• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Course Information

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty:

• Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaaminen
o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.
o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin.

• Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen
o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.
• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaaminen
o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.
• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaaminen
o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.
o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä
• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaaminen
o Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsitellään mm. luennoilla, joissa työelämäedustajat esittelevät organisaatioidensa toimintaa.
• Metsäasiantuntijuuden hyödyntämisen osaaminen työelämän kehittämistoiminnassa
o Metsäalan työelämäyhteistyössä toteutuvia opintoja, joiden teema voi vaihdella vuodesta toiseen. Näissä opinnoissa korostuvat työelämäläheinen toteutustapa, opiskelijan oman osaamisen hyödyntäminen, vastuun kantaminen sekä projektimainen toteutustapa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
Provider Contact Info: 

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
0400 896963 040 7106408

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Metsätalousinsinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Luontoympäristön käytön perustana on luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyödyntäminen. Metsätalousinsinööri on metsäalan monipuolinen osaaja, joka hallitsee metsäluonnon hoidon ja käytön, sekä suojelun kysymykset, ja osaa soveltaa niitä eritasoisissa suunnittelu- ja operatiivisen tason tehtävissä. Metsätalouden koulutuksesta valmistuu metsätalouden asiantuntijoita, jotka työskentelevät monentyyppisissä tehtävissä metsä- ja ympäristöalalla. Koulutus antaa opiskelijoille laajan kokonaisnäkemyksen metsätalouteen painottuvasta, kestävästä luonnonvarojen käytöstä. Valmistumisen jälkeen voi työskennellä metsäasiantuntijana metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa, joissa työ voi olla esim. metsänomistajien neuvontaa, metsien hoidon ja käytön suunnittelua ja organisointia, puunhankinnan tehtäviä tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia esim. itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä tai alan projekti-, myynti-, markkinointi- ja opetustehtävissä.

Metsätalouden opinnoissa läpileikkaavana teemana on ekosysteemilähestymistapa, jolla tähdätään kestävään metsäluonnon ja yhteiskunnan eri tarpeet ja toimijat huomioivaan toimintatapaan. Metsäluonnon dynamiikan ymmärtäminen ja biotalouden kehittämistarpeet asettavat lähtökohdat opinnoille, joissa painottuvat kestävän metsätalouden sekä pohjoisen metsäluonnon käytön periaatteet. Luonnonvarojen älykäs käyttö ja työelämäläheisyys nivoutuvat kaikkiin oppimisen sisältöalueisiin. Opinnoissa korostuu monipuolisten viestintätaitojen oppiminen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI