• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 155 items
 1. Earth Scientist

  A képzés célja földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képesek a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatok ellátására, a Föld rendszerszemléletű megértésére, és jelenségeinek bemutatására, a négydimenziós gondolkodásra, és hogy hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Ismerik a Föld erőforrásait (levegő, víz, talaj, ásványi nyersanyagok és energiaforrások), az azokkal való környezettudatos gazdálkodást. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A földtudományi kutató a) tudása - Ismeri a földtudományi szakterület főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott egyszerűbb matematikai, informatikai eljárásokat. - Ismeri a földtudományok legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt elméleteit és modelljeit. - Tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival. - Rendelkezik a természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. - Ismeri és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek földtudományok körébe sorolható alap ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

  1. Having a general knowledge and understanding of theoretical chemistry and its applications in chemistry and chemistry related disciplines such as biochemistry, material science and physical chemistry. 2. Having advanced knowledge of a specialized branch of theoretical chemistry and insight into its applications 3. Having a general scientific attitude to critically asses, analyze and develop problem solving steps for well-defined problems in relation to theoretical chemistry and its applications. 4. Having experience in data acquisition and literature surveys. 5. Having knowledge of and experience with the computational and mathematical techniques of theoretical chemistry. 6. Being prepared to work as an expert in the use and development of computational techniques in molecular sciences, to work with innovative pharmaceutical, petrochemical and new-materials industries. 7. Being prepared for doctoral research studies in chemistry, physics, life or material sciences. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. experimentális toxikológus

    Általános kompetenciák:* a kutató-fejlesztő munka, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai gyakorlat magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* a toxikológia különböző területeivel kapcsolatosan megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a különböző vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerése;* a kutató-fejlesztő, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai munka magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és komplex szemléletű alkalmazása.   Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:* Az experimentális toxikológusok a vegyi anyagok (pl. gyógyszerek, peszticidek) kutatási és fejlesztési, a klinikai és a diagnosztikai gyakorlat széles területein, különösen az experimentális és a klinikai állatorvosi, humán orvosi, vegyipari gyógyszeripari, gyógyszerészi, élelmiszeripari és -biztonsági, munkavédelmi és könyezetvédelmi tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, illetve ezeken a területeken helyezkedhetnek el.* Ugyanakkor az experimentális toxikológusok jelentős szerepet tölthetnek be a hatósági folyamatokban (pl. gyógyszerengedélyezés), illetve szerepet vállalhatnak a minőségbiztosításban, különös tekintettel az élelmiszerek, a gyógyszerek és a különböző vegyi anyagok toxikológia ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Geographer

  A képzés célja geográfusok képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére, alkalmazására és e terület kutatására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geográfus a) tudása Ismeri a geográfia tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit, valamint tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Ismeri a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri a földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik. Ismeri a természet- és társadalomföldrajz mélyebb összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket. Ismeri a földrajzi szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri azokat a bonyolultabb terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, anyagokat és eszközöket, amelyekkel a geográfia területén munkáját gyakorolni tudja. Ismeri a geográfus alap- és alkalmazott kutatások tervezési és értékelési módjait. Magas szinten ismeri a geogr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Geographer

  A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A geográfus a) tudása - Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint részben regionális földrajzi területen. - Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein. - Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. - Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. - Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek alapvető működési elveit. - Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. - Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokbó ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. geoinformatikai szakasszisztens

  Elsajátítandó kompetenciák: - A végzettek képesek lesznek munkakörükben a geoinformatikai módszerekkel megoldható problémákat felismerni és megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére. - Képesek lesznek az alapvégzettségük szerinti tudásukat a geoinformatikai módszerekkel kiegészítve munkájukat magasabb szinten elvégezni. - Képesek lesznek különböző projektek megtervezésében és végrehajtásában aktívan részt venni.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretkörök:   Alapozó ismeretkörök: Vetülettani, térképtani ismeretek, általános adatbázistervezési ismeretek, geoinfor-matikai, távérzékelési alapok, vektoros geoinformatika, önkormányzati informatika.   Specifikus geoinformatikai ismeretkörök: Térbeli adatbázisok kiépítése, kezelése, lekérdezések, adatszelekció térbeli és attribútum adatok alapján, raszteres, vektoros digitális tematikus térképek szerkesztése, légi- és űrfelvételek interpretációja, terepi adatgyűjtés, raszteres és vektoros geoinformatikai szoftverek kezelése.    Személyes adottságok: - Probléma- és gyakorlatorientált látásmód a szakmai problémák megoldása terén; - Együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a feladatmegoldásban a hatóságokkal, gazdasági szférával, civil szervezetekkel;   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A geoinformatikai szakasszisztens térbeli adatbázisok megtervezésével, kiépítésével, üzemeltetésével, valamint adatnyeréssel és adatelemzéssel kapcsolatos munkakört lát el település-irányítási, környezetvédelmi, településfe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Geologist

  A szak célja geológus szakemberek képzése, akik földtani szemléletmóddal, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek általános geológiai kutatási tevékenységek elvégzésére, továbbá választott specializációjuknak megfelelő szakfeladatok megoldására. Ismerik a földtani megismerés és anyagvizsgálat korszerű módszereit, a különböző ásványi nyersanyagok és a felszín alatti víz felkutatásához szükséges gyakorlati módszereket és azok elvi alapjait, tudományosan megalapozott környezetvédelmi (kiemelten hidrogeológiai) szemlélettel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geológus a) tudása Rendszerszinten ismeri a geológia szakterületének összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott anyagvizsgálati, matematikai és informatikai eljárásokat. Ismeri a geológia és részterületeinek tudományos eredményeken alapuló elméleteit, modelljeit. Tisztában van a geológia és részterületei jelenlegi és lehetséges fejlődési irányaival. Átlátja, ismeri és alkalmazza azokat a geológiában használatos terepi, laboratóriumi és gyakorlati kutatási eszközöket és módszereket, amelyekkel a szakmáját művelni tudja. Birtokában van annak a tudásnak, amelyre szüksége van a Föld és alrendszerei természeti folyamatainak térbeli és időbeli megismeréséhez, valamint a Föld ásványi nyersanyagainak felkutatatásával kapcsolatos gyakorlati problémák megoldásához. Alaposan tájékozott a geológia aktuális kutatási témakör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Geophyisicist

  A képzés célja geofizikusok képzése, akik megfelelő szakmai tudással, a szakma műveléséhez, a nemzetközi kapcsolattartáshoz vagy külföldi munkavállaláshoz szükséges idegennyelv-ismerettel, korszerű műszaki-gazdasági szemléletmóddal, továbbá a választott specializációnak megfelelő szakismeretekkel rendelkeznek. Képesek nemzetközi kutatási kooperációban, illetve szakmai pályázatokon való részvételre résztvevőként és irányítóként. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geofizikus a) tudása Ismeri az általános természettudományi és globális földtudományi ismeretanyagot. Birtokában van a geofizikai és távérzékelési ismeretrendszernek. Ismeri a kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Ismeri a számítógépes adatfelvétel, adatfeldolgozás és -megjelenítés megfelelő eszközeit. Ismeri a geofizika aktuális kutatási témaköreit. Birtokában van a magyar nyelvnek és a geofizikus szaknyelv helyes használatának élőbeszédben és írásban. b) képességei Képes a geofizikai törvényszerűségek és összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására, gyakorlati hasznosítására és fejlesztésére, a problémamegoldó technikák felhasználására. Képes a geofizika tudományában felmerülő feladatok és problémák tanulmányozására és megoldására a kutatás, műszaki fejlesztés és az ipari alkalmazások területén. Képes a Föld és tágabb környezete fizikai tereinek, a Föld összetételének, belső szerkezet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. geopolitikai szaktanácsadó

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják* a politikai földrajzi gondolkodást, * a természeti környezetre vonatkozó ismereteket, * a természetben és a társadalomban lejátszódó folyamatok közti összefüggések felismerését és feltárását,* a társadalom biztonságának megóvására irányuló ismereteket,* a hazai és az európai természet- és környezetvédelmi politika alapjait,* a választott ismeretkörökhöz tartozó terület ismereteit és annak konfliktustérségeit, ennek példáján keresztül pedig a beavatkozási lehetőségeket. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:* nagyobb érzékenység a saját környezetük iránt, * az ok-okozati összefüggések felismerése, * jó problémafelismerő és –megoldó készség,* széleskörű műveltség,* önálló munkavégzésre és kooperációra való készség,* szociális érzékenység és társadalmi tolerancia,* stratégiai gondolkodás, kreativitás és rugalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett szakemberek elhelyezkedhetnek külföldön és belföldön:* az államigazgatásban,* az önkormányzati szférában,* a katasztrófavédelem területén,* a nemzetbiztonság területén,* a rendvédelmi szerveknél,* környezetbiztonsági vállalkozásoknál,* a Magyar Honvédség szervezeteiben,* nemzetközi segélyszervezeteknél,* védelemgazdasági vállalkozásoknál,* környezetvédelmi vállalkozásoknál* a humanitárius szervezetek munkaszervezeteiben. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages