• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 198 items
 1. Master of Music

  Access to professional activity: The qualification acquired grants the right to work as performers – instrumentalists of orchestras and ensembles, as to lead and conduct wind or string orchestras. Access to further study: Have a right to apply for the 3rd cycle studies ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Ethnochoreologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett etnokoreológiai, táncfolklorisztikai és táncantropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a tánckultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek az etnokoreológia valamely szűkebb, speciális területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. / The objective of the programme is to train experts who, in possession of knowledge in ethnochoreology, dance folklore and dance anthropology are capable of analysing and interpreting their own as well as other cultures. They have a firm grounding in researching culture and are aware of the workings of dance culture in the past and in the present. They have deep knowledge of some narrower, special field of ethnochoreology. They have the knowledge required for starting doctoral studies. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik / Students having completed the programme successfully should be aware of: - a népi és nemzeti tánckultúrák összefüggéseit / the connections between popular and national cultures. - az európai és az Európán kívüli népek tánckultúráját / dance cultures of people within and without Europe. - ismeri és használja az emberi mozgásrendszerek rögzítési, elemzési és értelmezési módszereit / using the methods of recording, analysing and interpreting human systems of motion. - a tánc, mint szel ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Expert in Kodály Music Pedagogy

  A képzés célja olyan zenepedagógiai szakemberek képzése, akik Kodály zenepedagógiai koncepciójának átfogó és elmélyült ismerete alapján alkalmasak a zeneoktatás eredményeinek megőrzésére és továbbfejlesztésére. Kiművelt elméleti és gyakorlati ismereteiket képesek a zeneoktatás teljes spektrumának, valamint a zenepedagógia elméletének és gyakorlatának szolgálatába állítani. Eredményesen képviselik a magyar zenei nevelés értékeit és sajátosságait nemzetközi összehasonlításban is. Képviselik, tudatosítják és megvédik a Kodály-koncepció értékeit a zenei nevelés intézményes és azon kívüli keretei között. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Kodály-zenepedagógia szakértő a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a magyar népzene kutatási eredményeiről, különös tekintettel Kodály Zoltán etnomuzikológiai tevékenységére. Átfogóan ismeri a népzenei rendszerezés és a népdalelemzés magyar és nemzetközi módszereit. Specializált ismeretekkel rendelkezik a magyar zenetörténet fontosabb zeneszerzőiről, alkotásairól, különösen Liszt és Bartók munkásságáról, valamint Kodály zeneszerzői életművéről és a Kodály, illetve Bartók nemzedékét követő zeneszerző generációk legkiemelkedőbb alkotásairól. Jól tájékozott a XX. századi zenepedagógiai irányzatok és legkiemelkedőbb iskolák tevékenységével kapcsolatban, mélyrehatóan ismeri azok egyedi és közös jellemzőit. Általános pedagógiai és neveléselmélet-tudományi ismeretekkel megalapozott zenepedagógiai tudá ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Choreographer

  A képzés célja koreográfusok képzése, akik magas szintű szakmai tudásuk és művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek alkotói gondolataikat a tánc formanyelvein megfogalmazni önálló, eredeti koreográfiák készítésével. Művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek aktív szerepet betölteni az ország kulturális életében, alkalmasak táncművészeti intézmények vezetésére, vezető koreográfusi tevékenység ellátására. Magas színvonalú alkotásaik megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak is. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A koreográfus a) tudása Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a tánctörténet meghatározó folyamatairól, azok eredményeiről és hatásairól, a mai kor alkotói tevékenységeire kiható, valamint az azt alkalmazó művekről. Ismeri a világ legkiemelkedőbb táncegyütteseit és a legújabb koreográfiai törekvéseket. Ismeri a táncművészet megismerhető (rögzített: film, video, dvd) legjelentősebb alkotásait, valamint ezen koreográfiák alapjául szolgáló és az általa használni kívánt táncformanyelveket, melyek ismeretében akár önálló formanyelvet is kialakít gondolatainak megfogalmazása érdekében. Magas szintű ismeretekkel rendelkezik alkotásainak új művészethordozó eszközökön való megjelenítésére a közönséghez való eljuttatás érdekében. Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén). Ismer ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. zongoraművész-szólista

  A képzés célja a zongora szóló- és versenymű-repertoárjának alapos tanulmányozása, a szóló-előadóművészi képességek fejlesztése, a hangversenyezés gyakorlatához kapcsolódó speciális ismeretek, a szólóművészi tevékenységhez kapcsolódó menedzsment-ismeretek elsajátítása, amelyeket az alap- és mesterképzés nem foglal magába. A zongoraművész-szólista szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:    – a legmagasabb zenei és technikai igényű hangszeres szólórepertoárt, különös tekintettel a versenyművekre;   – a versenymű-előadás sajátos követelményeit;   – a színpadi fellépéssel kapcsolatos gyakorlati követelményeket;   – a sikeres előadóművészi pályához kapcsolódó kihívásokra adandó válaszokat. A zongoraművész-szólista szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:   – szólóművészként és zenekari szólistaként tudásukat próbákon és hangversenyeken történő fellépések alkalmával professzionális szinten bemutatni, eleven fantáziával és megjelenítő erővel széles körű repertoárt tolmácsolva élményt adni és a nagy mesterek műveit megszerettetni;   –  a hazai és nemzetközi művészeti életben jól tájékozódni;   – a művészeti tevékenységükhöz kapcsolódó szervezési és médiafeladatok által támasztott követelményeknek megfelelni. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   – kimagasló művészi és előadói tehetség;   – mesterfokú, átlagon felüli hangszertechnika;   – kiemelkedő koncentrációs készség;   – érvényesülési képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendsz ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Composer

  A képzés célja zeneszerzők képzése, akik kiművelt zeneszerzői képességeiket és elméleti felkészültségüket egyéni jellegű, eredeti alkotásokban tudják alkalmazni. Zeneszerzői teljesítményükkel a nemzetközi zenei életben is gyümölcsöztetni tudják a hazai zenei felsőoktatásban nyert tapasztalataikat. Képesek a zenei alkotóművészet értékeit a szakmán belül és azon kívül képviselni, fejleszteni, tudatosítani, és ha kell, megvédeni. A zenei élet intézményeiben hasznos szolgáló és kezdeményező szerepet tudnak betölteni. Felkészültek a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A zeneszerző a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a zeneszerzéssel kapcsolatos zenei elméleti, történeti háttérről, a zeneirodalom speciális területeinek fontosabb alkotásairól. Ismeri a mélyebb műismerethez vezető módszereket, analitikus eszközöket. Beható ismeretekkel rendelkezik a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. Specializált ismeretekkel rendelkezik a zeneszerzői alkotótevékenységgel kapcsolatos menedzsment elveiről, szempontjairól és a szerzői jogról. Magas szinten ismeri a zeneszerzői alkotótevékenységre vonatkozó etikai szabályokat. Mélyrehatóan ismeri a különböző vokális és hangszeres kompozíciós technikákat, a történeti és kortárs zenei stílusokat, műfajokat, iskolateremtő irányzatokat, mintaértékű kompozíciókat, azok kom ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Music Theorist

  A képzés célja zeneteoretikusok képzése, akik teljes értékű zenei képzés birtokában a zeneelmélet körébe tartozó szakterületek elméleti és gyakorlati kutatásával, illetve művelésével a magyar és az egyetemes zenei kultúrát szolgálni és terjeszteni tudják. Zeneelméleti szakismereteikkel a zenei kutatást és előadó-művészetet szolgálják. A zeneelmélet történetének ismeretében biztosan tájékozódnak a stílusok, a kompozíciós technikák, a műfajok világában, és képesek a szakmai értékek szakmán belüli és kívüli képviseletére, fejlesztésére, tudatosítására és védelmére. Alkalmasak a zenei élet intézményeiben szakmai irányító tevékenység ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A zeneteoretikus a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a zenetörténet egyes korszakairól, valamint a zeneirodalom speciális területeinek fontosabb alkotásairól. Specializált ismeretekkel rendelkezik a zenetörténeti korszakok stílusjegyeiről, az azoknak megfelelő tudományos igénnyel megvalósított elemzési módszerekről. Ismeri a zeneelméleti forráskutatás eszközeit és módját. Behatóan ismeri az európai zeneelméleti gondolkodást, irodalmat és forrásait, specializált ismeretei vannak az egyes zenetörténeti korszakok teoretikus vizsgálódásainak központi kérdéseiről. Beható ismeretekkel rendelkezik a zeneművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, továbbá az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. Magas szintű ismeretei vannak a vokális ellenpontró ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Actor/Actress

  A képzés célja színművészek képzése, akik az elsajátított elméleti ismereteik és komplex gyakorlati képességeik birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadóművészetekben, illetve filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A színművész a) tudása Általános és specializált ismeretei vannak a színművészet elméletéről és gyakorlatáról. Átfogóan ismeri a dráma- és színháztörténetet, tisztában van a történeti és kortárs drámairodalom alkotásaival. Mélyrehatóan ismeri a szerepelemzéshez szükséges irodalmat, irodalomtörténetet. Tisztában van a színészi munkához szükséges dramaturgiai elemekkel. Ismeri a zeneművészet elméleti és történeti hátterét, a kiemelkedő zeneszerzőket és alkotásaikat. Specializált ismeretei vannak a beszédképzés artikulációs felépítése, működése, fonetikai törvényszerűségeinek vonatkozásában. Magas szinten ismeri a színpadi mozgáskultúra speciális elemeit. Magas szinten ismeri az énekléshez szükséges hangképzési technikákat, illetve énekes előadói stílusokat. Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a színházművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, valamint a színpadi művek és filmalkotások alkotó- és előadó művészeti területei közötti dinamikus kölcsönhatásról. Átfogó ismeretei vannak a színpadtechnikai berendezések működéséről, a színpadon való biztonságos mozgás lehetőségeiről. Specializált ismeretekk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Art Historian

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az iparművészet, valamint a modern technikai médiumok területén megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak az egyetemes képző-, építő- és iparművészet története, az általános művészetelmélet, az értelmezéstan és a művészettörténet-tudomány történetének területén. Ismerik az egyetemes és különösképpen a magyar és a magyarországi művészettörténet emlékanyagát, elsajátították a művészettörténeti kutatói munka gyakorlásához szükséges szakmai kompetenciákat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A művészettörténész a) tudása Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet emlékanyagának meghatározó darabjait. Ismeri annak ágazati, műnemi, műfaji tagolódását. Ismeri az emlékanyag főbb stiláris jellemzőit, az egyetemes és magyar művészet stílustörténetének fontosabb szakaszait, irányzatait, történelmi alakulásuk tendenciáit. Ismeri az emlékanyag történelmi korszakok és földrajzi területek szerinti, illetve irányzatok, iskolák és egyéni életművek szerinti tagolódását. Ismeri az épített környezet, az urbanisztika és az építőművészet, a képző- és iparművészeti, illetve a modern és kortárs vizuális-technikai művészetek történetileg és kulturálisan változó társadalmi-szellemi, vallási-kultikus, hatalmi-ideológiai, kommunikációs és egyéb funkcióit és sajátosságait. Ismeri a művészettörténet tudomány kialakulásának történetét releváns tudományos kérdésfelvetéseit ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Art Restorer

  A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A restaurátor-művész a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás alapjául szolgáló kutatási módszerekről, a műtárgyak megőrzéséhez szükséges speciális műtárgyvédelmi feladatokról. Széleskörű ismeretekkel bír a műtárgyak anyagainak fizikai, kémiai tulajdonságairól, károsodásaik okairól és megjelenési formáiról. Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálásban alkalmazott különféle (fizikai, kémiai) vizsgálati technikákról és a vizsgálatok eredményének kiértékelési módszereiről. Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás főbb művészeti, anyagtani, technikatörténeti elméleteiről, és az ezekhez kapcsolódó alapelvek, szakelméleti kutatások és irányzatok részterületeiről. Behatóan ismeri a restaurálásban alkalmazott anyagokat és módszereket, az alkalmazott művészi és technológiai eljárásokat, a művészeti és természettu ...

  Awarding bodyMagyar Képzőművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages