• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

  Muotoilun koulutuksessa kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti visuaalista hahmotuskykyä, kädentaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ongelmanratkaisua sekä organisointikykyä ja projektiosaamista. Muotoiluosaamisesi kehittyy osallistumalla eri osaamisalueiden opetukseen ja aktiiviseen oman tekemiseen. Taideaineilla on vahva perinne muotoilijoiden koulutuksessa. Niillä tähdätään seuraavien taitojen vahvistamiseen: sommittelu väreillä ja muodoilla, koon ja elementtien välinen suhde, mittasuhteiden hallinta ja muodon ominaisuudet. Nämä taidot ovat muotoiluosaamisen perustana. Suomalaisen muotoilukoulutuksen kansainvälisesti arvostettuun metodiin, pajatyöskentelyyn, on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa erityisesti panostettu. Käytössäsi ovat uudet, hienot ja toimivat materiaalipajat käsittäen niin CNC- ja pikamallinnus teknologian kuin työstökoneet ja käsityökalut. Opintojen alussa saat kattavan opastuksen laitteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Erityisesti huonekalumuotoilussa rakennetaan erilaisia hahmo- testi- ja protomalleja joilla konkretisoidaan suunnittelua. Materiaalituntemus on yksi muotoiluosaamisen kulmakiviä kaikilla muotoilun erikoisaloilla ja juuri tämä osaaminen hankitaan pajoilla. Kokeileva työskentely materiaalien kanssa avaa mahdollisuuden uusien innovatiivisten sovelluksien kehittämiseen. Sisustusarkkitehdin ja kalustesuunnittelijan tulee osata esittää ideansa, luonnoksensa ja suunnitelmansa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tärkeimmät työkalut ovat visualisointi- ja CAD-ohjelmat unohtam ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Muotoilija (AMK), Teollinen ja brändimuotoilu

  Teollisen ja brändimuotoilun opinnoissa voit keskittyä ajoneuvomuotoiluun ja suunnitella erilaisia ajoneuvoja kulkuvälineitä, työkoneita ja liikennejärjestelmiä alalle tyypillisten visuaalisten ja teknisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Voit myös keskittyä pakkaus- ja brändisuunnitteluun, jolloin suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaalia pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändinomistajille. Puettavan muotoilun opinnoissa suunnittelet kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia puettavia tuotteita. Teollisen muotoilun opinnoissa teet monipuolisesti erilaisia suunnittelutehtäviä tuotesuunnittelusta, palvelujen ja systeemien suunnitteluun. Voit halutessasi tarkentaa suuntautumistasi erityisesti palvelumuotoilun suuntaan valitsemalla palvelumuotoilun opintoja. Osaamisesi koostuu mm. käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien tunnistamisesta ja uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessa painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja edelleen projektihallintaan. Lisäksi monenlaiset muotoilijan työhön liittyvät taidot, kuten erilaiset visualisointi, kuvitus ja mallinnustekniikat ovat koulutuksen ytimessä. Teollisen ja brändimuotoilun aloilla työskentely edellyttää hyvää kaksi- ja kolmiulotteista esteettistä hahmottamista sekä hyvää työvälineiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Yhteistyö- ja kommunikointikyky, luova ongelmanratkaisukyky sekä kyky ...

  Provider NameLahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Muotoilija (AMK), tuote- ja palvelumuotoilu, päivätoteutus

  Rakenna ammattitaito oman kiinnostuksen mukaan Ammatillisissa opinnoissa täydennät osaamistasi valitsemallasi muotoilun alueella. Voit rakentaa omaa henkilökohtaista osaamistasi esimerkiksi keskittyen eri materiaaleihin ja CAD-osaamiseen sekä tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen käyttäjälähtöiseen muotoiluun, ergonomiaan, käyttöliittymiin ja palvelumuotoilun kokonaisuuteen. Käyttäjälähtöinen muotoilu antaa valmiudet suunnitella tuotteita ja palveluja, jotka ovat hyödyllisiä ja merkityksellisiä käyttäjilleen ja joita arvostetaan. Käyttäjäkeskeisessä muotoilussa opit hakemaan käyttäjätietoa muun muassa haastattelujen ja havainnoinnin avulla. Asiakaslähtöisessä suunnittelussa kerätään tietoa käyttäjiltä ja asiakkailta ja myös suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Tuotesuunnittelu on keskeinen opintojen sisältö muotoilun alalla. Näissä opinnoissa opitaan hyödyntämään mallinrakennusta ja 3D-mallinnusta tuotteen suunnittelussa. Lopuksi suunniteltu tuote voidaan tulostaa konkreettiseksi malliksi 3D-tulostusmenetelmillä. Palvelumuotoilu on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa merkittävä muotoilun alue, koska monet konkreettiset tuotteet pienenevät tai katoavat kokonaan ja toiminta keskittyy palveluihin. Aineettomien palvelujen mahdollisuudet liiketoiminnassa ovat merkittäviä. Palvelun määrittelyssä ja tutkimuksessa hyödynnetään muotoiluprosessia ja visualisointimenetelmiä sekä tiimityötä. Oppia työelämästä Projekteja toteutetaan myös yhteistyöyritysten kanssa. Niissä ratkotaan sekä tuotteisiin että palveluihin liittyviä ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Musiikkiterapian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Muusikko (AMK)

  Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Muusikko (AMK), Musiikin koulutus

  Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia. Muusikkokoulutuksen keskeiset sisällöt ovat: instrumenttiopinnot yhteismusisointi säestäminen ja korrepetitio säveltäminen näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri musiikinteoria ja -historia musiikkiteknologia viestintätaidot verkkoviestintätaidot musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen työergonomia ja työhyvinvointi opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja: edellä mainittujen syventäviä opintoja kuoron- ja orkesterinjohtoa pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa improvisointia muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia. Tarkempaa tietoa musiikin koulutuksen sisällöistä löydät opinto-oppaasta. Opiskelu on pitkäjänteistä Musiikin koulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan yhteismusisointina, säveltämisenä tai osallistumisena musiikillisiin projekteihin tai produktioihin. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Music Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Muusikko (AMK), musiikki, päivätoteutus

  Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä ovat solistiset instrumenttitaidot, yhteissoittotaidot, musiikin teoreettinen ja historiallinen osaaminen, säveltäminen ja improvisointi, esiintymistaidot, musiikkiteknologinen osaaminen, musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot, pedagogiset taidot sekä muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää musiikkialan projekteja, joissa lähtökohtana ovat työelämän kehittämishaasteet. Musiikin opiskelijat saavat valmiuksia systemaattiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön ja oppivat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja soveltamaan musiikillista osaamista ja tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Siirtohaku, Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, Tornio

  Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta • kuvallinen osaaminen • digitaalisen kuvan osaaminen • plastisuuden ja tilan osaaminen • ajan ja interaktiivisuuden hallinta Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuksessa opiskellaan mm. digitaalista maalaustaidetta, grafiikkaa, 3D-mallinnusta ja -tulostusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, animaatiota, multimediaa, media- ja verkkotaidetta. Digitaaliteknologia lävistää kuvataidetuotannot jossain työprosessin vaiheessa. Se toimii apuvälineenä, toteutuskeinona tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä. Digitaaliset maalauksesi ja piirroksesi, valokuvasi ja 3D- teoksesi tehdään tarvittaessa myös analogisiksi, jotta niiden kaupallinen hyödyntäminen olisi monipuolisempaa ja laajempaa. Videot ja animaatiot jaetaan vain digitaalisessa maailmassa. Osaat toimia monialaisissa yhteisöissä alueellisella ja globaalilla tasolla. Kuvataiteilijana osaat toimia digitaalisessa maailmassa turvallisesti ja yrittäjämäisesti sekä löydät yleisösi, kanavasi ja elantosi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Culture, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sisustus- ja tekstiilimuotoilun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelman sisustus- ja tekstiilimuotoilun suuntautumisvaihtoehdon pääaine on sisustus- ja tekstiilimuotoilu. Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetuksessa tekstiilejä tarkastellaan tilan ja ihmisen välisenä vuorovaikutuksena. Lähtökohtana on käyttäjälähtöinen sisustus- ja tekstiilimuotoilu. Tekstiilit ovat tilan tärkeimpiä elementtejä.  Ne toimivat sisustustekstiileinä, tilojen tekstiilitaiteena ja innovatiivisena osana rakennettua ympäristöä. Sisustus- ja tekstiilimuotoilija on vaikuttamassa tilojen esteettisyyteen, elämyksellisyyteen, moniaistisuuteen ja viihtyisyyteen. Sisustus- ja tekstiilimuotoilun perus- ja aineopinnot sisältävät eri tavoin valmistettujen kankaiden ja tekstiilituotteiden suunnitteluun ja valmistuttamiseen liittyviä opintojaksoja, suunnitteluteknologiaa, sisustusmuotoilua ja tekstiilitaidetta. Maisterivaiheen syventävät opinnot vahvistavat suunnittelullisia, taidollisia ja tutkimuksellisia valmiuksia ja perehdyttävät monialaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Taideilmaisun opinnot, muotoilun tuntemuksen ja tutkimuksen opinnot ovat muotoilualan koulutusohjelmien yhteisiä opintoja. Projektiopinnoissa tutustutaan projektityön yleisimpiin toimintatapoihin ja yhteistyötahoihin taide- ja kulttuurialalla. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä, joita hän voi hyödyntää myöhemmin projektimuotoisessa työskentelyssään. Alan yritysmaailman kanssa tehtävissä projekteissa karttuvat opisk ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Study programme in Culture, History and Philosophy, Bachelor and Master of Arts (3+2 years)

  Utbildningslinjens målsättning är att utbilda kandidater och magistrar som är experter inom humaniora. Antagning sker alltid till ett huvudämne och för att avlägga examen krävs vanligen ett eller flera biämnen. Examen består av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen Gemensamma studier Språk- och kommunikationsstudier Valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages