatai, mokslo darbų studijos, praktinės užduotys, skirtos problemoms analizuoti ir sprendimo būdų paieškai. (2) Signifikacija – objekto sampratos sureikšminimo, įsisavinimo ir plėtojimo veikla, kuri vykdoma taikant šiuos metodus: pokalbius su NS ekspertais, atvejų, istorijų studijas, tyrimus, metarefleksijas (mokymasis iš situacijų, kad nekartoti klaidų), refleksijas (klausimus/apmąstymus/atsakymus), seminarus (pranešimų rengimą ir pristatymą). (3) Transcendentinė veikla – objekto sampratos taikymas naujame kontekste; šiai veiklai plėtoti taikomi tokie metodai kaip projektų rengimas ir vykdymas, straipsnių, analitinių apžvalgų, tyrimų ataskaitų, programų, scenarijų rengimas, situacijų modeliavimas, magistro baigiamojo darbo rengimas.
4) Ypatinga pagarba magistrantų orumui: asmeninė magistrantų patirtis pripažįstama kaip teisėtas žinių šaltinis greta žinių, kurių semiamasi iš mokslo darbų, vadovėlių, ekspertinių tyrimų, dėstytojo pateikiamų teminių apžvalgų ir užduočių. Kompleksines nacionalinio saugumo problemas magistrantai sprendžia bandydami identifikuoti gero sprendimo sąlygas, vadovaudamiesi asmenine, savo kolegų, NS ekspertų patirtimi, padedami dėstytojų. Magistrantai jungia savo turimą patirtį su naujomis studijų metu įgyjamomis žiniomis, susijusiomis su įvairiais nacionalinio saugumo kontekstais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
(1). Studijų rezultatams vertinti Klaipėdos universitete taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, per egzaminų sesiją nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumavus.
(2). Studijų procese derinami studijų metodai su pasiektų studijų rezultatų vertinimo metodais. Numatomoje studijų programoje naudojami tarpiniai rezultatų vertinimai už atliktas savarankiško darbo užduotis, jų pristatymą, aktyvų dalyvavimą užsiėmimuose, įgytų žinių bei įgūdžių demonstravimą. Kursų metu dėstytojai studentų žinias ir gebėjimus vertina taikydami tarpinius koliokviumus: apklausą raštu, testus, projektų aprašus. Pasiekti žinių ir gebėjimų rezultatai matuojami taikant studentų savianalizes, apžvalgas, probleminius rašto darbus, pranešimus, ataskaitas; naudojant aktyvaus dalyvavimo studijų procese skalės rodiklius, kurie leidžia pamatuoti ir palyginti skirtingą įsitraukimo į studijų procesą lygį. Magistro baigiamojo darbo vertinimą reglamentuoja Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų rašto ir meno darbų bendrųjų reikalavimų aprašas (KU. 2010, Senato nutarimas Nr.11-56).
(3). Auditorinio ir savarankiško darbo metu pasiekti rezultatai vertinami laikantis KU Senato patvirtintos dešimtbalės proporcinės įgytų žinių vertinimo sistemos. Skiriant savarankiško darbo užduotis atsižvelgiama į šiam darbui atlikti būtinas laiko sąnaudas, sudarant studentui sąlygas siekti geriausių rezultatų. Studijų procese užtikrinamas atliktos savarankiško darbo užduoties viešas pristatymas ir grįžtamasis ryšys su dėstytoju (dėstytojo komentarai žodžiu ir raštu, įterpiami pačiame darbe). Neteisėtu būdu, nesąžiningai užduotis atlikę studentai

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education university type

Credits: 

90

Provider Information

Provider Name: 
Klaipeda University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Political Science
Awarding body:

Klaipeda University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84